Uusi suunta aikuisiällä : rekrytoiva koulutusohjelma alan vaihdon mahdollistajana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Ketola, Anna
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006173040
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316464
dc.description.abstract Työelämän epävarmuuden kasvun seurauksena yhtäjaksoinen työura samassa organisaatiossa, tai edes yhdellä toimialalla, on yhä epätodennäköisempää. Tästä johtuen alan vaihtaminen parhaassa työiässä ei ole enää tavatonta. Kuitenkin onnistunut alan vaihto edellyttäisi usein uudelleen kouluttautumista. Aikaisempien tutkimusten mukaan muodollisen koulutuksen pitkä kesto saattaa kuitenkin estää alan vaihtoaikeet. Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, mistä syistä lyhytkestoiseen, epämuodolliseen pelialan työvoimapoliittiseen RekryKoulutukseen osallistutaan ja miten koulutusta kuvaillaan. Työvoimapoliittisen koulutuksen hyödyllisyyttä on tutkittu, mutta lähinnä työllistymisen näkökulmasta, kun työnhakijoiden aito halu päästä tietylle alalle on jäänyt vähemmälle huomiolle. Pelialalle työntekijöitä on perinteisesti houkutellut harrastuneisuus ja vahva sisäinen motivaatio. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu moderneihin urateorioihin, joissa työuralla tapahtuvat horisontaaliset liikkeet ja työntekijöiden oma-aloitteisuus urakehityksessä nähdään luonnollisena osana työuraa. Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää RekryKoulutuksen käynyttä henkilöä. Haastateltavat olivat osallistuneet koulutukseen eri vuosina 2010-luvulla. Haastattelut toteutettiin huhti-toukokuussa 2019. Haastatteluhetkellä kaikki haastateltavista työskentelivät pelialalla. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastattelut äänitettiin ja niiden kesto oli 35-80 minuuttia. Tutkimusaineisto analysoitiin hyödyntämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa teoria johdatteli analyysin tekoa, mutta teoriaa myös muokattiin analyysin edetessä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että haastateltavien ennakko-oletukset koulutuksesta kävivät toteen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeuduttiin harrastuneisuuden ja kiinnostuksen myötä. Koulutuksen toivottiin mahdollistavan alalle työllistymisen ja alalla verkostoitumisen. Koulutukseen suhtauduttiin myönteisesti ja sen nähtiin antaneen mahdollisuuden vaihtaa alaa pelialalle. Koulutuksen kestoa pidettiin sopivana, ja etenkin koulutukseen kuuluvaa työharjoittelua pidettiin mahdollisuutena verkostoitua sekä näyttää kykynsä pelialalla. Tulevaisuuteen pelialalla koulutuksen jälkeen suhtauduttiin optimistisesti. Tuloksista nähdään, että koulutusta voidaan pitää hyvänä vaihtoehtona pelialalle työllistymiseksi. fi
dc.description.abstract As the uncertainty in working life increases, a continuous career with a single employer, or even within a single industry is increasingly unlikely. These days it is not uncommon to undertake a career change mid-career, although it often requires further education. According to previous studies, the length of formal education might discourage people from engaging into a career change. The aim of this research was to study motives to participate in a recruiting training program for games industry, RekryKoulutus, and to study how the training program is described. The benefits of training programs have been studied, but mainly from the point of view of employability, while the aspirations of the trainees have been left with less observation. Games industry has traditionally attracted people with strong inner motivation and earlier interest in the field. The theoretical framework of this study is based on modern career theories, in which horizontal career transitions and individual’s self-initiative attitude towards one’s career are viewed as ordinary. Seven people who had participated in RekryKoulutus were interviewed for this research. The participants had taken part in the training program in different years in the 2010s. The participants were interviewed in April and May 2019. At the time of interviews, every participant was employed in the games industry. The data were collected with semi-structured interviews. The interviews were recorded, and they ranged between 35 and 80 minutes in duration. The data were analyzed with theory-directing content analysis, in which the theory guided the analysis, but the theory was also modified throughout the process. The results showed that the participants’ expectations of the training program were fulfilled. The reasons for applying to the program included prior interest to games industry and gaming. The training program was appreciated, and it was seen as a valid means to make a career change into games industry. The shortness of the program was viewed positively. Especially the on-the-job training in a gaming company was considered to be a possibility to build networks and prove one’s skills in the industry. Future prospects were perceived as positive. Results show, that the training program is a good option for making a career change into games industry. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject rekrytoiva koulutusohjelma
dc.subject RekryKoulutus
dc.subject epämuodollinen koulutus
dc.subject alan vaihto
dc.subject peliala
dc.title Uusi suunta aikuisiällä : rekrytoiva koulutusohjelma alan vaihdon mahdollistajana fi
dc.title.alternative Change of Direction : New Career in Games Industry Through Training Program en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006173040

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ketola_Anna_Pro_Gradu_2020.pdf 632.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record