Tilakoon yhteys maitotilojen taloudelliseen asemaan 2000-luvulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173123
Title: Tilakoon yhteys maitotilojen taloudelliseen asemaan 2000-luvulla
Author: Kuusvuori, Martti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173123
http://hdl.handle.net/10138/316372
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Maatalouden rakenteen muutos on ollut 2000-luvun keskeinen ilmiö suomalaisessa maataloustuotannossa. Rakennekehitys on edennyt voimakkaasti myös maidontuotannossa, jolla on suuri merkitys maataloustuotannossamme. Rakennemuutoksen trendinä on ollut tilamäärän väheneminen ja samanaikaisesti keskimääräisen tilakoon kasvu. Kehityksen myötä Suomeen on muodostunut taloudellisin sekä tuotannollisin määrein mitattuina hyvin erikokoisia tiloja, jotka ottavat tuottajahinnat annettuina samoilta maitomarkkinoilta. Riskinottohalukkaat suomalaiset maidontuottajat ovat yleiseurooppalaiseen tapaan pyrkineet parantamaan kannattavuuttaan vaikuttamalla omiin yksikkökustannuksiinsa. Kasvuhakuiset maitotilat ovat lisänneet investointeja rakentamalla isompia maidontuotantoyksiköitä, joihin on hankittu uutta teknologiaa tuottavuuden parantamiseksi entisestään. Investoinnit mahdollistavat aiempaa suuremman tuotoksen. Maitotilan on kapasiteettinsa puitteissa mahdollista alentaa omia yksikkökustannuksiaan niin kauan kuin, kiinteiden panosten käytön aiheuttama yksikkökustannuksen aleneminen tuotosmäärän kasvaessa on suurempi, kuin lisääntyneestä muuttuvien panosten käytöstä koitunut yksikkökustannuksen nousu. Laajennusinvestoinnit rahoitetaan usein vieraan pääoman avulla, jolloin maitotilalle syntyy vieraan pääoman käytöstä koituvia kustannuksia. Maitotilan rahoitusriski kasvaa vieraan pääoman käytön seurauksena, jolloin se on alttiimpi toimintaympäristössään tapahtuville muutoksille, jotka heikentävät maitotilan kannattavuutta tai toimintaedellytyksiä. Pääomakannan uusimisen sekä laajentamisen avulla on kuitenkin mahdollista saavuttaa suurtuotannon etuja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tilakoko vaikuttaa maitotilojen taloudelliseen asemaan. Aineistona käytettiin Luonnonvarakeskuksen Taloustohtorin maitotila-aineistoa, joka oli ryhmitelty kokoluokittain. Taloudellista asemaa tutkittiin kannattavuutta ja rahoitusasemaa kuvastavien tunnuslukujen avulla. Niiden kehitystä seurattiin ajanjaksolla, jolloin maitotilojen rakenteen muutos oli voimakasta. Numeerista tunnuslukuanalyysiä laajennetaan vastaamaan tilinpäätösanalyysiä kirjallisuuskatsauksen avulla, jossa paneudutaan maitotilojen toimintaympäristöön sekä maitomarkkinoihin.
Subject: maatalouden rakennekehitys
kannattavuus
rahoitusasema
yksikkökustannusten alentaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record