Tunteiden ilmaisua ja tulkintaa : sanaton viestintä käsityöntunnilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162876
Title: Tunteiden ilmaisua ja tulkintaa : sanaton viestintä käsityöntunnilla
Alternative title: Expression and interpretation of emotions : non-verbal communication during craft lesson
Author: Paavola, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162876
http://hdl.handle.net/10138/316438
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja kuvailla oppilaan perustunteiden ilmaisua sanattoman viestinnän keinoin käsityöntunnilla. Opetus- ja oppimistilanteita on tarkasteltu yleensä opettajan näkökulmasta, jossa eleet täydentävät tai korvaavat sanatonta viestintää. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on sekä sosiaalista, että materiaalien ja välineiden kanssa tapahtuvaa kehollista vuorovaikutusta, joka ta-pahtuu kuvailevien eleiden kautta. Käsityöprosessia lähestytään kolmen tutkimuskysymyksen avulla: 1. Millaisilla eleillä, ilmeillä, vartalon asennoilla ja liikkeillä oppilas ilmaisee perustunteita käsityöntunnilla? 2. Millaisia sanattoman viestinnän elekimppuja käsityöntunnilla esiintyy tunteiden ilmaisussa? 3. Millaisia tunteita käsityöprosessin aikana ilmenee? Tutkimusaineistona oli videoaineisto, joka oli kerätty osana Co4Lab-tutkimushanketta. Videolla työskenteli peruskoulun nelihenkinen pienryhmä älytuote-projektin parissa. Videoaineistoa oli noin 11 tuntia ja se koodattiin ELAN-ohjelmalla ja analysoitiin räsymatto-tekniikkaan perustuvilla sisällönanalyysin menetelmillä. Lopulliseen tutkimusaineistoon valittiin 28 yksittäistä merkityksellistä tunneilmaisua, joita tarkasteltiin yksittäisiä eleinä ja liikkeitä sekä kokonaisina elekimppuina. Viimeiseksi tunteita analysoitiin osana käsityöprosessia. Tunteita ilmaistiin koko vartaloa liikuttavien liikkeiden sekä ylävartalon, rintakehän ja hartioiden asennon vaihteluiden kautta. Tunteiden ilmaisu näkyi myös pään, käsien ja sormien liikkeinä sekä kasvojen ilmeinä. Käsityöprosessin ideointi näkyi ilon eleinä. Keskustelu tuotteen valmistuksesta ja materiaalikokeilujen tekeminen aiheutti vihan, turhautumisen ja hämmästyksen tunteita. Digitaalisten kokeilujen tekeminen ja arvioiminen aiheutti surua, vihaa ja iloa. Mallintaminen näkyi ilon eleinä. Esitysmateriaalin tekeminen aiheutti vihan tunnetta, mutta lopullisen tuotteen valmistus näkyi ilon eleinä. Opettajan olisi hyvä kiinnittää tunneilmaisuihin huomiota, jotta hän voi ymmärtää käsityöprosessia paremmin oppilaan näkökulmasta sekä motivoida ja ohjata oppilasta.The aim of the study is to analyze and describe the expression of a student's basic emotions through nonverbal communication in a craft lesson. Teaching and learning situations have generally been viewed from the teacher’s perspective, where gestures complement or replace nonverbal communication. Previous research has shown that teacher-student interaction is both social and embodied interaction with materials and tools that happens through figurative gestures. The craft process is approached with the help of three research questions: 1. With what gestures, expressions, body postures and movements does the student express basic emotions in a craft lesson? 2. What kind of clusters of nonverbal communication occur in a craft lesson when expressing emotions? 3. What kind of emotions occur during the craft process? The research data was video recordings collected as part of the Co4Lab research project. In the video, a small team of four students from elementary school worked on a smart product project. The video recording was approximately 11 hours and was encoded with ELAN software and analyzed by content analysis methods based on the striped process rugs technique. For the final research material, 28 individual relevant emotional expressions were selected, which were viewed as individual gestures and movements, and as complete clusters of gestures. Finally, emotions were analyzed as part of the craft process. Emotions were expressed through movements of the whole body as well as variations in the position of the upper body, chest, and shoulders. Expression of emotions was also reflected in movements of the head, hands, and fingers, as well as facial expressions. The ideation of the craft process was reflected in gestures of joy. The discussion about manufacturing and material experimentation caused emotions of anger, frustration and confusion. Making and evaluating digital experiments caused sadness, anger, and joy. Model making was reflected as gestures of joy. The making of the presentation material caused emotion of anger, but the making of the final product was reflected as gestures of joy. It would be good for the teacher to pay attention to emotional expressions so that he/she can better understand the craft process from the student’s perspective and motivate and guide the student.
Subject: Tunteet
sanaton viestintä
käsityöprosessi
tunneilmaisu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Paavola_Tiina_Pro_gradu_2020.pdf 4.835Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record