Enemmän kuin opettaja : lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja ammatillisten opettajien kokemuksia ammatillisesta kehittymisestä erityisopettajaksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162886
Title: Enemmän kuin opettaja : lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja ammatillisten opettajien kokemuksia ammatillisesta kehittymisestä erityisopettajaksi
Alternative title: More than a teacher : the experiences of kindergarten teachers, classroom teachers and vocational teachers from professional development to special needs teacher
Author: Makkonen, Kirsi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162886
http://hdl.handle.net/10138/316437
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisopettajiksi opiskelevien jo työssä olevien opettajien ammatillista kehittymistä ”enemmän kuin opettajaksi”. Taustateoriana tarkastelen opettajuutta, opettajan professiota ja uraa, erityisesti erityisopettajan näkökulmasta. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, miksi jo pätevä opettaja haluaa lähteä opiskelemaan erityispedagogiikkaa, mitä tavoitteita on opiskelulle ja kuinka ne tavoitteet toteutuivat. Koska erityisopettajaksi voi kouluttautua sekä tutkinto-opiskelijana että suorittamalla erilliset erityisopettajaopinnot, tutkimuksessa tarkasteltiin myös näiden kahden opiskelutavan erilaisuutta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Informantit olivat lastentarhanopettajia, luokanopettajia tai ammatillisia opettajia, jotka opiskelivat erityispedagogiikkaa maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoina, suorittivat erillisiä erityisopettajaopintoja tai opiskelivat erityispedagogiikkaa avoimessa yliopistossa. Haastatteluja täydennettiin sähköpostikyselyllä. Haastattelut litteroitiin ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien kehittymistä erityisopettajiksi kuvattiin kahdella polulla, jotka olivat ”vaihtoehto” ja ”tavoite”. ”Vaihtoehto” -polku oli kasvatustieteen maisterin tutkintoa erityispedagogiikkaa pääaineena opiskelevien valinta, eivätkä he olleet erityisesti tavoitelleet opettajan ammattia vaan pikemminkin ajautuneet opettajiksi. Erillisiä erityisopettajaopintoja suorittavat olivat ”tavoite”-polulla ja he olivat jo toisen asteen opintojen jälkeen suuntautuneet kasvatusalalle. Erityisopettajaopinnoilla tavoiteltiin kelposuutta ja pätevyyttä erityisopettajan virkaan, yhteisöllisyyttä ja tietoa ja ymmärrystä erityisoppilaiden kohtaamiseen kouluarjessa. Erityispedagogiikan opinnot koettiin hyödyllisiksi, vaikka niiden järjestelyt ja käytännön toteutuksessa on parantamista. Informantit kokivat erityispedagogiikan maisteriopinnot ja erilliset erityisopettajaopinnot tärkeänä osana ammatillista kasvua ja kehitystä.Goals. The purpose of the thesis was to find out the professional development of already em-ployed teachers studying to become special teachers, “more than as teachers”. As a back-ground theory, I look at teaching, the profession and career of a teacher, especially from the perspective of a special education teacher. The aim of this research was to find out why an already qualified teacher wants to go to study special education, what are the goals for study-ing and how those goals were achieved. Since it is possible to train as a special education teacher both as a degree student and by completing separate special education teacher´s studies, the research also looked at the difference between the two study methods. Methods. The research was carried out as a qualitative interview. The informants were kin-dergarten teachers, classroom teachers or vocational teachers who studied special education as master’s degree students, completed separate special education studies, or studied spe-cial education at the Open University. The interviews were supplemented with an email sur-vey. The interviews were transcribed and the material was analyzed by content analysis. Results and conclusions. The development of teachers into special educational teachers was described by two paths, which were “alternative” and “goal”. The “alternative” path was the choice of students majoring in special education as a Master of Education, and they had not specifically pursued the teaching profession but rather drifted into teaching. Those who com-pleted separate special education studies were on the “goal” path and were already oriented to the field of education after their secondary education. The special education studies aimed at eligibility and competence for the position of special education teacher, community spirit and knowledge and understanding of meeting special needs students in school. Studies in special education were found to be useful, although there is room for improvement in their or-ganization and practical implementation. Informants saw master’s studies in special educa-tion and separate special needs teacher studies as an important part of professional growth and development.
Subject: erityispedagogiikka
erityisopettajan professio
erityisopettaja
ammatillinen kasvu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record