Sorvin ääressä : teknisen työn oppilaiden ja opettajien käsityksiä käsityöopetuksen haasteista ja mahdollisuuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162847
Title: Sorvin ääressä : teknisen työn oppilaiden ja opettajien käsityksiä käsityöopetuksen haasteista ja mahdollisuuksista
Author: Laine, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162847
http://hdl.handle.net/10138/316454
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimus sisälsi kolme osaa. Ensimmäinen liittyi sen selvittämiseen, miten oppilaat suhtautuivat käsityöopetukseen. Muita aiheita olivat teknisen työn toimintaympäristö, työturvallisuus ja käsityön resursointi. Tutkimus kiinnittyi käsityön opetus– opiskelu–oppimisen -prosessiin. Tutkimusaiheitta taustotettiin mm. Kansasen ja Meren (1999), Meren (2014) sekä Hilmolan ja Aution (2017) tutkimustiedon ja valtakunnallisten Opetussuunnitelmien (2004 ja 2014) perusteella. Tutkimuksen lähtökohtana oli oppilaskysely, jossa 2008-09 tehdyn kyselyn avulla kartoitettiin, millainen oli heikon taitotason yhteys motivoitumiseen käsityöoppiaineessa. Toisen osatutkimuksen (2017) painopiste oli kvalitatiivisessa opettajahaastattelussa, jota analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Haastattelun kysymykset ja aihepiirit perustuivat kvantitatiiviseen osatutkimukseen, jossa kartoitettiin oppilaiden tietoja, taitoja ja asenteita teknisen työn oppimisprosessia kohtaan. Kolmas osatutkimus (2020) kiinnittyi käsityöopetuksen opettajien ajankäytön selvittämiseen. Nämä kolme tutkimusta yhdistyivät käsityöopetusta koskevaksi tapaustutkimukseksi. Valittu tutkimusstrategia edellytti sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysia. Tilastollisten analyysien tuottamia tunnuslukuja käytettiin oppilasaineiston johtopäätöksen tekoon. Opettaja-aineiston sisällönanalyysi vaati aikaa litterointiin ja luokitteluun. Alkuvaiheessa luokkia kertyi noin 150, mutta luokkien määrä supistui analyysien edistyessä. Tutkimustuloksena nousi vahvasti esiin se, että oppilaiden heikko sitoutuminen ja motivaatio näkyivät selvästi osaamisessa ja osaamisen kehittymisessä. Toimintaympäristö koettiin pääosin toimivaksi. Työnteko koettiin turvalliseksi sekä oppilaskyselyn että opettajahaastatteluiden mukaan. Oppilaat vaikuttivat kyselyn mukaan suhteellisen tyytyväisiltä käsityön työvaihtoehtoihin. Opettajat olivat sitä mieltä, että määrärahat ovat niin tiukilla, että opetussuunnitelman noudattaminen on erityisen haastavaa.The study consisted of three phases. The first phase was to find out students’ attitudes towards crafts. Other topics included the working environment in technical work, working safety and available resources in crafts. The research focused on teaching – studying – learning -process of craft. Research topics based on researches of Kansanen & Meri (1999), Meri (2014), Hilmola & Autio (2017) and contents of Finnish national curricula (2004 & 2014). The starting point of the study was a student survey, which was made in 2008-09. The aim of the study was to link low skills to motivation in crafts. Main focus of the second sub-study (2017) was a qualitative teacher interview, which was analyzed by the means of content analysis method. The questions and themes of the interview were based on quantitative student inquiry that mapped students’ knowledge, skills, and attitudes toward the learning process of technical work. The third sub-study (2020) focused on elucidating the time use of craft teachers. These three phases were combined into a case study on craft education. The chosen research strategy required both quantitative and qualitative analysis. The indicators produced by the statistical analyzes were used to draw conclusions about students’ views. The content analysis of the teacher material required time for transcribing and classification. Initially, there were about 150 categories, but the number of categories decreased during the analyzes progressed. As a result of research, it became clear that the students' weak commitment and poor motivation were clearly visible in competence and knowledge development. The working environment was mainly functional. Both the student inquiry and teacher interviews pointed that working safety was in good condition. According to the survey, students seemed relatively satisfied with craft with the resources and options they have. The teachers felt that it was challenging to follow the curriculum with resources they can afford.
Subject: teknisen työn opetussuunnitelman toteutuminen
käsityöopetuksen vaikuttavuus
oppilaiden motivoituminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laine_Janne_Pro_gradu_2020.pdf 2.603Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record