Pässilinjojen perinnöllisten osuuksien muutokset suomenlammaspopulaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052593
Title: Pässilinjojen perinnöllisten osuuksien muutokset suomenlammaspopulaatiossa
Author: Järveläinen, Titta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052593
http://hdl.handle.net/10138/315881
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Suomenlampaasta on alun perin kartoitettu 64 pässilinjaa. Pässilinjojen vaikutta-vuudessa populaatioon on suuria eroja, mutta pienempien linjojen elinvoiman säi-lyttäminen on tärkeää rodun perinnöllisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Tässä tutkielmassa selvitettiin eri pässilinjojen ja yksittäisten jalostuseläinten kont-ribuutioita suomenlammaspopulaatiossa viimeisten vuosikymmenien aikana. Aineisto saatiin ProAgria Keskusten liitolta ja se sisälsi suomenlampaan sukupuu-tiedot vuosilta 1961-2017. Aineistossa oli tieto yksilön tunnistenumerosta, isästä, emästä, sukupuolesta, syntymäajasta, väristä, pässilinjasta ja katraasta. Analyy-seissä huomiotiin vain suurin populaatio, joka sisälsi 550340 yksilöä. Aineistosta arvioitiin sekä yksittäisten eläinten että isälinjojen marginaali- ja kokonaiskontri-buutio kahden vuoden sykleissä alkaen vuosista 1998-1999. Aineistosta arvioitiin myös keskimääräinen sukupolvien välinen aika, sukusiitosasteen nousu ja teholli-nen populaatiokoko. Analyysit tehtiin RelaX2- ja RStudio-ohjelmilla. Sukusiitosarvo oli korkeimmillaan vuosina 2004 ja 2006 noin 2 %, mutta on tämän jälkeen ollut laskussa. Arvio suomenlampaan tehollisesta populaatiokoosta oli 107. Keskimääräinen sukupolvien välinen aika oli 3,15 vuotta. Isälinjoista ei havaittu yksittäistä linjaa, jolla olisi huomattavasti korkeampi kontribuutio kuin muilla lin-joilla. Eri linjojen kontribuutioissa oli kuitenkin selkeitä eroja. Yksittäisten eläinten kontribuutioista listattiin populaatioon eniten vaikuttaneet eläimet. Valtaosalla eni-ten vaikuttaneiden yksilöiden isälinjat eivät olleet tiedossa, mutta muuten yksilöt kuuluivat viiteen eri isälinjaan. Yksittäisten eläinten kontribuutioita tarkastellessa löydettiin yksilöitä, jotka toistuivat useasta vuodesta toiseen. Osa yksilöistä saattoi vaikuttaa populaatiossa merkittävästi jopa 15 vuoden ajan. Näiden pitkään vaikuttaneiden yksilöiden kontribuutioiden havaittiin olevan tasaisessa kasvussa. Suomenlammas on elinvoimainen rotu, eikä yksittäisten linjan tai yksilön kontri-buutio ole huolestuttavalla tasolla. Harvalukuisempiin linjoihin on kuitenkin syytä panostaa, kun se vielä on mahdollista. Joissakin linjoissa pystyttiin myös näkemään selkeää kontribuutioiden laskua. Rodun perinnöllisen monimuotoisuuden takaamiseksi tulisi turvata kaikkien linjojen säilyminen.
Subject: kotieläinjalostus
suomenlammas
pässilinja
kontribuutio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jarvelainen_titta_Pro_gradu_2020.pdf 1.002Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record