Painon yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen 2-vuotisen elintapaintervention aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173152
Title: Painon yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen 2-vuotisen elintapaintervention aikana
Author: Ketola, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173152
http://hdl.handle.net/10138/316357
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Lihavuuden ja ylipainon on jo pitkään tiedetty lisäävän useiden kroonisten sairauksien riskiä, mutta painon yhteys muisti- ja tiedonkäsittelytoimintoihin (kognitiiviset toiminnot) ja muistisairauden kehittymiseen on osoittautunut monimutkaiseksi. Keski-iän lihavuuden on osoitettu lisäävän muistisairauden todennäköisyyttä myöhemmässä elämässä, mutta Iäkkäämmillä lievä ylipaino on näyttänyt jopa suojaavan muistisairaudelta. Lihavuus ei ole todennäköisesti eduksi myöhemmälläkään iällä. Iäkkäille suositellaan hieman korkeampaa painoindeksiä (BMI) kuin muulle väestölle. Muistisairaus aiheuttaa laihtumista mahdollisesti jo hyvin kauan ennen diagnoosia, mikä hankaloittaa yhteyden tutkimista. Painon yhteydestä kognitiivisiin toimintoihin tiedetään vähemmän, erityisesti niillä, joilla ei ole muistisairautta. Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkittiin myöhemmän iän BMI:n yhteyttä kognitiivisiin toimintoihin ja niiden muutokseen kaksivuotisen monitekijäisen elintapaintervention aikana. Lisäksi tarkasteltiin, ennustaako BMI:n muutos muutoksia kognitiivisissa toiminnoissa. Tutkielman aineisto oli suomalaisesta The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER) -tutkimuksesta, joka pyrki ehkäisemään kognitiivisten toimintojen heikentymistä iäkkäämmillä aikuisilla, joilla oli kohonnut riski sairastua muistisairauteen. Tutkimukseen valitut (n=1260, keski-ikä 69 v.) jaettiin satunnaistamalla interventio- ja kontrolliryhmään suhteessa 1:1. Kaksivuotinen monitekijäinen elintapainterventio sisälsi ravitsemusneuvontaa, liikuntaharjoittelua, kognitioharjoittelua sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden tehostettua seurantaa. Kontrolliryhmä sai tavanomaista terveysneuvontaa. Kognitiivisia toimintoja mitattiin neuropsykologisella testistöllä (modified Neuropsychological Test Battery, NTB) lähtötilanteessa sekä 12 kk ja 24 kk kohdalla. Korkeampi BMI oli tutkimuksen alussa yhteydessä huonompaan kokonaiskognitioon, toiminnanohjaukseen ja prosessoimisnopeuteen, mutta ei muistiin. Korkeampi lähtötilanteen BMI ei ennustanut muutoksia kokonaiskognitiossa, toiminnanohjauksessa tai prosessoimisnopeudessa, mutta se ennusti vähäisempää muistin parantumista alle 69-vuotiailla tutkittavilla. Intervention aikana paino putosi molemmissa tutkimusryhmissä. Muutokset BMI:ssä eivät olleet yhteydessä muutoksiin kognitiivisissa toiminnoissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että ylipaino ja lihavuus voivat olla kognitiivisen heikentymisen riskitekijöitä myös iäkkäämmillä. Tässä tutkimuksessa painonpudotus tapahtui intervention aikana, ja oli mahdollisesti tahallista, mutta ei ollut kuitenkaan yhteydessä kognitiivisiin muutoksiin. Tulokset viittaavat siihen, että terveen BMI:n ylläpitäminen on suositeltavaa myös iäkkäillä, mutta painonpudotuksesta ei välttämättä saada lisähyötyjä.Obesity has been identified as a risk factor for numerous chronic diseases. However, the association of Body Mass Index (BMI) and late-life cognitive functions has appeared to be complex. Obesity in mid-life has been shown to increase the risk of developing dementia later in life, whereas among older adults, being overweight has been associated with reduced risk of dementia. The recommended BMI is higher for older adults. However, obesity is probably not beneficial. Preclinical Alzheimer´s disease causes weight loss and thus confounds the associations. Few studies have investigated the association between BMI and cognitive performance among people who do not have dementia. The objective of this thesis was to evaluate whether late-life BMI is associated with cognitive performance and changes in cognitive performance during a multidomain lifestyle intervention. It also examined if changes in BMI are associated with changes in cognitive performance. The data used in this study was from The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER), which aimed to prevent cognitive decline among older adults at elevated risk for dementia. The 1260 participants recruited (mean age 69 years) were randomly assigned into a two-year multidomain intervention (n=631), including dietary guidance, exercise, cognitive training and management of cardiovascular risk factors, or control (n=629), receiving general health advice. Cognitive performance was assessed with modified Neuropsychological Test Battery (NTB) at baseline, and 12 and 24 months after randomization. During the intervention weight loss occurred in both study groups. Higher BMI was associated with worse total cognitive performance, executive function and processing speed, but not memory, at baseline. Higher BMI at baseline was not associated with changes in total cognitive performance, executive function or processing speed, but it predicted less improvement in memory functioning among under-69-year-olds. Changes in BMI were not associated with changes in cognitive performance. In conclusion, being overweight and obesity may be risk factors for cognitive decline even among older adults. It is likely that weight loss during the intervention was intentional, but it was not associated with cognitive changes. Hence, maintaining a healthy BMI is recommendable also for older adults, but weight loss may not have additional benefits.
Subject: BMI
dementia
kognitiiviset toiminnot
muisti
toiminnanohjaus
prosessoimisnopeus
ikääntyneet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record