Yritysvastuu sahateollisuuden keskisuurissa yrityksissä Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052612
Title: Yritysvastuu sahateollisuuden keskisuurissa yrityksissä Suomessa
Author: Raittinen, Elliroosa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052612
http://hdl.handle.net/10138/315839
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Yritysvastuu on kasvattanut merkitystään, ja yritysvastuu on tullut tärkeäksi kaikille aloille ja kaikkiin yrityksiin. Sahateollisuudessa yritysvastuu on ollut jo vuosi kymmeniä mukana liiketoiminnassa, mutta yleisen vastuullisuustietoisuuden kasvaessa muuttaa se myös sahateollisuuden vastuullisuuden kenttää. Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata sahajohtajien suhtautumista vastuullisuuteen, keskisuurissa sahateollisuuden yrityksissä tapahtuvaa yritysvastuuta ja vastuullisuustavoitteita sekä rinnastaa nämä tavoitteet YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, miten yritysvastuu oli kehittynyt vuosina 2010 – 2020. Yritysvastuun kehitystä pyrittiin tutkimaan vertaamalla tuloksia aikaisempaan vuonna 2010 tehtyyn yritysvastuututkimukseen. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla suomalaisten keskisuurien sahojen johtajia. Haastattelut toteutettiin tammi-maaliskuussa 2020. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja analyysimenetelmänä käytettiin yhdistellen sisällön analyysin ja temaattisen analyysin menetelmiä. Tulosten mukaan sahayritysten asenne vastuullisuuteen on yleisesti positiivinen ja vastuullisuus motivoi yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa. Yritykset kokivat vastuullisuuden tehokkaimpana keskisuurissa sahayrityksissä, siten että vastuullisuus integroidaan osaksi yrityksen strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa. Vastuullisuus koettiin tärkeäksi toteuttaa kokonaisuutena ja sen pitäisi näkyä kaikessa yrityksen toiminnassa. Sahojen yritysvastuu painottuu ekologiseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Sahajohtajille taloudellisen vastuullisuuden määrittäminen oli hankalaa. Yritysten vastuullisuustoimet vastasivat kestävän kehityksen tavoitteita. Sahateollisuudessa korostui etenkin seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet: Terveyttä ja hyvinvointia, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja sekä maanpäällinen elämä. Merkittävin muutos on tapahtunut sidosryhmien vastuullisuustietoisuudessa. Nykyisin sahateollisuuden vastuullisuudessa kiinnitetään huomiota enemmän myös ilmastonmuutokseen ja luonnonmonimuotoisuuteen. Resurssipula on suurin haaste suomalaisille keskisuurille sahoille, joten vastuullisuusviestintä on puutteellista. Eri toimijoiden yhteistyöllä voitaisiin ratkaista viestinnän ongelmia. Tuloksiin ja aikaisempaan tutkimustietoon perustuen voidaan tulkita, että Suomen sahateollisuus on edelleen reaktiivisella vastuullisuuden kehitystasolla, vaikka asenteet ovat jo muuttuneet hieman proaktiiviseen suuntaan viime vuosi kymmenen aikana.The importance of corporate responsibility (CR) has increased, and it has become significant for all industries and companies. The Finnish sawmill industry has acknowledged the issue of environmental impact and responsibility for many decades. As the general awareness of CR has increased on the global level, the management and understanding of CR have developed as well in the sawmill industry. The focus of this thesis was to reveal the medium size sawmills’ managers attitudes to CR, and how the CR goals have been realized in the sawmills, and how the UN’s Sustainable development goals (SDGs) are represented in the sawmills’ CR strategies and realizations. The second target was to exam the development of CR in sawmill industry in the last ten years. The thesis is a qualitative research. The empirical data was collected by interviewing the managers of medium-sized sawmills in Finland between January and March 2020. The interviewing method based on semi-structured theme interview and the data analysis combined the qualitative and the thematic analyse methods. Based on the results, the interviewed managers perceive CR generally positive, and they see CR as a positive push-effect on the companies’ research and development processes. The managers found out that the most efficient way for medium size sawmills to execute CR is by integrating CR into the company’s strategy and daily operating processes. According to the sawmill managers, CR and business should be seen as a whole, and CR should be seen in every business sector of the company. The focus of sawmills’ CR actions is based on environmental and social responsibility. The economic responsibility was hard to define by the sawmill managers. The executed CR actions on sawmills are compatible with SDGs. Based on the findings, the most important SDGs in sawmills industry are Good health and well-being, Decent work and economic growth, Responsible consumption and production, Climate action, as well as, Life on land. The most significant change has happened in the shareholders’ awareness of CR. Furthermore, climate change and the loss of biodiversity have become more visible in general discussions and in companies’ CR actions. However, there is lack of CR marketing resources in Finnish medium size sawmills, which could be solved by cooperating with other companies and the Finnish sawmill federation. After the comparison of the findings to the previous literature, it could be concluded that Finnish sawmill industry is still on the reactive CR level with their CR, even if their attitudes have turned slightly more towards proactive CR level during the last decade.
Subject: Yritysvastuu
sahateollisuus
keskisuuret yritykset
Suomi
YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet
Corporate responsibility
sawmilling industry
medium size enterprices
Finland
UN’s Sustainable Development Goals


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raittinen_Elliroosa_Pro_gradu_2020.pdf 2.810Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record