Can we rely on Randomized Field Experiments (RFE's) in policymaking? : Mechanical objectivity and non-epistemic values in the Finnish Basic Income Experiment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005282462
Title: Can we rely on Randomized Field Experiments (RFE's) in policymaking? : Mechanical objectivity and non-epistemic values in the Finnish Basic Income Experiment
Author: Frantsi, Valtteri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies (2010-2017)
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005282462
http://hdl.handle.net/10138/315557
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käytännöllinen filosofia
Social and Moral Philosophy
Praktisk filosofi
Abstract: Vuonna 2019 taloustieteen Nobel-palkinto annettiin Banerjeelle, Duflolle ja Kremerille heidän pyrkimyksistään vähentää köyhyyttä sekä heidän kontribuutioistaan kehitystaloustieteen metodologiaan. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee heidän mentelmällistä lähestymistään ja erityisesti satunnaiskontrolloitujen kenttäkokeiden hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa. Näyttöpohjaisen päätöksenteon kannattajien mukaan satunnaiskontrolloidut kenttäkokeet tuottavat parempaa ja luotettavampaa näyttöä. Tässä tutkielmassa tämä väite hylätään kenttäkokeita koskevan taloustieteellisen metelmäkirjallisuuden sekä perustulokokeilua koskevan tapaustutkimuksen nojalla. Tutkielma osoittaa, että näyttöpohjaisen päätöksenteon käsitys satunnaiskontrolloitujen kenttäkokeiden objektiivisuudesta perustuu kapeaan käsitykseen mekaanisesta objektiivisuudesta, joka korosta menetelmällisiä sääntöjä ja normeja. Tämä kuitenkin piilottaa useat todelliset arvovalinnat tutkimusasetelman suhteen ja sivuuttaa sen kuinka näytön luonne ja laatu voi muuttua tutkimusprosessin aikana. Tutkijoiden ja päätöksentekijöiden osallisuus tieteellisten menetelmien yhteismuotoiluun haastaa näyttöpohjaisen päätöksenteon uudelleenharkitsemaan normatiivisia ohjenuoriaan. Tämä tutkielma tarkastelee perustulokokeilua ja osoittaa, miten eettiset arvot voivat muuttua tutkimuksen perustaviksi ja välttämättömiksi arvoiksi (i) koeasetelman menetelmällisten valintojen ja (ii) teoreettisten valintojen kautta sekä (iii) tulosten tarkastelun ja tulkinnan kautta. Näistä kolme reittiä nostattavat tiedollisia riskejä, mutta myös mahdollisuuksia kohentaa tutkimuksen relevanssia ja validiteettia. Lopulta ne myös osoittavat sen miten tutkija suhtautuu ja asennoituu epävarmuuteen ja erheen mahdollisuuteen, mikä tekee niistä myös subjektiivisuuden näyttämöitä. Samalla kun ne havainnollistavat komplekseja vaihtokauppoja tiedollisten ja ei-tiedollisten arvojen välillä, niiden seuraukset objektiivisuudelle ovat myös epäselviä. Tämä ei johdu ainoastaan siitä, että satunnaiskontrolloidut kenttäkokeet ovat yhteensopivia useiden tiedollisten tavoitteiden ja päättelyiden kanssa, jotka eivät ole usein kovinkaan selviä, kuten perustulokokeilun suhteen osoitetaan, vaan myös siitä että induktiivisen riskin seuraukset objektiivisuudelle ja näyttöä koskeviin standardeihin ovat myös epäselviä. Tutkielmassa argumentoidaan, että näyttöpohjaisen päätöksenteon tulisi selventää inhimillisen harkinnan ja siihen vaikuttavien tiedollisten ja ei-tiedollisten arvojen roolia, koska ne osoittavat sen kuinka tutkijat suhtautuvat epävarmuuteen ja erheen mahdollisuuteen. Tämä edellyttää näyttöpohjaisen päätöksenteon kannattajia hylkäämään käsityksen tieteen arvovapaudesta ja rikastamaan käsityksiään objektiivisuudesta, jotta he voivat käsitellä satunnaiskontrolloituihin kenttäkokeisiin ja niiden näyttöön liittyviä tiedollisia riskejä ja pettymystä.The Nobel Prize in Economic Sciences in 2019 was awarded to Banerjee, Duflo, and Kremer for their fight against poverty, as well as for their methodological contributions to development economics. This thesis discusses their methodological approach, the use of randomized field experiments (RFE) in policymaking, which according to the advocates of the evidence-based policy (EBP), provide better and more objective evidence. This claim will be examined, and rejected, in the light of the methodological literature of field experiments in economics and a case study of the Finnish Basic Income Experiment (BIE Finland). It will be argued that EBP’s view on RFE’s objectivity is rooted on the narrow view of mechanical objectivity, which overemphasizes methodological norms, such as randomization. This hinders various value choices regarding the research process and ignores the fact that the quality and nature of the evidence can change in the process. Co-creation of the scientific methods and interaction of the science and policy, thus, challenge EBP to reconsider their normative guidelines. This thesis examines BIE Finland and demonstrates how ethical values can become as constitutive values of the research via decisions over (i) the experimental design and (ii) theoretical content, and via (iii) interpretation of the results. It will be argued that these three routes present epistemic risks, but also opportunities to increase the relevance and validity of the research. Ultimately these routes show how scientists are troubled by uncertainty and the risk of error, providing also an avenue for subjectivity. While these routes show complex trade-offs between epistemic and non-epistemic values, their implications for the objectivity of the research are also not clear. This is not only because, as will be illustrated with BIE Finland, RFE’s are compatible with various epistemic aims and inferences that are not always clear, but also because the consequences of inductive risk for the normative guidelines and evidential standards is neither obvious. It will be argued that EBP should clarify the constituents of the trained judgment and the role of epistemic and non-epistemic values throughout the research process, because it ultimately shows how researchers are troubled with uncertainty and the risk of error. This requires them to abandon the value-free ideal and move beyond narrow mechanical objectivity in order to address the epistemic risks and potential disappointment associated with the evidence-based policymaking.
Subject: evidence-based policy
randomized field experiments
objectivity
value-free ideal
Subject (yso): tieteenfilosofia
metodologia
objektiivisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Frantsi_Valtteri_pro_gradu_tutkielma_2020.pdf 922.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record