Sosiaalisten haasteiden yhteys alkoholin ja lihan ostoihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173146
Title: Sosiaalisten haasteiden yhteys alkoholin ja lihan ostoihin
Author: Nikkilä, Elli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173146
http://hdl.handle.net/10138/316340
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Tausta: Tipaton tammikuu ja lihaton lokakuu ovat kampanjoita tai ilmiöitä, jotka kannustavat viettämään kuukauden ilman alkoholia tai lihaa. Suomessa suurin osa väestöstä juo alkoholia ja liha on perinteisesti ollut osa jokaista ateriaa. Nämä kampanjat haastavatkin ihmiset pohtimaan, ovatko perinteiset, kulttuuriin sidotut tavat tarpeellisia. Tässä tutkielmassa tipatonta tammikuuta ja lihatonta lokakuuta kutsutaan sosiaalisiksi haasteiksi. Tutkimus on osa LoCard -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tutkia kuluttajien ostoaineiston mahdollisuuksia terveys- ja yhteiskuntatutkimuksessa ja ruoan, terveyden, ympäristön sekä yhteiskunnan yhteyksiä. Tavoitteet: Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia sosiaalisten haasteiden yhteyttä kuluttajien alkoholin ja lihan ostoihin. Lisäksi tarkasteltiin, eroaako sosiaalisten haasteiden ja kuluttajien ostojen yhteys sukupuolen, iän, koulutuksen tai asuinalueen mukaan. Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen aineisto rajattiin koko LoCard -hankkeen aineistosta sisältäen 23 279 asiakasomistajan ostotiedot syyskuun 2016 ja joulukuun 2018 väliseltä ajalta. Aineisto sisälsi kotitaloustason ostotiedot niiltä asiakastilin pääkortin haltijoilta, jotka ilmoittivat keskittämisasteekseen yli 60 % ja jotka olivat ostaneet alkoholia tai lihaa ajanjakson aikana. Suuri aineisto mahdollisti kuukausitason ostojen muutosten tarkastelun silmämääräisesti havainnoimalla. Lisäksi tipattoman tammikuun ja lihattoman lokakuun toteutumista eri sosiodemografisten tekijöiden mukaan analysoitiin logistisella regressioanalyysillä. Tilastolliset analyysit suoritettiin erikseen alkoholin ja lihan ostoille. Tulokset: Aineiston perusteella lähes 60 % asiakasomistajista ei ostanut tammikuiden 2017 ja 2018 aikana alkoholia ja lähes neljännes vähensi lihan ostojaan vähintään 30 % lokakuussa muun seurantajakson keskiarvoon verrattuna. Alkoholin ostot tammikuussa lopettivat todennäköisimmin naiset, nuorin ikäluokka (18–29-vuotiaat) sekä korkeimmin koulutetut. Lihan ostoja lokakuussa vähensivät todennäköisimmin nuorin ikäluokka (18–29-vuotiaat), pääkaupunkiseudulla asuvat sekä korkeimmin koulutetut. Johtopäätelmät: Sosiaalisten haasteiden ja kuluttajien alkoholin ja lihan ostojen välillä on mahdollisesti yhteys, joka vaihtelee sosiodemografisten tekijöiden mukaan. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa, koska tämän tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan tiedetä todellisesta alkoholin ja lihan kulutuksesta. Lisäksi aineistossa on huomioitu ainoastaan päivittäistavarakaupan ostot, kun alkoholia ja lihaa voi ostaa myös ravintoloista sekä muista kaupoista. Sosiaalisilla haasteilla voidaan mahdollisesti muuttaa ihmisten ruokakäyttäytymistä.Introduction: Dry January and meatless October are campaigns or phenomenon that promote people to abstain from alcohol or meat for one month. Most people in Finland drink alcohol and meat has traditionally been a part of every meal. These campaigns challenge people to consider if these traditions and cultural manners are relevant. In this master’s thesis these campaigns are referred as social challenges. This thesis is part of the LoCard research project, which aims to investigate the possibilities of loyalty card data in health research. Objects: The aim of this study was to examine associations between social challenges and alcohol or meat purchases, and if the associations differed by gender, age, education and region. Materials and methods: This study was based on the LoCard purchase data from September 2016 to December 2018. The data consisted of purchases of 23 279 maincardholders who reported making more than 60 % of their purchases in S-group shops, and who had bought alcohol or meat. Given large data and long time span, visual observation of monthly changes in food purchases was used. Sociodemographic determinants of social challenges were analyzed by logistic regression analysis. Both analyses were conducted separately for alcohol and meat. Results: Almost 60 % of consumers did not buy any alcohol in January 2017 and 2018. About a quarter of subjects cut out their meat purchases by 30 % comparing to the average of whole 28-month period. Women, youngest age group (18–29) and consumers with high education compared were most likely to quit alcohol purchases during January. Youngest age group (18–29), people living in Greater Helsinki, and ones with high education most likely to reduce their meat purchases in October. Conclusion: There is a possible association between social challenges and alcohol and meat purchases, and it varies between different sociodemographic factors. The purchase data do not directly indicate true consumption of alcohol and meat and, therefore, it was not possible to measure actual participation to social challenges. People also buy alcohol and meat from restaurants and other shops. It might be possible to change food behaviour using social challenges.
Subject: Sosiaaliset haasteet
tipaton tammikuu
lihaton lokakuu
ostoaineisto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record