Osakemarkkinoiden tekninen analyysi : soveltaminen pienten pörssiyhtiöiden osakkeilla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor.author Veijalainen, Viia
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006173134
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316353
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko teknisen analyysin menetelmiin perustuvilla sijoitusstrategioilla saavuttaa keskimääräistä parempaa tuottoa sijoitettaessa pienten pörssiyhtiöiden osakkeisiin. Aiemmissa tutkimuksissa pienten pörssiyhtiöiden osakekaupankäynnissä on havaittu markkinatehottomuutta, mikä tukee teknisen analyysin käyttöä sijoitusstrategiana. Valittujen sijoitusstrategioiden menestymistä mitattiin tuoton ja riskikorjatun tuoton avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi tilastollisin menetelmin teknisen analyysin osto- ja myyntipäivien keskimääräisten päivätuottojen eroja vertailustrategiaan. Tutkimusaineisto koostuu seitsemästä Nasdaq Helsinki Small Cap -listalla olevasta osakkeesta ja OMX Nordic Small Cap -indeksistä. Tarkastelujakso on 2010–2019. Tutkittaviksi teknisen analyysin menetelmiksi valittiin liukuvat keskiarvot, RSI ja MACD. Näistä muodostettiin yhteensä 13 eri menetelmävariaatiota. Liukuvien keskiarvojen osalta hyödynnettiin myös kahden liukuvan keskiarvon yhdistelmää. Vertailustrategiana toimi passiivinen osta ja pidä -sijoitusstrategia. Tutkimuksessa ei huomioitu kaupankäyntikustannuksia, veroja eikä osinkoja. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella ei voida vahvistaa, että teknistä analyysiä hyödyntämällä voitaisiin saavuttaa markkinoilta parempaa tuottoa sijoitettaessa pienten pörssiyhtiöiden osakkeisiin. Teknisen analyysin menetelmistä vain yksi suoriutui vertailustrategiaa paremmin. Liukuvan keskiarvon menetelmät, erityisesti kahden liukuvan keskiarvon yhdistely, osoittautuivat muita teknisen analyysin strategioita tehokkaammiksi. Keksimääräisten päivätuottojen tarkastelu osoitti, että osto- ja myyntipäivien tuotot eroavat sekä toisistaan että vertailustrategiasta pääosin tilastollisesti merkitsevästi. Tämä tulos antaa viitteitä, että teknisen analyysin avulla on mahdollista saada lisäinformaatiota markkinoilla, mikä tukee oletusta markkinatehottomuudesta. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to determine whether investment strategies based on technical analysis can achieve higher than average returns when investing in small-capitalization stocks. Earlier studies have demonstrated that the small-cap stock market behaves inefficiently, which supports the use of technical analysis in investment strategies. The performance of strategies was measured by their returns and risk-adjusted returns. The study included a statistical significance analysis of average daily returns between technical analysis methods and buy-and-hold strategy. The research data comprise the daily statistics of seven small-cap stocks traded on the Helsinki Stock Exchange and the OMX Nordic Small Cap index, and the data are from 2010 to 2019. Technical analysis based on investment strategy methods included moving averages, the RSI and the MACD. These were used to formulate 13 sets of trading rules with different parameters. Moving average methods used in the study were the simple moving average and dual moving average with varying lengths. The benchmark for technical trading strategies was the passive buy and hold investment strategy. Transaction costs, taxes and dividends were outside the scope of this study. According to the results, it is not possible to confirm that investment strategies based on technical analysis methods are able to achieve higher than average returns when investing in small-cap stocks. All methods except one failed to outperform the benchmark buy and hold strategy. Moving average methods, especially the dual moving average, were proven to be more effective than other technical trading methods. On the other hand, the analysis of average daily returns of buy and sell days revealed that they differ from each other and from the benchmark strategy in a statistically significant way. This indicates that technical analysis is able to extract additional information on the stock market, which supports the assumption of market inefficiency. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Tekninen osakeanalyysi
dc.subject Small Cap -osakkeet
dc.subject liukuvat keskiarvot
dc.subject tehokkaat markkinat
dc.title Osakemarkkinoiden tekninen analyysi : soveltaminen pienten pörssiyhtiöiden osakkeilla fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Metsäekonomia ja markkinointi fi
dc.subject.discipline Forest Economics and Marketing en
dc.subject.discipline Skogsekonomi och marknadsföring sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006173134

Files in this item

Files Size Format View
Veijalainen_Viia_Pro_gradu_2020.pdf 1.263Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record