University Students’ Epistemic Beliefs, Disciplinary Differences, and Academic Achievement

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162835
Julkaisun nimi: University Students’ Epistemic Beliefs, Disciplinary Differences, and Academic Achievement
Tekijä: Martin, Riina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162835
http://hdl.handle.net/10138/316432
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Tiivistelmä: Episteemiset uskomukset ovat jokseenkin pysyviä käsityksiä siitä, mitä tieto on. Niiden on yhtäältä todettu kehittyvän yliopisto-opintojen aikana ja toisaalta koostuvan useista, toisiinsa kietoutuneista ulottuvuuksista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia yliopisto-opiskelijoiden episteemisiä uskomuksia ja niiden mahdollisia yhteyksiä tieteenaloihin sekä opinnoissa menestymiseen. Aiempien tutkimusten perusteella episteemisten uskomusten ulottuvuudet painottuvat jokseenkin eri tavoin eri tieteenaloilla, huolimatta siitä, että relativistisempia episteemisiä ulottuvuuksista pidetään yleisesti toisia sofistikoituneempina. Relativistisemmilla episteemisillä uskomuksilla on myös aiemmin todettu olevan positiivinen yhteys opintomenestyksen kanssa. Tässä tutkimuksessa episteemisiä uskomuksia tutkitaan henkilöorientoituneella lähestymistavalla, sillä opiskelijoiden episteemisten profiilien kautta voimme ymmärtää paremmin tieteenalan keskimääräisen opiskelijan episteemisiä lähtökohtia. Tutkimuksen kohteena oli 831 Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijaa vuosilta 2013 ja 2014. Tutkimuksen aineisto on osa Mind the Gap –tutkimushanketta ja se on kerätty pääosin suurilta johdantokursseilta useita osa-alueita sisältäneellä kyselylomakkeella. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin opiskelijarekisteristä saatuja tietoja opiskelijoiden opintojen etenemisestä ja opintomenestyksestä. Aineistoa analysoitiin SPSS-ohjelmalla tilastollisin menetelmin hyödyntäen TwoStep-klusterianalyysiä, ristiintaulukointia sekä monimuuttujaista kovarianssianalyysiä MANCOVAa. Opiskelijat voitiin jakaa episteemisten uskomusten pohjalta kolmeen erilaiseen episteemiseen profiiliin: ei-reflektiiviset, reflektiiviset teoristit ja käytännölliset akateemiset. Profiilien sijoittumisessa eri tiedekuntiin löytyi tilastollisesti merkitseviä, aiempien tutkimusten kanssa linjassa olevia eroja. Reflektiivisiä teoristeja löytyi eniten valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja vähiten lääketieteellisestä. Käytännöllisten akateemikkojen osuus oli huomattavan suuri käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ja ei-reflektiivisten oikeustieteellisessä. Reflektiiviset teoristit menestyivät opinnoissa muita profiileita paremmin, mutta opintojen etenemisen suhteen merkitseviä eroja ei löytynyt. Tämä tutkimus osaltaan lisäsi kokonaisvaltaista ymmärrystä epistemologioista yliopistokontekstissa, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi yliopisto-opintojen ja opiskelijavalinnan suunnittelussa paikallisesti.Epistemic beliefs are somewhat stable conceptions of what knowledge is. On one hand, they have been suggested to be a developmental sequence, and on the other hand, consist of multiple intertwined dimensions. The aim of this study is to research the connections in university students’ epistemic beliefs, and their relation to academic disciplines and academic achievement. Previous studies have suggested that while some disciplinary differences exist, the more relativistic epistemic beliefs have generally been seen as more sophisticated ones. These more relativistic epistemic beliefs have previously been shown to be positively connected to better academic achievement. A person-oriented approach is applied in this study, to provide a tangible perspective to the students’ epistemic beliefs. The sample consisted of 831 first-year students from University of Helsinki from years 2013 and 2014. The data used in the study was part of Mind the Gap –project, and it was collected with a multi-sectioned questionnaire, mainly from large introductory courses. Additional data from the study register was used to examine academic achievement. The data was analyzed statistically with SPSS, using TwoStep cluster analysis, crosstabs, and Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA). Three epistemic profiles were found: Non-Reflective Students, Reflective Theorists, and Practical Academics. Some significant differences, supported by earlier research, were found in the representation of the identified epistemic profiles in the faculties. Reflective Theorists were broadly represented in the Faculty of Social Sciences and sparse in the Faculty of Medicine. Additionally, Practical Academics were largely present in the Faculty of Behavioral Sciences, and Non-Reflective Students in the Faculty of Law. In regards to Study Performance, Reflective Theorists had significantly higher Study Performance (GPA) than the two other profiles. This study overall broadened the comprehensive understanding of university students’ epistemic beliefs, and can be useful in planning university studies and student intake locally.
Avainsanat: Epistemic beliefs
disciplinary differences
university students
academic achievement


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Martin_Riina_Progradu_2020.pdf 9.411MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot