Suoja franchisingkonseptin jäljittelyltä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005282448
Title: Suoja franchisingkonseptin jäljittelyltä
Author: Syrjälä, Pinja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005282448
http://hdl.handle.net/10138/315461
Thesis level: master's thesis
Abstract: Franchisingkonseptin jäljittely on jokseenkin uusi ja yleistyvä ilmiö maailmalla, ja siitä ovat kärsineet niin suuret kansainväliset franchisingalan markkinajohtajat kuin pienemmät kotimaiset franchisingketjut. Franchisingkonseptin jäljittelyllä tarkoitetaan tässä tutkielmassa franchisingkonseptin elementtien kopioimista sellaisenaan tai vähäisin muutoksin kilpailevan liiketoiminnan käyttöön. Riski franchisingkonseptin jäljittelystä liittyy kolmansien tahojen lisäksi myös erityisesti franchisingketjun entisiin franchisingottajiin franchisingsuhteen päättymisen jälkeen. Franchisingantaja luovuttaa franchisingottajan käytettäväksi kilpailukykyisen franchisingkonseptin, joka on koko franchisingketjun menestyksen kannalta kriittinen tekijä. Näin ollen franchisingkonseptin suojaamistarvetta on arvioitava jo franchisingkonseptia rakentaessa sekä sopimusteknisesti franchisingsopimusta laadittaessa. Tämän oikeusdogmaattisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaista suojaa franchisingkonsepti saa jäljittelyä vastaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella sekä miten lainsäädännöllistä suojaa voidaan täydentää sopimusperusteisesti. Tavoitteena on lisäksi tarkastella, kuinka vahvoja erilaiset suojamuodot ovat ja mikä niiden suhde toisiinsa on. Lainsäädäntöön, oikeuskirjallisuuteen ja oikeustapauksiin kohdistuvan teoreettisen tutkimuksen ohella tutkielmaan sisältyy empiiristä oikeustutkimusta asiantuntijahaastatteluiden muodossa ja sopimuslausekkeiden tarkastelun avulla. Tällä hetkellä lakisääteinen suoja franchisingkonseptin jäljittelyä vastaan koostuu hajanaisesta kokoelmasta erinäisiä säädöksiä, jotka soveltuvat parhaiten franchisingkonseptin yksittäisten elementtien suojaamiseen. Vahvinta lainsäädännöllistä suojaa nauttivat franchisingkonseptiin kuuluvat immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet, joista säädetään erityislaeilla. Sen sijaan muut franchisingkonseptin esteettiset, toiminnalliset ja vuorovaikutukselliset elementit eivät pääsääntöisesti saa suojaa SopMenL:n (22.12.1978/1061) 1 §:n yleislauseketta koskevan oikeustapausanalyysin perusteella. Sen nojalla on myös todettavissa, etteivät SopMenL:n mukainen orjallinen jäljittely ja norkkiminen sovellu tulkintavaikeuksitta franchisingkonseptin jäljittelytapauksiin, sillä on käytännössä vaikea osoittaa franchisingkonseptin omaperäisyyttä ja tunnusomaisuutta. Franchisingkonseptin suojaamisen suurimpana haasteena voidaankin pitää sitä, että kilpailunvapauden ja elinkeinovapauden nojalla jäljittely on lähtökohtaisesti sallittua. Jäljittelyvapauden vuoksi franchisingkonseptin suojaaminen edellyttää tuekseen vahvoja perusteita, koska franchisingkonseptin suojaamistoimet rajoittavat vapaata kilpailua. Näin ollen jo olemassa olevien lakisääteisten suojamuotojen hyödyntäminen franchisingkonseptin suojaamiseksi on korostuneessa asemassa, ja niiden etuna on myös suoja kolmannen tahon tekemältä jäljittelyltä tai hyväksikäytöltä. Franchisingsopimuksen sopimusehdoilla voidaan täydentää lakiperusteista suojaa, ja tämä on välttämätöntä tarpeeksi kattavan suojan saamiseksi entisen franchisingottajan jäljittelyä vastaan. Franchisingkonseptin jäljittelyä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti varsinkin franchisingantajan know how’ta ja muuta luottamuksellista tietoa suojaavilla salassapitovelvoitteilla, ketjun good will -arvoa suojaavalla kilpailukiellolla, franchisingkäsikirjaa suojaavalla materiaalien palautusvelvollisuudella sekä immateriaalioikeuksien käytön lopettamisvelvollisuudella. Näitä velvoitteita voidaan lisäksi tehostaa sopimussakkolausekkeella. Tutkielmassa on myös tarkasteltu sopimusvapauden periaatteen nojalla nimenomaista franchisingkonseptiin kohdistuvaa jäljittelykieltoa, joka ei ole toistaiseksi vakiintunut osaksi suomalaista franchisingalan sopimuskäytäntöjä. Franchisingkonseptin jäljittelykielto kuitenkin täydentäisi sopimusperusteista suojaa varsinkin siinä tapauksessa, että sille hyväksyttäisiin kilpailuoikeudellisessa mielessä pidempi voimassaoloaika franchisingsopimuksen päättymisen jälkeen kuin kilpailukiellolle. Sopimusperusteisella suojallakin on omat rajansa, eikä franchisingkonseptia voida suojata jäljittelyltä täysin kattavasti sopimusperusteisestikaan ottaen huomioon kohtuullisuuden vaatimuksen. Franchisingtoiminnassa olennaista onkin, että franchisingkonsepti pidetään kilpailukykyisenä kehittämällä sitä jatkuvasti, jotta franchisingketju pärjää markkinoilla kilpailijoitaan vastaan myös mahdollisista jäljittelytapauksista huolimatta.
Subject: franchising
franchisingkonsepti
jäljittely
franchisingsopimus
sopimustekniikka
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Syrjala_Pinja_Pro_gradu_2020.pdf 1.058Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record