Kotitalousopettajien käsityksiä ja kokemuksia erityisoppilaiden integroimisesta kotitalousopetukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162864
Title: Kotitalousopettajien käsityksiä ja kokemuksia erityisoppilaiden integroimisesta kotitalousopetukseen
Author: Hyppönen, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162864
http://hdl.handle.net/10138/316435
Thesis level: master's thesis
Abstract: Laadullisessa tutkielmassani oli tarkoitus selvittää kotitalouden opettajien käsityksiä ja ko-kemuksia erityisoppilaiden integroimisesta kotitalouden opetukseen. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat: 1) Miten kotitalouden opettajat kokevat erityisoppilaiden integraati-on vaikuttavan opetukseensa? 2) Mitkä tekijät opettajien mielestä johtavat siihen, että integ-raatio koetaan positiivisena tai negatiivisena asiana? Aihealue on kotitaloustieteen kannal-ta vielä vähän tutkittua. Tämän vuoksi tutkielman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kotita-louden opettajien näkemyksistä integraatiota kohtaan sekä siitä, miten integraatio näyttäy-tyy luokkahuoneessa. Tutkimukseen osallistui kuusi kotitalouden opettajaa pääkaupunkiseudulta. Laadullisen tut-kimusaineiston kerääminen tapahtui puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Aineisto ana-lysoitiin laadullista sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. Aineistosta pyrittiin löytämään tutkimuskysymyksiin vastauksia viiden eri teeman kautta: integroidun oppilaan tuen laatu, opetuksen laatu, opettajien valmiudet kohdata erityisoppilas, eriyttämisen keinot ja opetta-jan oma hyvinvointi. Päätulokset osoittavat, että kotitalouden opettajat kokivat erityisoppilaiden opetuksen eriyt-tämisen haasteena. Tämä vaikutti negatiivisesti tukea tarvitseviin erityisoppilaisiin sekä yleisopetuksen oppilaisiin. Työmäärän lisääntyminen koettiin merkittävimpänä tekijänä, jo-ka heikensi opettajien yleistä hyvinvointia. Positiivisena tekijänä koettiin sekä opettajien et-tä oppilaiden suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Se, että eri-tyisoppilaalle ehtii antaa tavanomaista vähemmän huomiota heterogeenisessa opetusryh-mässä, aiheutti opettajille huonoa omaatuntoa.The main purpose of this qualitative study is to identify home economics teachers’ perceptions and experiences of the integration of special needs students into home economics education. The research questions are: 1) How do home economics teachers experience the effects of integration of special needs students in their teaching? 2) What factors have teachers determined lead to the perception of integration either as a positive or negative result? This research topic is largely understudied in the area of home economics science. Therefore, the purpose of this thesis is to raise awareness of home economics teachers' views on integration and the lasting effects in the classroom. Six home economics teachers from the Helsinki metropolitan area participated in this study. The qualitative data were collected through a semi-structured thematic interview. The data were analyzed using the methods of qualitative content analysis. In the analysis, answers to the research questions were sought through five different themes: quality of support for the integrated students, quality of teaching, teacher’s ability to meet the demand of a special needs student, means of differentiation, and teacher's own well-being. The main results demonstrate that home economics teachers perceived the differentiation of teaching for special needs students challenging. This had a negative impact on special needs students as well as general education students. The increase in workload was perceived as the most significant factor and weakened the overall well-being of teachers. An increase in students’ tolerance and acceptance of difference was perceived as a positive factor. The special needs students in the heterogeneous teaching group who exhibited underdeveloped attention spans negatively affected the teachers’ conscience.
Subject: erityisoppilaan integraatio
tukea tarvitseva oppilas
kotitalousopettaja
kotitalouden opetus
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record