Autonomiallako autuaaksi? : opettajien perustelut luettavien teosten valintatavoille Lukuklaani-hankkeen aineistossa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162908
Julkaisun nimi: Autonomiallako autuaaksi? : opettajien perustelut luettavien teosten valintatavoille Lukuklaani-hankkeen aineistossa
Toissijainen nimi: Blissful bu Autonomy? : teachers' arguments for choosing a book in the Lukuklaani research project
Tekijä: Meriläinen, Elina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162908
http://hdl.handle.net/10138/316447
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Opintosuunta: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Tiivistelmä: Tavoitteet. Itsemääräämisteorian mukaan ihmisen psykologiset perustarpeet ovat autonomian, kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden elementit. Motivaation rakentumisen kannalta näiden kaikkien tarpeiden täyttyminen nähdään oleellisena ja myös psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavana. Motivaation käsitettä voidaan tarkastella kuitenkin myös sosiaalipsykologian ja kognitiotieteen näkökulmasta, ja useiden teoreettisten mallien yhdistäminen tuo ilmiöön lisää syvyyttä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin lukumotivaatioon ja selvitettiin, kuinka autonomisesti oppilaat olivat saaneet valita edellisen lukemansa kaunokirjallisen teoksen ja millaisia perusteluja opettajat liittivät sen valintatapaan. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaiset motivaatiopsykologiset ajatukset ohjaavat opettajien työtä kirjallisuuskasvatuksessa. Lisäksi selvitetään, esiintyykö vastauksissa motivaatio-termin käytön yhteydessä yhtä paljon mainintoja autonomiasta, kompetenssista ja yhteenkuuluvuudesta vai korostuuko jokin perustarve muita enemmän. Menetelmät. Tämä tutkimus on osa Lukuklaani-hanketta, ja sen aineisto kerättiin alakoulujen opettajilta sähköisellä kyselylomakkeella marras-joulukuussa 2017. Vastaajia koko tutkimuksessa oli 885. Tutkimus pohjautui kahteen lomakkeen kysymykseen, joista toinen oli suljettu ja toinen avoin. Molempien kysymysten osalta aineistoon rajattiin ainoastaan suomenkielisten hanke- ja otoskoulujen vastaukset, ja ne käsiteltiin kvantitatiivisen analyysin pohjalta teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Laadulliseksi tutkimukseksi korpus oli laaja, sillä se käsitti 583 opettajavastausta Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa todettiin, että opettajien perusteluista oli löydettävissä paljon motivaatiopsykologista ymmärrystä, ja itsemääräämisteorian perustarpeet esiintyivät koko aineiston tarkastelussa hyvin edustettuina. Autonomian käsite nousi kuitenkin tärkeimmäksi elementiksi silloin, kun opettajat käyttivät vastauksissaan sanaa motivaatio tai sen johdannaisia. Tutkimus tarjoaakin pohdittavaksi ajatuksia siitä, miten opettajat mieltävät motivaatio-sanan eroavan innostuksen tai kiinnostuksen käsitteistä.Aims. Accoring to the Self-Determination Theory all human beings have fundamental psychological needs to be competent, autonomous, and related to others. Satisfying all these basic needs is essential to motivation and also affects the psychological well-being of people. The concept of motivation can be examined also from the perspective of social psychology and cognitive science. Combining several theoretical models enables a more in-depth analysis of the phenomenon. This study focuses on reading motivation. The first research question of this thesis is, how much autonomy Finnish primary school teachers provided their pupils when choosing the latest novel to be read in class.Teachers’ arguments for using this particular way of choosing the book will be analyzed in the second research question. The aim was to find out what kind of thoughts about motivation guide teachers’ pedagogical choices when teaching literature. Additionally, the aim was to find out if all the psychological needs were mentioned equally when the term motivation was used in an answer or was one of them highlighted more than the others? Methods. This study is a part of the Lukuklaani research project and it’s data was collected by an online survey in Finnish primary schools during November-December 2017. The total number of answers was 885. This thesis is based on two questions from the questionnaire. One of the questions was closed and the other question was open. The data of this study includes only the Finnish-speaking answers from the research project schools and sample schools. The research method was theory driven analysis, which was based on the quantitative data of the first research question. As a qualitative research the corpus was wide including 583 answers. Results and conclusions. Teachers’ arguments hold a lot of understanding of motivational psychology. Also the fundamental psychological needs of The Self-Determination Theory appear widely in the whole data. Interestingly, the concept of autonomy appeared more than the other aspects of the SDT when teachers were referring to motivation in their answers. According to this study it is relevant to consider how the term motivation differs from the terms of enthusiasm or interest in teachers’ minds.
Avainsanat: Lukuklaani
lukumotivaatio
kirjallisuuskasvatus
itsemääräämisteoria
autonomia


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Merilainen_Elina_Pro_gradu_2020.pdf 1.797MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot