The Association of Diet and Physical Activity in Nairobian Pre-Adolescents

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173149
Title: The Association of Diet and Physical Activity in Nairobian Pre-Adolescents
Author: Uusi-Ranta, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173149
http://hdl.handle.net/10138/316345
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Tausta: Ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä on pääosin tutkittu korkeatuloisissa maissa ja toistaiseksi yhtään tutkimusta ei ole tehty Keniassa, vaikka epäterveelliset elintavat ovat nousussa ja voivat aiheuttaa suuremman riskin matala- ja keskituloisissa maissa kuin korkeatuloisissa. Menetelmät: Otanta koostuu 9-14-vuotiaasta lapsesta (N=104), jotka asuvat joko keski- tai matalatuloisella alueella Nairobissa. Ruokavaliodata kerättiin 7 päivän ruokavaliokyselyllä ja fyysinen aktiivisuus mitattiin kiihdytinanturilla. Ruokavaliomallit muodostettiin pääkomponenttianalyysillä ja ruokavalion monipuolisuusarvo laskemalla ruokaryhmät, joita käytettiin päivittäin. Tilastomenetelmänä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä, jossa varallisuusindeksi, ikä, sukupuoli, asuinalue ja painoindeksi olivat sekoittavina tekijöinä. Tulokset: Keskiraskaan ja raskaan liikunnan (MVPA) määrä oli heikosti ja negatiivisesti yhteydessä Välipalat, pikaruoka ja liha -ruokavaliomalliin itsenäisesti sekä yhdessä iän ja sukupuolen kanssa ja merkitsevästi yhdessä painoindeksin kanssa (p=0.041), kun taas paikallaanolo ei ollut yhteydessä tähän ruokavaliomalliin. MVPA:n määrä ei pystynyt selittämään vaihtelua Perinteisen kenialaisen ruokavaliomallin noudattamisessa, kun taas paikallaanolo oli heikosti ja negatiivisesti yhteydessä tähän ruokavaliomalliin. MVPA:n määrä tai paikallaanolo eivät pystyneet selittämään vaihtelua ruokavalioon monipuolisuudessa tai vaihtelua Maitotuotteet ja kasviproteiini -ruokavaliomallin noudattamisessa. Päätelmät: Fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä ruokavalioon, mutta nämä yhteydet olivat pääosin heikkoja. Sosioekonominen asema ja elinympäristö saattavat olla vahvempia elintapojen määrittäjiä Kenian kaupunkialueella.Background: Majority of studies on the association of diet and physical activity are conducted in high-income countries and to date, none have been conducted in Kenya although unhealthy lifestyle behaviours are on the rise and may pose more severe risk in low-to-middle-income than in high-income countries. Methods: Study consists of 9-14-year old pre-adolescents (N=104) living in a middle- or low-income area in Nairobi. Dietary data was collected using 7-day FFQ and physical activity data by accelerometer. Dietary patterns were formed through principal component analysis and Dietary Diversity Score created by counting the number of food groups that were used daily. Statistical analysis was conducted using linear regression analysis with wealth index, area, age, gender and BMI as confounding variables. Results: Time spent in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) was weakly and negatively associated with the Snacks, fast food and meat dietary pattern alone and in combination with age and gender and significantly in combination with BMI (p=0.041), while time spent in sedentary behaviour showed no relation. Time spent in MVPA could not explain the variation in adherence to the Traditional Kenyan pattern while time spent in sedentary behaviour showed weak, negative association with adherence to this diet pattern, although it did not reach significance. Neither time spent in sedentary behaviour nor time spent in MVPA could explain variation in Dietary Diversity Score or adherence to the Dairy and plant protein pattern. Conclusions: Physical activity showed some association with diet, but the connections were mostly weak, and the socio-economic position and environment are possibly stronger determinants of lifestyle behaviour in urban Kenya.
Subject: diet
physical activity
Nairobi
pre-adolescents
middle-income countries
nutrition transition
physical activity transition


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UusiRanta_Noora_Pro_gradu_2020.pdf 927.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record