Hyvinvointia ja oppimista luonnossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162822
Title: Hyvinvointia ja oppimista luonnossa
Author: Myllyniemi, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162822
http://hdl.handle.net/10138/316462
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän Pro gradu- tutkielman tarkoituksena oli tarkastella varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten luontokokemuksia, sekä toisaalta ympäristökasvattajien näkemyksiä lasten luontokokemuksiin liittyen. Tarkastelun kohteena ovat luontokokemukset, jotka haastateltavien mukaan vaikuttavat positiivisesti lasten luonnossa oppimiseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, millaisena varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten osallisuus näyttäytyy ympäristökasvatuksessa. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että luonto on oppimisympäristönä monipuolinen ja tarjoaa paljon oppimisen mahdollisuuksia. Luonnossa toimimisella, sekä lapsen osallisuudella,on aiempien tutkimusten valossa nähty olevan positiivisia hyvinvointivaikutuksia. Tutkielmaa varten haastattelin seitsemää luontopäiväkodin 4-6- vuotiasta lasta, sekä kolmea ympäristökasvatuksen asiantuntijaa, joilla oli paljon kokemusta lasten luontotoiminnasta. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja asiantuntijoista poiketen lasten haastattelut kahtena erillisenä ryhmähaastatteluna. Haastatteluaineistoa tulkittiin teoriaohjautuvan sisällönanalyysin keinoin teemoittelun avulla. Tässä tutkimuksessa lasten säännöllinen ja kiireetön luonnossa vietetty aika nähtiin tärkeänä hyvinvointikokemusten ja oppimisen mahdollistajana. Luontosuhteen rakentamisella oli ympäristökasvattajien näkemysten mukaan tärkeä rooli alle kouluikäisten lasten ympäristökasvatuksessa. Luonto oppimisympäristönä tarjosi monipuolisia toiminnan mahdollisuuksia, sekä monipuolisia aisti- ja motorisia kokemuksia. Luonnon havainnointi ja tutkiminen nähtiin tärkeinä oppimisen kanavina. Lasten osallisuudella koettiin olevan sekä hyvinvointia että oppimista edistäviä vaikutuksia. Eniten vaikuttamisen mahdollisuuksia lapsilla oli leikissä. Ympäristökasvatuksessa lapsilähtöisyys, lasten osallistaminen ja leikki nähtiin arvokkaina. Johtopäätöksenä voidaan todeta luonnolla olevan positiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointi- ja oppimiskokemuksille. Osallisuudella on tärkeä rooli alle kouluikäisten lasten ympäristökasvatuksessa.Tiivistelmä - Referat - Abstract The goal of this study was to research the nature experiences of children going to kindergarten and pre-school, as well as the environmental educators’ thoughts about children’s nature experiences. The focus is on the nature experiences, which according to the educators, have a positive effect on the well-being of the children and their learning in nature. The aim of this study was also to research how the children’s participation can be seen in the environmental education. The previous research has shown that the nature is a varied learning environment that offers lots of possibilities for learning and that activities in nature and children’s participation have a positive effect on the well-being. For this study I interviewed seven 4-6 years old children going to a nature kindergarten and three experts in environmental education. The experts had lot of experience of the nature activities with children. The themed interviews with the experts were arranged individually whilst the children were interviewed in two separate groups. The qualitative data from the interviews was analysed using the theming method of the theory-based content analysis. This study sees the regular, unhurried, time spent in the nature as an important facilitator of experiences of well-being and learning. According to the environmental educators, building a relationship to nature has an important role in the environmental education of the children under school age. The nature as a learning environment offered ample possibilities to different activities as well as varied sensory and motor experiences. Observing and studying the nature were seen as important ways of learning. The participation of the children was seen as beneficial for well-being and learning. The children had biggest possibilities for influencing, when they were playing. Also the child-oriented approach, children’s participation and playing were seen as important factors in environmental education. As a conclusion, the nature seems to have positive effects on the well-being and learning experiences of the children. The child’s own participation has an important role in the nature education of the children.
Subject: Oppimisympäristö
luonto
ympäristökasvatus
hyvinvointi
osallisuus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Myllyniemi_Kirsi_Pro_gradu_2020.pdf 924.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record