Sosiaalinen media osana käsityöharrastusta : teemahaastattelututkimus ompeluharrastajien kokemuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162881
Title: Sosiaalinen media osana käsityöharrastusta : teemahaastattelututkimus ompeluharrastajien kokemuksista
Author: Salin, Kukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162881
http://hdl.handle.net/10138/316451
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Internet ja sosiaalisen median palvelut ovat tulleet osaksi arkeamme viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Myös käsityöharrastaminen on löytänyt tiensä sosiaalisen median ympäristöihin. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, miten ompeluharrastajat yhdistävät sosiaalisen median palveluja harrastukseensa. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että käsityöharrastajat hyödyntävät internetiä harrastamisensa osana mm. tiedonhaun ja ideoinnin välineenä sekä seuratakseen käsityöaiheisia julkaisuja. Tässä tutkimuksessa tavoitteeni on hakea vastauksia kysymyksiin: (i) Mitä sosiaalisen median ympäristöjä ompeluharrastajat hyödyntävät ja millä tavoin? (ii) Millä tavoilla sosiaalinen media voi olla osana ompeluharrastusta? ja (iii) Onko ompeluharrastajista mahdollista löytää erilaisia sosiaalista mediaa hyödyntäviä käyttäjätyyppejä? Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tutkimukseen osallistui 10 eteläsuomalaista ompeluharrastajaa, jotka olivat hyödyntäneet jollain tavoin sosiaalista mediaa harrastuksensa osana. Haastateltavat valikoituivat harkinnanvaraisesti. Aineisto ana-lysoitiin induktiivisen sisällön analyysin keinoin. Tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median palveluista ompeluharrastuksen osana hyödyn-nettiin Facebookia, Instagramia, YouTubea, Pinterestia sekä blogeja. Eri ympäristöillä oli omat etunsa ja ominaisuutensa, jonka vuoksi niiden pariin hakeuduttiin. Sosiaalisen median käyttö ompeluharrastuksen osana on saamieni tulosten mukaan lähtökohtaisesti yksilöllistä ja käyttäjä itse määritteli sen saaman aseman harrastuksessaan. Vastaajat kokivat sosiaali-sen median tuoneen harrastukseen hyötyjä, kuten ideoita, apua ja ohjeita sekä yhteisöllisyy-den kokemuksia. Aineistosta voidaan tunnistaa kolme käyttäjätyyppiä, joiden keskuudessa some ompeluharrastuksen osana on erilaisessa asemassa. Satunnainen osallistuja hyödyn-tää somea sporadisesti ja täsmennetysti; palvelujen seuraaminen on satunnaista ja julkaisu-toiminta on niukkaa. Someseuraaja seuraa sosiaalisen median ympäristöjä aktiivisesti tuot-taen sisältöjä silloin tällöin. Someseuraaja kokee itse asemansa enemmän sisällön seu-raajaksi kuin tuottajaksi. Sisällöntuottajalla some-ympäristöjen hyödyntäminen on monipuo-lista ja julkaisutoiminnassa on säännöllisyyttä. Sisällöntuottaja itse kokee roolinsa enemmän sisällön tuottajaksi kuin seuraajaksi.Internet and social media have become part of our everyday life over the last few decades. Hobby craft makers have also found their places in various environments of social media. In this research, I aim to uncover in what ways the hobby craft makers employ social media as part of their hobby. Previous research has shown that craft makers employ the internet to find information and ideas, and to follow publications with craft-content. In this research, my aim is to answer the following questions: (i) What social media services do the hobby craft makers use and why? (ii) In what ways can social media be part of craft as a hobby? (iii) What type of users can be identified among the hobby craft makers? The approach is qualitative, and the data was collected by using semi-structural interviews. The research material consisted of ten interviews of hobby craft makers from Southern Finland. The interviewees were selected by purposive sampling. The material was analysed by using inductive content analysis. The results indicate that craftspeople took advantage of Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube and blogs in their hobby. The most popular services were Facebook and Instagram. The popularity of different platforms was based on the qualities of the services. For example, Facebook was popular due to its visuality and possibility to communicate with other users, whereas Pinterest was used as a storage place of new ideas. Social media brought several advantages for the hobby craft makers, for example ideas, instructions and sense of community. The results also showed that the use of social media was individual, in other words, the role and the meaning of social media as part of the hobby was specified by user. Three main types of users are discovered in the data: Occasional participants use social media sporadically and precisely. For such users participating and publishing is infrequent and casual. Social media- followers follow actively different social media platforms and publish new content every now and then. This kind of users regard themselves more as followers of social media than publishers. Content producers, in comparison, regard themselves more as producers than followers. Content producers resort to social media in diverse ways and publish new content with some regularity.
Subject: Käsityö
sosiaalinen media
käsityöharrastus
craft
textile craft
hobby craft
social media


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record