Resilience and cognitive performance among former reform school residents with good adult-age outcomes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006102695
Title: Resilience and cognitive performance among former reform school residents with good adult-age outcomes
Author: Hyvämäki, Vera
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006102695
http://hdl.handle.net/10138/316077
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Suomalaiset koulukodit ovat lastensuojelulaitoksia nuorille, joilla on vakavaa käytösoireilua. Koulukotinuoria on tyypillisesti tutkittu ongelmalähtöisesti, kun taas aikuisiän myönteiseen kehitykseen liittyvistä tekijöistä ei ole paljoakaan tietoa. Kognitiivisen kyvykkyyden on havaittu olevan yhteydessä resilienssiin, jonka katsotaan ilmentävän yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka edistävät vastoinkäymisistä selviämistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kognitiivista suoriutumista ja resilienssiä niiden nuoruusiässä koulukotiin sijoitettujen henkilöiden keskuudessa, jotka ovat pärjänneet aikuisuudessa hyvin, ja tarkastella, ennustavatko kognitiiviset kyvyt heidän resilienssiään. Menetelmät. Otos koostui nuoruusiässä koulukotiin sijoitetuista henkilöistä (N = 30), joilla ei ollut rikosrekisteriä tai diagnosoitua mielenterveyden häiriötä. Kognitiivista suoriutumista mitattiin WAIS-IV:n osatesteillä Matriisipäättely, Sanavarasto ja Merkkikoe, sekä sanasujuvuustehtävällä. Resilienssiä mitattiin Connor-Davidsonin resilienssimittarilla (CD- RISC). Kognitiivisen suoriutumisen ja resilienssin välistä yhteyttä tarkasteltiin lineaarisen regression avulla. Tulokset. Tutkittavien kognitiivinen suoriutuminen ja resilienssi olivat matalampia perusväestön vertailuarvoihin nähden. Mikään kognitiivisen suoriutumisen menetelmistä ei korreloinut tilastollisesti merkitsevästi resilienssin kanssa. Sanasujuvuus ennusti resilienssiä kaikista menetelmistä eniten. Johtopäätökset. Kognitiiviset vaikeudet vaikuttavat olevan yleisiä koko KK-populaation keskuudessa. Tulevien tutkimusten tulisi keskittyä vertaamaan KK-populaation sisäisiä eroja kliinisesti merkittävien johtopäätösten tekemiseksi. Tutkittavien matalampi resilienssi johtui todennäköisesti epäsopivasta vertailuryhmästä. Tulevissa tutkimuksissa voisi olla hedelmällistä tarkastella toiminnanohjaukseen ja emotionaaliseen älykkyyteen liittyvien kykyjen yhteyttä resilienssiin. Tämä tutkimus nosti esiin tärkeitä metodologisia huomioita ja tarjoaa hyödyllisen lähtökohdan tuleville voimavaralähtöisille KK-tutkimuksille.Objective. Reform schools (RSs) in Finland are child welfare institutions for adolescents with severe conduct problems. RS adolescents have generally been studied in terms of their disadvantages while factors related to positive adulthood outcomes remain unknown. Cognitive abilities have been associated with resilience, which embodies personal qualities that enable individuals to overcome adversity. This study aimed to investigate cognitive performance and resilience among former RS residents with good adult-age outcomes, and to see whether cognitive abilities were a predictor of their resilience. Methods. The sample consisted of 30 former RS residents who had no criminal record or diagnosed mental illness. Cognitive performance was measured with WAIS-IV subtests Matrix Reasoning, Vocabulary, Coding and a measure of verbal fluency. Resilience was measured with the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Linear regression was used to identify the association between cognitive performance and resilience. Results. The participants’ cognitive performance and resilience were lower compared to general population standards. None of the cognitive measures were significantly correlated with resilience. Among all the measures, verbal fluency predicted resilience the most. Conclusions. Cognitive deficits appear to be common among the whole RS population. Future research should conduct comparisons within the RS population for more clinically relevant conclusions. The participants’ lower resilience was likely due to an unfitting comparison group. In future work, it might be fruitful to investigate the connection between resilience and skills related to executive functioning and emotional intelligence. This study raised important methodological considerations and it provides a valuable starting point for future strength-based RS studies.
Subject: Reform school
resilience
cognitive performance
CD-RISC


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record