Koulun vastuu nettikiusaamisessa : toimintamallit nettikiusaamiseen puuttumiseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Keinänen, Tuulia
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006162912
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316442
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia käsityksiä opettajilla ja huoltajilla on nettikiusaamiseen puuttumisesta ja koulun vastuusta siinä. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa heidän näkemyksiään opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän kokoamien toimintamallien toimivuudesta. Aiempien tutkimusten mukaan koulun henkilökunta puuttuu fyysiseen kiusaamiseen helpommin, sillä he eivät huomaa nettikiusaamista. Tutkimusten mukaan kouluissa tarvitaan lisää ohjausta ja toimintamalleja. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuottaa pohjatietoa koulun henkilökunnalle sekä huoltajille nettikiusaamiseen puuttumiseen vaikuttavista tekijöistä, esittää siihen hyväksi koettuja toimintatapoja sekä -malleja ja selvittää vastuun rajaa koulun ja kodin näkemyksien perusteella sekä juridisesta näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui neljä huoltajaa ja kolme opettajaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kahta ryhmäkeskustelua, joissa toiseen osallistuivat opettajat ja toiseen huoltajat. Aineisto luokiteltiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Analyysi toteutui pääsääntöisesti teoriaohjaavasti liittämällä teemoja ja tuloksia teoreettiseen viitekehykseen sekä osittain keskusteluista nousseiden teemojen ohjaamana. Tulokset osoittivat, että opettajat sovelsivat puuttumiseen erilaisia keinoja perinteisen kiusaamisen tavoin, kuten yhteisiä keskusteluja, sopimuksia ja positiivista pedagogiikkaa painottaen myös huoltajan vastuuta. Huoltajat kuitenkin kokivat, etteivät nuoret olleet saaneet tarpeeksi ohjeistusta ja tukea koululta, eivätkä nuoret helposti kerro nettikiusaamisesta. Kouluaikana tapahtuvaan nettikiusaamiseen puuttumisessa sekä huoltajat että opettajat painottivat koulun sallimien keinojen ja käytänteiden, lain, moniammatillisen yhteistyön, tapausten piirteiden sekä nettimaailman anonyymiyden määrittävän vastuun rajoja. Kouluajan ulkopuolella tilanne on selkeämpi, sillä opettajien puuttumista ei nähty velvollisuutena, ellei se ole jollain tavalla yhteydessä kouluun tai vaikuta myös kouluaikana. Toimintamallien osalta huoltajat näkivät toimivimmaksi toimintamalliksi lasten fasilitoiman ja vertaissovitteluun perustuvan VERSO-ohjelman, kun taas opettajat näkivät sen vähiten toimivana ja sopivan paremmin pieniin riitoihin. Opettajat pitäytyivätkin jo hyväksi koetussa KiVa Koulu -mallissa, joka sai myös huoltajilta erittäin hyvää palautetta: he painottivat erityisesti yksilöllistä, tilannekohtaista puuttumista tapauksen mukaisesti. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to find out teachers’ and guardians’ perceptions of cyberbullying intervention strategies and the school’s responsibility. Besides the intent was to examine their views about the intervention programs gathered by the Ministry of Education and Culture. Previous research has shown that school officials intervene more easily in physical bullying as they do not notice the cyberbullying incidents and more guidance and intervention programs are needed. The purpose of this study was to provide information to school officials and guardians about the operative factors linked to cyberbullying interventions, to point out the intervention procedures and programs that are regarded as being practical and to determine the responsibility of school based on the views of teachers and guardians. Four guardians and three teachers participated in the study. The data was collected in two focus group discussions, one with teachers and the other one with guardians. The material was analyzed by using qualitative content analysis. The analysis was partly led by the theoretical framework and partly the themes that came up in the discussions. The results showed that teachers applied the same methods than in traditional bullying such as discussions, agreements and positive pedagogy while emphasizing also the responsibility of the guardians. However, the guardians felt that the pre-adolescents had not received enough guidance and support from the school and they were reluctant to report cyberbullying. According to the focus groups the responsibility of school to intervene in the cyberbullying occurred at school depends on the school policies, legislation, multi-professional collaboration, anonymity and the case in question. When it happens outside the school the responsibility is easier to specify – teachers are not obligated to intervene excluding the incidents that are linked to school or appear also in there. As to the intervention programs the guardians considered the peer mediation program VERSO to be the most functional while the teachers found it to be more suitable for small disputes. The teachers liked the KiVa program the most based on their good experiences and they especially high-lighted a case-by-case approach. Likewise the guardians gave good feedback on the KiVa program. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Nettikiusaaminen
dc.subject puuttuminen
dc.subject virkavastuu
dc.subject toimintamallit
dc.title Koulun vastuu nettikiusaamisessa : toimintamallit nettikiusaamiseen puuttumiseen fi
dc.title.alternative Responsibility of school officials in responding to cyberbullying : intervention programs en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006162912
dc.subject.specialization Luokanopettaja (kasvatustiede) fi
dc.subject.specialization Class Teacher (education) en
dc.subject.specialization Klasslärare (pedagogik) sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Keinänen_Tuulia_Pro_gradu_2020.pdf 1.600Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record