Luokanopettajien käsityksiä omista tunne- ja vuorovaikutustaidoista : opettajien käsitykset taidoistansa eivät mahdollisesti vastaa heidän osaamistaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162913
Title: Luokanopettajien käsityksiä omista tunne- ja vuorovaikutustaidoista : opettajien käsitykset taidoistansa eivät mahdollisesti vastaa heidän osaamistaan
Alternative title: Classroom teachers’ perceptions of their own socioemotional skills : teachers’ perceptions of the skills may not match their competencies
Author: Ellonen, Eetu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162913
http://hdl.handle.net/10138/316455
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia)
Class Teacher (educational psychology)
Klasslärare (pedagogisk psykologi)
Abstract: Tavoitteet. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut yhteiskunnassamme. Niiden havaittu olevan positiivisesti yhteydessä oppimiseen ja hyvinvointiin. Taitoja tarvitaankin ihmisten arjessa ja työelämässä sekä koulumaailmassa. Tutkimus aiheen parissa on kohdistunut koulumaailmassa enemmän lapsiin kuin opettajiin, vaikka opettajiakin olisi tärkeää tutkia. Opettaja voi tukea oppilaidensa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joka asettaa opettajille vaatimuksen hallita itse kyseisiä taitoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta luokanopettajien tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia tunne- ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä luokanopettajat käyttivät työssään sekä millaisissa tilanteissa he ajattelivat tarvitsevansa taitoja. Menetelmät. Tähän monimenetelmätutkimukseen osallistui 41 luokanopettaja eri puolilta Suomea. Tutkittavat vastasivat 43 monivalintakysymykseen ja kuuteen avoimeen kysymykseen aiheesta E-lomakkeella, joka lähetettiin opettajille ja kasvattajille tarkoitettuihin sosiaalisenmedian ryhmiin. Taustatietojen perusteella tutkimukseen vastanneiden työkokemuksen määrä vaihteli ja he olivat valmistuneet useina vuosikymmeninä. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajat kokivat omaavansa korkeat tunne- ja vuorovaikutustaidot tässä tutkimuksessa. Vuorovaikutuskoulutuksen käyminen ei vaikuttanut tilastollisesti merkittävästi taitojen kokemiseen. Avointen vastausten perusteella pystyttiin kuitenkin kyseenalaistamaan oman kokemuksen todenmukaisuutta, erityisesti niiden luokanopettajien osalta, ketkä eivät olleet osallistuneet vuorovaikutuskoulutuksiin. Tutkimuksessa havaittiin myös se, että vuorovaikutuskoulutuksen käyneet käyttivät enemmän tunne- ja vuorovaikutustaidon menetelmiä työssään ja onnistuivat useammin ratkaisemaan haastavia tilanteita. Luokanopettajat tarvitsivat tunne- ja vuorovaikutustaitojaan erityisesti oppilaiden, kollegoiden ja oppilaiden huoltajien kanssa toimiessa. Tämän tutkimuksen perusteella vuorovaikutuskoulutuksilla saattaa vaikuttaa positiivisesti opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitoihin.Goal. The importance of socioemotional skills has grown in our society. Those are positively related to learning and well-being. Skills are needed in people's daily life and working, as well as in the school world. Research on the topic has focused more on children than teachers in the school world, although it would be important to study teachers as well. Teachers can support the socioemotional skills of their students, which requires teachers to master those skills themselves. The aim of this study was to increase awareness of the socioemotional skills of classroom teachers. The study was used to find out what kind of socioemotional skills classroom teachers feel they have and how attending interaction training affects the skills. In addition, the study looked at socioemotional methods that teachers used in the work and in what situations they needed those skills. Methods. 41 classroom teachers from all over Finland participated in this multi-method study. Subjects answered 43 multiple-choice questions and six open-ended questions on the topic using an E-form sent to social media groups for teachers and educators. Based on the background data, the amount of work experience of the respondents varied and they had graduated over several decades. Results and conclusion. Classroom teachers felt they had high socioemotional skills in this study. Attending interaction training did not have a statistically significant effect on the experience of skills. However, open-ended responses made it possible to question the veracity of one's own experience, especially for classroom teachers who had not participated in interaction training. The study also found that those who underwent interaction training used more methods of socioemotional skills in their work and were more likely to succeed in solving challenging situations. Classroom teachers needed their skills, especially when working with students, colleagues, and student caregivers. Based on this research, interaction training may have a positive effect on teachers’ socioemotional skills.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ellonen_Eetu_Pro_gradu_2020.pdf 1.050Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record