"Mä toivon että meillä vielä joskus olis` draamaa" : Varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä draamakasvatuksesta ja sen käytöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162846
Title: "Mä toivon että meillä vielä joskus olis` draamaa" : Varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä draamakasvatuksesta ja sen käytöstä
Author: Breilin, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162846
http://hdl.handle.net/10138/316465
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä draamakasvatuksesta ja sen käytöstä toiminnan pedagogisena sisältönä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään keinoja draamakasvatuksen aseman vahvistamiseen. Käsitysten omaksumista ja vaikutusta tarkasteltiin Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian avulla. Tutkimus kohdistui kuuden kerran draamaleikki -kokonaisuuteen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on tehnyt tutkimuksen uusien varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa ja varsinkin taidekasvatuksen osalta tulokset olivat huolestuttavat. Taidekasvatuksen huolestuttava tila varhaiskasvatuksessa on tullut esille monessa julkaisussa eikä vaikuta siltä, että uudistus olisi vielä muuttanut tilannetta. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen taidepedagogiikan toteutumismuotojen tutkimus on ajankohtaista. Menetelmät. Tutkimus oli kolmen varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvan työntekijän teemahaastatteluihin perustuva laadullinen tapaustutkimus. Haastattelut toteutettiin keväällä 2015. Tutkimusaineisto koostui kolmesta varhaiskasvatuksen työntekijän haastattelusta. Tuloksia analysoitiin fenomenografisen analyysin menetelmällä. Tulokset ja johtopäätökset. Draama näyttäytyi haastateltavien käsityksissä positiivisena ja yhteisöllisyyttä lisäävänä taidemuotona mutta ainoastaan yhdessä ryhmässä draamaa hyödynnettiin taidemuotona säännöllisesti. Työntekijän kokiessa lapsiryhmän haasteelliseksi saattoi käydä niin, että ryhmän pedagoginen toiminta supistui taidekasvatuksen osalta vähäiseksi. Haastateltavat kokivat, että päiväkodin ja ryhmän toimintakulttuuri vaikuttavat taidekasvatuksen määrään ja laatuun. Kaikki haastateltavat näkivät koulutuksen lisäämisen olevan yksi keino lisätä taidekasvatusta ja draamaa varhaiskasvatuksen arkeen. Voidaan todeta, että haastateltavien asenne oli myönteinen ja positiivinen itse toimintaa kohtaan. Työntekijät osallistuivat draamaleikkiin ryhmänsä kanssa ja samalla he saivat konkreettisia välineitä draamamenetelmiin. Päiväkotien toimintakulttuurilla ja johtamisella on suuri merkitys toiminnan pedagogiseen sisältöön. Varhaiskasvatuksen sisällä olevia käsityksiä taidekasvatuksesta ja draamakasvatuksesta olisi syytä tarkastella syvemmin ja tutkia niiden vaikutusta toimintaan.Objectives. The goal of this thesis was to find out what kind of perceptions early childhood education employees have of drama education and it´s use as a pedagogical content and how to strengthen it`s status. This thesis used Bronfenbrenner´s ecological systems theory as a way to look how perceptions will absorb and how they´ll influence. The study examines dramaplay -entity. Finnish education evaluation centre made a report of implementation of the National core curriculum and there were shortcomings in the contents of art education. Methods. Theme interviews conducted in spring 2015. Three early childhood education employee were interviewed. The results analyzed through phenomenographic method. Results. Drama perceived as positive and communal art form but only one of the interviewees used drama regularly. There was less drama and art education if the employee found the group of children challenging. Interviewed employees experienced that kindergartens cultural activities reflect the quantity and quality of art education. All interviewees argued that training was a way to increase art education and drama. Employees had positive attitude towards drama. They participated in the drama with the group and were given concrete tools how to make drama with children. Kindergartens operational culture and leadership influence pedagogical content. Perceptions of arts and drama pedagogy in early childhood education should be examined more depth and their impact on action explored.
Subject: varhaiskasvatus
draamakasvatus
draama
Bronfenbrenner
käsitykset
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record