Hyönteisiä lautaselle? : Sekasyöjien, kasvissyöjien ja vegaanien näkemyksiä hyönteisruoasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162859
Title: Hyönteisiä lautaselle? : Sekasyöjien, kasvissyöjien ja vegaanien näkemyksiä hyönteisruoasta
Author: Kiviniemi, Anni-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162859
http://hdl.handle.net/10138/316460
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Hyönteisruokaa on markkinoitu ekologisena ja eettisenä vaihtoehtona lihalle ja kohderyhmänä ovat olleet muun muassa kasvissyöjät. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että hyönteisruokaan suhtautumiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten ruoanvalinnan motiivit, uutuushakuisuus ja tieto hyönteisruoasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää seka-, kasvis- ja vegaaniruokavaliota noudattavien ruoanvalinnan motiiveja sekä analysoida, miten kasvissyöjien ja vegaanien mielipiteet hyönteisruoasta mahdollisesti eroavat toisistaan sekä sekasyöjien näkemyksistä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, vaikuttaako tieto hyönteisruoasta suhtautumiseen hyönteisruokaan. Kohde-ryhmänä olivat kuluttajat, jotka ovat kiinnostuneita ruoan ekologisuudesta ja eettisyydestä. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, joka jaettiin sosiaalisessa mediassa sekä Helsingin yliopiston ainejärjestöjen sähköpostituslistoilla. Kyselyyn vastasi 355 henkilöä, joista 296 oli naisia, 35 miehiä, 13 muun sukupuolisia ja 11 ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Vastaajista suurin osa oli korkeakouluopiskelijoita tai korkeakoulutettuja. Saatu aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmalla hyödyntäen ristiintaulukointia, faktorianalyysiä ja Kruskal-Wallisin -testiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ruoanvalinnassa tärkeimpiä motiiveja olivat lihankulutuksen ympäristövaikutukset ja tarpeettomuus, ruoan nautinnollisuus sekä kestävän kehityksen arvot. Kaikissa ruokavalioryhmissä suurin osa vastaajista suhtautui kriittisesti lihankulutukseen ja sen tarpeellisuuteen. Sekasyöjien suhtautuminen hyönteisruokaan oli myönteistä, ja vegaanit suhtautuivat hyönteisruokaan kielteisimmin. Kasvis-syöjien näkemykset asettuivat sekasyöjien ja vegaanien välille ja olivat lähempänä sekasyöjien kuin vegaanien näkemyksiä. Vastaajat, joilla oli kohtalaiset tai hyvät tiedot hyönteisruoasta, suhtautuivat hyönteisruokaan positiivisemmin kuin vastaajat, joiden tiedot olivat vähäiset. Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi seuranneensa hyönteisruokaan liittyvää keskustelua, mutta alle puolet vastaajista oli kiinnostunut hyönteisruoasta. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että hyönteisruoka kiinnostaa ensisijaisesti sekasyöjiä ja kasvissyöjiä. Aiheesta kiinnostuneet kuluttajat toivoivat, että hyönteisruokaa tehtäisiin kuluttajille tutummaksi erilaisilla kursseilla. Hyönteisruokaa myös maisteltaisiin mieluiten ravintoloissa tai kahviloissa kuin valmistettaisiin itse kotona.Objectives Insect food has been marketed as an ecological and ethical alternative to meat with vegetarians as the main target group. Recent studies have shown that several factors affect how people approach the use of insects for human nutrition. Consumers who value ecological, natural and taste aspects in food tend to be more open-minded towards edible in-sects. In this study, I aimed to examine the motives behind food choices and analyse the opinions of vegetarians and vegans towards insect-based nutrition and how their attitudes differ from those of omnivores. The effects of being knowledgeable about insect food was al-so considered. The target group of this study was ecologically and ethically conscious individuals. Methods. The data was collected by structured questionnaire which was shared via social media and University of Helsinki student organisations’ e-mail lists. The sample of this study consisted of 355 consumers’ answers of which 296 were women, 35 men, 13 other gender and 11 who preferred not to answer. Most of the respondents were undergraduate students and highly educated. The data was analyzed by using IBM SPSS Statistics 25 -software. Quantitative data analyses were carried out using crosstabs, explorative factor analysis and Kruskal-Wallis -test. Results and conclusions. The results of this study indicated that the most important motives behind food choices in all diet groups were environmental effects and necessity of meat consumption, food hedonism and sustainable values. Majority of respondents had critical attitudes toward meat consumption. Omnivores’ attitudes towards insect food tended to be more positive while vegans’ opinions on the topic were in general negative. Vegetarians opinions didn’t align with either of the extremes but were slightly closer to those of omnivores. The results also showed that respondents with good or moderate knowledge about insect food had more positive attitudes towards it than those with poor knowledge. The majority of respondents followed discussion on edible insects but only less than half were interested in consuming insect food. In conclusion, the results of this study indicate that insect food was primarily intriguing to omnivores and vegetarians. Those interested on the topic hoped that insect food was introduced to consumers via various courses. They would prefer to try edible insects in restaurants and cafeterias rather than eat them at home.
Subject: Kasvissyönti
kasvissyöjät
vegaanit
hyönteissyönti
entomofagia
hyönteisruoka
kuluttajatutkimus
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Anni-Maria Kiviniemi.pdf 1.330Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record