Suomeen saapuneiden työperäisten korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sopeutumiskokemuksia tarkastelemassa ja sijainnillisia eroja etsimässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006112707
Title: Suomeen saapuneiden työperäisten korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sopeutumiskokemuksia tarkastelemassa ja sijainnillisia eroja etsimässä
Author: Matveinen, Kanerva
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006112707
http://hdl.handle.net/10138/316109
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Korkeakoulutettujen työperäisten maahanmuuttajien (osaajien) tutkimus on ollut vähemmistössä maahanmuuttajaryhmien tutkimuksessa, vaikka keskustelu Suomeen suuntautuvan työperäisen maahanmuuton kohdalla on kiihtynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Eriarvoisuuden tutkimuksen näkökulmasta osaajat näyttäytyvät maahanmuuttajaryhmänä, jonka arvellaan tulevan hyvin toimeen ilman heille suunnattavia tukitoimia. Tutkimuksessa kartoitetaan osaajien sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vertaillaan niitä alueellisesti. Samalla keskustellaan kaupunkien ja Suomen valtion suhtautumisesta osaajiin. Sopeutumisen katsotaan olevan sopeutumista paikkaan sekä paikan muodostusprosessi. Taustalla vaikuttavat transnationalismi ja -lokalismi sekä kulttuurien välinen sopeutumisteoria. Tutkimuksessa tarkastellaan osaajien elämissä esiintyviä alueellisia eroja sekä muiden ulkoisten tekijöiden (kieli, perhe, ystävät, harrastukset, odotukset) vaikutusta osaajien sopeutumiseen. Tutkimus suoritettiin keräämällä kyselyaineisto osaajilta sekä haastattelemalla asiantuntijoita. Aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa käytettiin sekä tilastollisia menetelmiä että sisältö- ja teema-analyysiä. Lopullinen aineiston koko oli 77 vastaajaa. Asiantuntija-aineisto koostui 11 haastattelusta. Tutkimusalueena olivat osaajien kohdalla Helsinki, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu, ja kaupunkien palveluiden tarkastelussa Helsinki, Espoo ja Tampere. Aineistosta saatujen tulosten mukaan osaajien tyytyväisyys elämään sekä perheen luomat sosiaaliset verkostot ja sopeutuminen olivat yhteydessä odotettuun Suomessa asumisaikaan kasvattaen odotettua Suomessa asumisaikaa. Puolestaan sijainnilla ei ollut vaikutusta osaajien tyytyväisyyteen, verkostojen tai harrastusten saamiseen tai kokemukseen kielen tarpeellisuudesta. Kansallisuus tai etninen tausta eivät myöskään vaikuttaneet osaajien tyytyväisyyden kokemukseen. Osaajien suurimmat haasteet liittyivät suomalaisten ystävien ja kontaktien saantiin. Useiden osaajien mielestä oli helpompi saada ulkomaisia kuin suomalaisia ystäviä. Kaupunkien ja valtion näkökulmasta osaajat ovat tärkeä resurssi Suomelle ja kaupunkiseutujen taloudelle. Kaupunkien ja valtion toimilla pyritään luomaan paikkaan sitoutumista tukemalla osaajien kokemusta kaupunkilaisuudesta (esim. helsinkiläinen) valtioon sitoutumisen sijaan ja sopeutuminen nähdään asuinpaikkakuntaan eikä valtioon sopeutumisena. Tuloksista voidaan päätellä, että osaajat nähdään Suomessa transmuuttajina ja etuoikeutettuna maahanmuuttajaryhmänä. Osaajien kohtaamiin haasteisiin ei ole kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin turvapaikanhakijoihin ja muihin haavoittuvaisempiin maahanmuuttajaryhmiin. Tulosten mukaan osaajatkin kohtaavat samoja vaikeuksia kuin muut maahanmuuttajaryhmät maahanmuuttoperusteestaan huolimatta. Suomen kaivatessa lisää korkeakoulutettua työvoimaa, ja katseiden kääntyessä Suomessa koulutetusta työvoimasta ulkomaille on tärkeä huomioida osaajienkin hyvinvointi Suomessa.Research on highly skilled work-based migration has been a minority in the research of immigrant groups in Finland. From the perspective of "geographies of privileges" highly skilled work-based migrants (HSWB migrants), working often in knowledge-based jobs, are presented as a group of migrants that doesn’t need support with adjustment to new places. In this research the differences of areas and locations are brought up as well as things affecting the adjustment. The regions studied are cities of Espoo, Helsinki, Oulu, Turku and Tampere for HSWB’s adjustment experiences. Helsinki, Espoo and Tampere were research area for HSWB services. At the same time the discussion includes the perspective of cities and Finland to this phenomenon. Adjustment is seen as a geographical process in which adjustment happens in and to a place or places. The theories of transnationalism, translocalism and cross-cultural adjustment are used to highlight how adjustment is seen and influenced. The HSWB migrant’s life and adjustment is looked through outside influence (friends, language, family, hobbies, expectations) and through the regional differences. Methods used were semistructured interviews and content analysis as well as by survey and statistical methods. The sample size of the survey was 77. The results show that more satisfied the HSWB migrants are the longer they expect themselves to live in Finland. Also, the adjustment of their families and had a positive impact on the length of expected stay in Finland. According to result the location didn't affect satisfaction or any other factor. Neither had nationality impact on satisfaction nor ethnicity. One of the biggest challenges the HSWB migrants faced was finding Finnish friends. From cities point of view HSWB migrants are an important resource to Finland and the regions. The adjustment of HSWB was seen by officials as adjusting to a place instead of seeing it as a national level adjustment. According to results in Finland the HSWB migrants are seen as transmigrants. The challenges they meet have not had as much attention as asylum seekers and refugees as well as other more vulnerable groups of migrants. Still HSWB migrants face some of the same difficulties as other migrant groups. In times of Finland needing more highly skilled people for work the need for foreign talent is getting more serious and obvious. Because of this there should be some focus on the well-being of HSWB migrants.
Subject: maahanmuutto
työperäinen maahanmuutto
korkeakoulutettujen maahanmuutto
sopeutuminen
alueelliset erot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Matveinen_Kanerva_Pro_gradu_2020.pdf 1.413Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record