Oppilaan lähipiirin asenteiden vaikutus oppimaan oppimiseen peruskoulun yläluokkien aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162889
Title: Oppilaan lähipiirin asenteiden vaikutus oppimaan oppimiseen peruskoulun yläluokkien aikana
Author: Knuuttila, Maiju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162889
http://hdl.handle.net/10138/316459
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää oppilaan välittömän lähiympäristön kouluun ja opiskeluun kohdistuvien asenteiden vaikutusta yksilön oppimaan oppimisen tehtäväsuoriutumiselle. Tutkimustehtävää lähestyttiin peilaamalla oppilaan arviota luokkalaisten, ystävien ja vanhempien asenteista oppilaan tehtäväsuoriutumiseen kolmella oppimaan oppimisen kognitiivisten taitojen osa-alueella. Tutkimus kiinnittyy suomalaisen oppimaan oppimisen tutkimuksen traditioon, jossa tarkastelun kohteena ovat käsitteellinen ajattelun taito ja uskomusrakenteet, jotka vaikuttavat kognitiivisten taitojen käyttöön. Aiempi oppimaan oppimisen tutkimus on osoittanut, että sekä oppimaan oppimisen kognitiivinen että affektiivinen ulottuvuus kehittyvät vuorovaikutuksessa oppilaan lähiympäristön kanssa. Aiemmassa tutkimuksessa vanhempien on todettu vaikuttavan oppimaan oppimisen tehtäväsuoriutumiseen. Tutkimuksen teoriapohja rakentui Demetrioun mielen rakennetta ja kognition kehitystä kuvaavalle mallille sekä kehittyvän yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta käsittelevälle Bronfenbrennerin bioekologiselle systeemiteorialle. Tutkimuksen aineistona toimi Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen Helsingin metropolialueelta vuosina 2011–2014 kerätty oppimaan oppimisen pitkittäisseuranta-aineisto. Otosjoukko koostui seitsemännen ja yhdeksännen luokan oppilaista (N = 5813). Aineistoa tarkasteltiin sekä koko otosjoukon tasolla että eri ryhmiä vertaillen (sukupuoli, luokka-aste, vanhempien koulutustausta). Analyysimenetelmänä käytettiin rakenneyhtälömallinnusta. Tutkimus osoitti, että oppilaan arvio vanhempien, ystävien ja luokkalaisten koulutukseen kohdistuvista asenteista selittävät oppimaan oppimisen tehtäväsuoriutumisen vaihtelua. Löydetyt yhteydet olivat merkittäviä, vaikkakin vaikuttavuudeltaan kohtuullisen vaatimattomia. Sen sijaan ympäristön asenteilla oli voimakas välillinen yhteys oppimaan oppimiseen lukuaineiden keskiarvon kautta. Vaikuttavuudeltaan merkittävimmäksi ryhmäksi määrittyivät vanhemmat. Analyysit osoittivat aiempaa teoriaa mukaillen sukupuolten väliset erot oppimaan oppimisessa. Tutkimustulokset täydensivät vallalla olevaa teoriaa siltä osin, että sukupuolten väliset erot ulottuivat tässä tutkimuksessa myös ympäristön asenteiden arvioon niin, että pojat arvioivat asenteet keskimäärin negatiivisemmaksi kuin tytöt. Vanhempien koulutustaustan tarkastelu vahvisti aiempaa tietoa siitä, että vanhempien korkeampi koulutustaso ennustaa parempaa oppimaan oppimisen tehtäväsuoriutumista ja täydensi vallalla olevaa teoriaa siltä osin, että äidin korkeampi koulutustaso ennusti myös oppilaan positiivisempaa arviota ympäristön asenteista.The aim of the present study was to examine how students’ attitudinal atmosphere and learning-to-learn (LTL) interact. The subject was approached by examining if students’ assessment of their classmates’, friends’ and parents’ attitudes towards school and learning affect students’ task performance in cognitive skills of LTL. This study is attached to the Finnish LTL research tradition in which the learning-to-learn skills are defined as cognitive competences and learning-related attitudes. Previous LTL research has proven that both the cognitive and affective dimensions develop in interaction with the environment. Previous research has also shown that parents might affect LTL task performance. The theoretical basis of this study was built on Demetrious theory of cognitive development and Bronfenbrenners bioecological systems theory which describes human development as a transactional process. The present research data is a part of longitudinal data drawn from a LTL study in Helsinkis’ metropolitan area in 2011–2014 conducted by the Centre for Educational Assessment at the University of Helsinki. The sample consisted of seventh and ninth grade students (N = 5813). The data was examined both at the level of the whole sample and groups formed on the basis of the background variables (gender, grade, parents educational background). The main statistical analysis used in this study was structural equation modelling. The present study showed that the students’ assessment of the attitudes of classmates, friends and parents explained variation in task performance. The connections found were significant although relatively modest. However, environments’ attitudes had a significant indirect connection to LTL through grade point average. Parents seemed to be the most significant group in terms of effectiveness. The gender differences found in this study were in line with previous research. The results of the study complemented the prevailing theory in that gender differences in this study also extended to the assessment of environmental attitudes. Boys assessed environments’ attitudes on average more negatively than girls. A review of parents’ educational background confirmed previous knowledge that higher levels of parental education predicts better LTL performance. The review also complemented the prevailing theory in that parents’ higher level of education also predicted students’ more positive assessment of environments’ attitudes.
Subject: oppimaan oppiminen
oppimista tukevat asenteet
oppimista tukevat uskomukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Knuuttila_Maiju_Pro_gradu_2020.pdf 1.056Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record