Mukautumista ja vastarintaa : tarkastelussa heteronormatiivisuus ja sateenkaari-ihmisten toimijuus koulutuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173042
Title: Mukautumista ja vastarintaa : tarkastelussa heteronormatiivisuus ja sateenkaari-ihmisten toimijuus koulutuksessa
Author: Villberg, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173042
http://hdl.handle.net/10138/316444
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Suomalaisessa koulutustutkimuksessa on toistuvasti todettu se, miten voimakkaasti heteronormatiivisuus on koulutuksessa läsnä, asettaen ihmiset heidän sukupuolensa ja seksuaalisen suuntautumisensa perusteella eriarvoiseen asemaan keskenään. Koulutuksen heteronormatiivisuus vaikuttaa aiemman tutkimuksen perusteella rajoittavan etenkin sateenkaari-ihmisten toimijuutta, kun oppilaitosympäristössä vallitseva binäärinen sukupuolikäsitys ja oletus heteroseksuaalisuudesta aiheuttavat esimerkiksi sen, ettei omasta sateenkaarevuudesta usein kerrota muille, vaan syrjinnän ja kiusatuksi tulemisen riskin vuoksi koulutuksen heteronormatiiviseen järjestykseen mukaudutaan. Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen koulutusinstituution heteronormatiivisuutta ja sen vaikutuksia sateenkaari-ihmisten koulutuksessa rakentuvaan toimijuuteen. Tutkielman aineisto koostuu viiden sateenkaari-ihmisen haastatteluista, jotka tuotettiin fokusoitunutta elämäkerrallista haastattelutapaa soveltaen. Haastatteluaineistoa tarkasteltiin narratiivisella lukutavalla feministisistä lähtökohdista käsin, haastateltavien pieniä koulutusta koskevia kertomuksia ja fiktiivistä tarinankerrontaa aineiston analyysissa hyödyntäen. Tutkimuksen tulokset luovat käsitystä siitä, miten heteronormatiivisuus ja siihen keskeisesti kytkeytyvä sukupuolittaminen tulevat koulutuksessa tuotetuiksi ja uusinnetuiksi arkisten, rutiininomaisten toistojen kautta yksilöiden toimijuuden rakentumiseen vaikuttaen ja sateenkaarevaa toimijuutta rajoittaen. Heteronormatiivisuuteen mukautumisen vaatimus näyttäytyy analyysissa voimakkaana erityisesti peruskoulussa. Toisella asteella heteronormatiivisuuden hegemoninen asema vaikuttaa heikentyvän, ja korkeakoulutusta koskevista kertomuksista piirtyy kuva sateenkaarevuuden suhteen myönteisestä ja tiedostavasta ilmapiiristä, joskin joitain eroja eri alojen välillä käsitetään asenteissa olevan. Toimijuuden osalta tutkimuksessa ensisijaiseksi asettuu yksilön käsitys siitä, miten hänen sosiaalinen ympäristönsä ja erityisesti vertaisensa, eli muut oppilaat ja opiskelijat, sateenkaarevuuteen suhtautuvat. Mikäli oppilaitosympäristön käsitetään suhtautuvan sateenkaarevuuteen kielteisesti, heteronormatiiviseen järjestykseen mukaudutaan ja sateenkaarevuutta piilotellaan, mitä taas asenteiltaan myönteisenä näyttäytyvässä koulutusympäristössä ei usein koeta tarpeelliseksi tehdä.Finnish educational research has repeatedly noted how strongly heteronormativity is present in education, placing people in unequal positions according to their gender and sexual orientation. On the grounds of previous research, it seems that heteronormativity in education affects espe-cially the agency of LGBTQ+ people. The educational environment being predominated by a binary conception of gender and an assumption of heterosexuality, LGBTQ+ people often don’t tell about their gender and/or sexual diversity to others, but instead comply with the het-erosexual order so as to not get discriminated or bullied. This thesis examines heteronormativity in the context of Finnish education and its effects on the educational agency of LGBTQ+ people. The data consists of focused life history interviews conducted with five LGBTQ+ persons. The interviews were analysed through a narrative ap-proach and from a feminist point of view, utilizing the interviewees’ small stories about educa-tion as well as fictional storytelling in the analysis. The analysis builds a conception in which heteronormativity and the order of gender become produced and reproduced in education through everyday, routine-like repetitions, affecting the construction of agency and restricting LGBTQ+ agency. In my data, the requirement of com-plying with heteronormativity seems strong especially in basic education. In upper secondary education the hegemonic position of heteronormativity appears to weaken, and the stories situ-ated in higher education outline a positive and aware atmosphere regarding the diversity of gender and sexuality, even though some differences between fields are understood to exist. In terms of agency it appears that the primary factor is the individual’s impression of what kind of attitudes their social environment and particularly their peers, i.e. other pupils and students, seem to have towards gender and sexual diversity. When the educational environment is viewed to react negatively to LGBTQ+ people, they hide their sexual orientation and/or non-binary gender, which often appears as unnecessary in an educational environment with seem-ingly positive attitudes.
Subject: koulutus
sukupuoli
seksuaalisuus
heteronormatiivisuus
toimijuus
Subject (yso): koulutus
sukupuoli
seksuaalisuus
heteronormatiivisuus
toimijuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Villberg_Elina_Pro_gradu_2020.pdf 670.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record