Kommunikointikansion avulla viestivän nuoren kertomusten ja kerronnan piirteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006102685
Title: Kommunikointikansion avulla viestivän nuoren kertomusten ja kerronnan piirteet
Author: Jaakkonen, Essi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006102685
http://hdl.handle.net/10138/316084
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet: Avusteisen viestinnän on todettu sekä kehityksellisesti että käytännössä poikkeavan puheesta monin tavoin ja olevan siihen nähden usein huomattavasti tiiviimpää, puutteellisempaa ja hitaampaa. On myös havaittu, että puhuvan kuulijan aktiivinen lisärooli avustajana ja viestin apumuotoilijana herkästi vähentää avusteisen viestijän kertomisen itsenäisyyttä. Erityisesti kommunikointikansiota käyttävien lasten ja nuorten kerrontataitoja on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän, ja tarvetta on myös toimiville arviointimenetelmille. Tässä tapaustutkimuksessa tavoitteena oli kuvata yhden kommunikointikansiolla viestivän 15-vuotiaan pojan kertomusten ja kerronnan piirteitä äänettömien videotapahtumien ku-vailutehtävässä sekä seikkoja, jotka vaikuttivat hänen avusteisen kerrontansa itsenäisyyteen. Menetelmät: Tutkittavan 18 kerrontatehtävätilanteesta kolmen eri kumppanin kanssa tehtiin litteraatti, jota tulkittiin tehtävittäin ja kumppaneittain aineistolähtöisesti. Kertomusten onnistumista verrattiin vid-eotapahtumiin neliportaisella arviointiasteikolla, ja niiden monipuolisuutta kuvattiin laskemalla ja luokit-telemalla käytettyjä merkkejä ja lauserakenteita. Ilmaisun puutteita verrattiin kansiosanastoon ja laskettiin myös nuoren merkki-ilmaisun tehokkuus. Itsenäisen kerronnan mikro- ja makrorakenteita sekä sujuvuutta mitattiin Narrative Assessment Profilen avulla. Kumppanien toiminnan vaikutusta kerrontaan tarkasteltiin yleisellä tasolla. Tulokset: Tutkittava nuori pystyi melko usein pääsemään videotapahtuman mukaiseen ratkaisuun ja käyttämään joustavasti siihen usein riittämätöntä kansiosanastoaan. Hän pystyi joka tehtävässä pysymään aiheessaan ja kertomaan ilmaisemansa tapahtumat oikeassa järjestyksessä. Tulokset tukevat aiempia havaintoja avusteisen kerronnan tiiviistä, hitaasta ja etenkin kieliopillisesti puutteellisesta ilmaisusta, jota kumppanin aktiivisuus saattaa joskus jopa häiritä. Etenkin lisäkysymysten määrän yhteisrakennetussa (co-constructed) avusteisessa kerronnassa arveltiin vaikuttaneen sen sujuvuuteen, tarkkuuteen ja tehokkuuteen sekä itsenäisten ilmaisujen määrään. Johtopäätökset: Suoria johtopäätöksiä ei voida tehdä yksittäistapauksesta, ja myös tutkittavan muut kyvyt vaikuttivat suorituksiin osaltaan. Analyysin edetessä havaittiin kuitenkin, että avusteinen viestijä muokkaa aktiivisesti suunniteltua kerrontaansa monella sen tasolla tukeakseen kumppaniensa ymmärtämistä. Tällöin puhutun kerronnan mukaiset epätarkoituksenmukaisuudet saattavatkin osoittautua avusteisessa kerronnassa tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisiksi ja päinvastoin. Tilanteeseen ja sanastoon sopeutettu kerronta voi siten ulkonaisesta niukkuudestaan huolimatta ilmentää avusteisen kertojan strategista taitavuutta, jonka tukemisessa viestintäkumppanilla on tärkeä osa.Aims: Aided communication has been noted to differ both developmentally and in practise from speaking in many ways, often being significantly more compact, more incomplete and slower. It has also been noted that a speaking listener’s active role as a co-constructive assistant easily reduces the independency of the aided narrative. There is very little research especially of aided narrative skills of children and ad-olescents using a communication book. There is also need for workable evaluation methods.The aim of this case study was to describe the narrative features of a 15-year old boy using a communication book in depicting silent videos, and the things that affected the independency of his aided communication. Methods: The 18 narration tasks with three different communication partners were transcribed. The transcription was then interpreted by tasks and by partners based on the material. The success of the nar-rations was compared to the video events with a four-step assessment scale, and the diversity of the nar-rations was described by counting and classifying the used symbols and sentence structures. The defi-ciency in expression was compared with the vocabulary in the book. The efficiency of the examinee’s symbol expression was also measured. The micro- and macrostructures and the fluency of the independ-ent narration was measured using the Narrative Assessment Profile. The partners’ influence on the narra-tion was observed at a general level. Results: The examined adolescent could quite often get to a result compatible with video events and flexibly use his often insufficient communication book vocabulary. In every task, he was able to stay on topic and correctly sequence the events he expressed. The results supported previous findings about the compact, slow and incomplete expression of the aided communication that is sometimes even disrupted by a partner’s active participation. Especially the amount of extra questions in a co-constructed aided narration supposedly affected its fluency, explicitness and effectiveness as well as the number of inde-pendent utterances. Conclusions: One cannot draw direct conclusions from a single case, and also the other abilities of the examinee had an effect on the performance for their part. Over the analysing process, it was noticed that the aided communicator actively adjust their planned narration on many levels to support their partners’ understanding. Thus, the inappropriate features in speaking may turn out to be appropriate, considering the situation, and vice versa. Narration adjusted to situation and vocabulary may thus, despite its ostensi-ble conciseness, embody the aided narrator’s strategic competence, where the communication partner has a crucial supporting role.
Subject: puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
AAC
avusteinen viestintä
kerronta
kommunikointikansio
bliss-kieli
co-construction
logopedia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jaakkonen_Essi_tutkielma_2020.pdf 1.622Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record