Erityistä tukea tarvitsevien poikien kokemuksia yleisurheiluharrastuksestaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162851
Title: Erityistä tukea tarvitsevien poikien kokemuksia yleisurheiluharrastuksestaan
Alternative title: How boys with special needs experience track and field training as a hobby
Author: Riivari, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162851
http://hdl.handle.net/10138/316445
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vammaiset lapset liikkuvat vähemmän kuin heidän ikätoverinsa. Lisäksi heille on vähemmän tarjolla harrastusmahdollisuuksia. Liikunta-motivaation on todettu heikkenevän esimerkiksi muiden ikävän asenteen, liian vaikeiden teh-tävien tai puutteellisen ohjauksen takia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yleisurheilua harrastavat erityistä tukea tarvitsevat pojat kokevat harjoitustensa sisällön. Li-säksi selvitetään, mitä motivaatiotekijöitä poikien toiminnan taustalta löytyy. Kyseessä on laa-dullinen tapaustutkimus, jonka tieteenfilosofinen lähtökohta on lähinnä fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä. Tutkimus toteutettiin sisäkaudella 2011-2012 pääkaupunkiseudulla toimivan urheiluseuran eri-tyistä tukea tarvitseville lapsille suunnatussa urheilukouluryhmässä, jossa tutkija itse toimi oh-jaajana. Ryhmässä toimi tutkimuksen tekemisen aikana neljä 8-10-vuotiasta poikaa, jotka kaikki kuuluivat kohderyhmään. Aineisto kerättiin sekä haastattelemalla että havainnoimalla poikia. Kirjoitettuun muotoon muutettu haastatteluaineisto käsiteltiin aineistolähtöisen sisäl-lönanalyysin keinoin käyttäen lisäksi havainnointimateriaalia analyysin tukena. Analyysissä ei pyritty yleistettävyyteen, vaan kuvaamaan nimenomaan neljän tutkittavan pojan kokemuksia. Tulokset osoittavat kaikkien poikien osalta vahvaa sitoutumista harrastukseen. Pojat kokivat harrastuksensa ylipäätään kivaksi. He kertoivat positiiviseen sävyyn harjoituskerran toimin-noista ja muistivat hyvin, mitä harjoituksissa tehtiin. Muistamista tuki selkeä ja samanlaisena toistunut harjoitusten rakenne. Oleellisessa osassa poikien motivoinnissa olivat erityisesti yk-silöllinen ohjaus, jatkuva kannustus ja turvallinen ilmapiiri. Kilpailullisuus motivoi erityisesti kahta ryhmän pojista. Kaksi muuta sen sijaan saattoi ahdistua kilpailullisista hetkistä. Pieni ryhmän koko mahdollisti yksilöllisen ohjauksen ja jokaisen pojan erityispiirteiden huomioon ot-tamisen. Tuloksia tukivat myös poikien vanhempien vastaukset myöhemmin heille tehdyssä kyselyssä. Lisäksi tulokset ovat samansuuntaisia myös aikaisempien erityisliikuntaa käsittele-vien tutkimusten kanssaPrevious studies have shown, that disabled children exercise less than their coevals. There are also less opportunities for them to participate in various hobbies. Previous studies have also shown, that the motivation of the disabled children to exercise may be reduced by for example negative attitudes towards them, by too difficult tasks or by inadequate guidance. Purpose of this study is to find out how boys with special needs feel about their hobby, which is track and field. This study will also show what kind of motivational aspects can be found in their answers about exercises. This study is a qualitative case study following the guidelines of both phenomenological and hermeneutic research traditions. The research was made in 2011-2012 in a group intended for children with special needs. The group was established by a sports club in the metropolitan area and the researcher worked as a coach in this group. The research group consisted of four boys who were from 8 to 10 years old at the time. The research material was collected by observing and interviewing. The interviews were processed with data-driven content analysis. The focus of this study is not to generalize but to narrate the experiences of these four boys. The results show strong commitment to the hobby. The four boys remembered well all the exercises they had made and they talked about them in a very positive way. The key motivational aspects were individual guidance, constant stimulation and safe atmosphere. Competitiveness was seen as a motivational aspect in some of the answers. The small size of the group made it possible to notice the special needs of each boy. The results were similar to those of the previous studies.
Subject: soveltava liikunta
erityisliikunta
motivaatio
liikuntaharrastus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Riivari_Tiina_Pro_gradu_2020.pdf 560.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record