5–6-vuotiaiden lasten kokemuksia uimakoulusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162828
Title: 5–6-vuotiaiden lasten kokemuksia uimakoulusta
Author: Palm, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162828
http://hdl.handle.net/10138/316458
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia 5–6-vuotiaiden päiväkotilasten kokemuksia uimakoulusta. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, minkälaisia kokemuksia lapsilla on uimakoulusta, millä tavoin he kuvailevat omaa uimataitoaan sekä mikä merkitys leikillä on uimakoulussa. Tutkimuksen teoreettinen tausta rakentuu kolmesta pääteemasta. Aluksi käsitellään alle kouluikäistä lasta liikkujana, fyysistä aktiivisuutta, motorista kehitystä ja oppimista, motorisia perustaitoja, liikuntataitoja ja motivaatiota lasten liikunnassa. Seuraavana isona teemana on uimaopetus ja siihen keskeisesti liittyvät käsitteet. Lopuksi paneudutaan kokemukseen ilmiönä. Tutkimuksessa on itsereflektiivinen ote. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kaksitoista 5–6-vuotiasta lasta. Lapsiryhmä oli etelä-helsinkiläisestä päiväkodista. Tutkimuksen aineisto hankittiin osallistuvalla havainnoinnilla ja yksilöhaastattelulla. Toimin itse uimakouluryhmän opettajana. Tutkimuksen haastatteluaineiston analyysi tehtiin fenomenologisella sekä narratiivisella analyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Lasten kokemukset uimakoulusta vaihtelivat heidän aiempien vedessäolokokemusten mukaan. He kokivat myös esimerkiksi eri asioita kivoiksi ja ei ki-voiksi asioiksi uimakoulussa. Suurin osa lapsista koki oppineensa uimaan uimakoulun aikana. Lapset olivat motivoituneita uimakoulua kohtaan. Tämä oli havaittavissa heidän kiinnostuksestaan harjoitteluun sekä motivaatio nousi esiin myös lasten puheissa. Vapaan leikin merkitys uimakoulussa nousi esiin lasten haastatteluissa sekä myös uimakoulujakson aikana. Vapaalle leikille pitää jättää aikaa, vaikka kyseessä olisi ohjattu uimakoulu. Vapaa leikki oli tärkeää lapsille ja sen aikana tapahtuu myös oppimista. Yleisesti uimaopetuksessa korostuu hyvä suunnittelu ja eriyttäminen sekä yksilöinti.Objectives. The purpose of the study is to study the experiences of 5–6-year-old kindergarteners from swimming school. The study is interested in what kind of experiences children have from swimming school, how they describe their own swimming skills and what significance play plays in swimming school. The theoretical background of the study is built on three main themes. Initially, pre-school children are treated as mobile, physical activity, motor development and learning, basic motor skills, exercise skills and motivation in children's exercise. The next big theme is swimming lessons and the concepts that are central to it. Finally, we turn to experience as a phenomenon. The study has a self-reflective approach. Methods. Twelve children aged 5 to 6 years participated in the study. The group of children was from a kindergarten in South Helsinki. The research material was obtained through participatory observation and an individual interview. I myself work as a teacher in a swimming school group. The analysis of the research interview material was performed by phenomenological and narrative analysis. Results and conclusions. Children’s experiences of swimming school varied according to their previous experiences in the water. They also felt, for example, that different things were nice and not nice things at a swimming school. Most of the children felt that they had learned to swim during swimming school. The children were motivated towards the swimming school. This was evident in their interest in training, and their motivation also emerged in the children's speeches. The importance of free play in the swimming school was highlighted in the children's interviews as well as during the swimming school period. Time must be left for free play, even if it is a guided swimming school. Free play was important for the children and learning also takes place during it. In general, good teaching and differentiation as well as individualization are emphasized in swimming lessons.
Subject: uimaopetus
uimakoulu
uimataito
kokemus
leikki
varhaisikäiset lapset
tapaustutkimus
lapsinäkökulmainen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Palm_Noora_Pro_gradu_2020.pdf 1.702Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record