Lasten omat paikat oppimisympäristöinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006112706
Title: Lasten omat paikat oppimisympäristöinä
Author: Sinimetsä, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006112706
http://hdl.handle.net/10138/316110
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Oppilaiden ajatukset, kokemukset ja tietämys lähiympäristöstään yhdistettynä opettajan pedagogiseen osaamiseen tuovat kouluopetukseen uusia ulottuvuuksia. Maantieteellisen ajattelun kehittymisen sekä ympäristöherkkyyden ja luontosuhteen kehittymisen lisäksi oman lähiympäristön huomaaminen tärkeänä asiana tuo luokkayhteisön elämään uusia paikkoja ja näkökulmia. Lähiympäristö sisältää mahdollisuuksia moneen, eri näkökulmista katsottuna mahdollisuuksia on lukemattomia. Tutkimuskysymyksiini siitä, 1. millaisia paikkoja oppilaat lähiympäristöstään nostavat toivominaan oppimisympäristöinä esiin, 2. kuinka monipuolisten oppimisympäristöjen käyttö ja lasten vaikuttamisen tukeminen näkyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014:ssa sekä siitä, 3. miten lasten paikat jaopetussuunnitelma sopivat yhteen, lähdin etsimään vastausta osallistavan tutkimuksen avulla. Osallistavan tutkimuksen periaatteen mukaisesti alakoululuokan oppilaat toimivat kanssatutkijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina lähiympäristön paikkoja oppimisympäristöinä koskevassa tutkielmassani. Menetelmänä käytin valokuvajutteluita (Pyyry 2015), joissa oppilaiden paikastaan ottamat valokuvat toimivatpienryhmäkeskusteluissa keskustelun innoittajina. Aineistona tutkielmassa on sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 että kenttätyöaineistona saatu, oppilaiden kanssa käydyissä keskusteluissamuodostunut aineisto. Oppilaiden aktiivisen toimijuuden tukeminen on opetussuunnitelmassa vahvasti läsnä. Oppilaat nähdään opetussuunnitelmassa pystyvinä, arvokkaina yksilöinä, joilla on ajatuksia. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen oppiminen on opetussuunnitelmassa tärkeässä osassa. Yhteistyö niin oppilaiden kesken kuin opettajan ja oppilaiden välillä mahdollistaa motivaation kasvun ja sisäisen motivaation löytämisen. Tutkielmassa pohdin oppilaiden kanssa monenlaisten paikkojen mahdollisuuksia oppimisympäristöinä. Oppilailla oli paljon ajatuksia lähiympäristönsä paikkojen mahdollisuuksista opetukseen ja oppimiseen. Oppilaiden vapaa-ajalla kertyneiden tietojen ja taitojen tuominen kouluympäristöön vaatii opettajalta pedagogista suunnittelua ja pohdintaa sekä hyvää yhteistyötä oppilaiden kanssa. Vapaa-ajan ja koulun yhdistäminen paikkojen osalta saattaa muuttaa tapaa, joilla paikat nähdään. Näin ollen on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, ettei paikkojen lumous haihdu. Oppilaiden paikkoja voidaan kouluopetuksessa käyttää oppimisympäristöinä tai oppimiseen monella tavalla niin paikassa kuin luokkahuoneessa.Oppilaiden ajatukset eivät noudata oppiaineiden rajoja. Ilmiöoppiminen moninaisissa oppimisympäristöissä lähiympäristössä mahdollistaa paitsi asioiden monipuolisen ja monitieteisen käsittelyn, myös kiinnittymisen lähiympäristöön sen tullessa oppilaille tutuksi paikkojen verkostoksiPupils’ thoughts, experiences and knowledge about their local environment together with teacher’s pedagogical know-how bring new aspects to teaching. Development of geographical thinking, as well as environmental sensitivity and caring about nature is important. Also noticing that one’s own local environment is important brings new places and views to the class. Local environment has many possibilities.Research questions in this thesis are: 1. what kind of places pupils see as learning environments in their local environment, 2. how the use of diverse learning environments and enpowering pupils are shown in the Curriculum 2014 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014), and 3. how can the pupils’ places and the curriculum be combined. I used participatory research in this thesis. Primary school students were co-researchers and experts on their own life and places in this thesis. This thesis researches places in local environment as learning environments.As a method I used Photo-talks (Pyyry 2015). Pupils took photographs of the places they had chosen and these photographs inspired the discussion in small group Photo-talks. The data in this thesis is both the Curriculum 2014 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014) and the discussion data collected at the primary school.Supporting the pupils being active and influencing is strongly written in the curriculum. The curriculum 2014 sees pupils as capable individuals who have thoughts. Learning cooperation and interaction is important part of the curriculum. Cooperation between pupils and cooperation between pupils and the teacher increases motivation and makes finding inner motivation possible. In this thesis I think and discuss the possibilities of diverse places with the pupils. The pupils had many thoughts of the places in their local environment as learning environments.Teacher’s pedagogical planning and cooperation with the pupils is important when bringing the know-how thepupils have gathered in their free-time to school environment. Combining free-time and school considering pupils’ places may change the way the places are seen. Considering this it is important to take care that the idea and magic of the places don’t change too much. Pupils’ places can be used as learning environments at school in many ways both in the class room and at the place itself.The pupils’s thoughts and ideas cross the lines between school subjects. Phenomenon-based learning in different learning environments that by the time become more familiar to pupils, makes multidisciplinary and diverse thinking as well as relating and becoming attached to local environment and its places possible. Local environment becomes the web of places.
Subject: lähiympäristö
paikka
ympäristökasvatus
osallistava tutkimus
vaikuttaminen
alakoulu
ilmiöoppiminen
monialaiset oppimiskokonaisuudet
paikkalähtöinen kasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sinimetsa_Kirsi_Pro_gradu_2020.pdf 464.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record