E-portfolio käsityön oppimisprosessin edistäjänä ja ilmentäjänä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Priha, Emma
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006162874
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316466
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mistä tekijöistä oppimista edistävä ja oppilaan kasvua tukeva käsityön e-portfolio koostuu ja miten nämä tekijät ilmenevät autenttisissa yläkoululaisten laatimissa e-portfolioissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 korostaa oppilaan itseohjautuvuutta, oppimaan oppimista, tavoitteen asettamisen taitoja ja ongelmanratkaisukykyä opetuksen tavoitteena ja oppimisprosessi nähdään oppilaslähtöisenä. Käsityön opetus perustuu laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Tavoitteina on oppia kokonaisen käsityöprosessin hallinnan lisäksi muun muassa tieto- ja viestintäteknologian monipuolista hyödyntämistä ja oman ja yhteiskunnan toiminnan kriittistä ja reflektiivistä arviointia. Käsityön opetuksessa arviointi perustuu kokonaisen käsityöprosessin dokumentointiin. E-portfoliotoimintaa tarkastellaan kirjallisuuden ja tutkimusten valossa yhtenä mahdollisuutena vastata useisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tavoitteisiin ja toteuttaa nykyisen oppimiskäsityksen mukaista opetusta. E-portfoliota ja käsityötä käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta laadittiin käsityön e-portfolion sisältömalli, jossa tiivistettiin käsityön e-portfolion keskeiset sisällöt, tavoitteet ja mahdollisuudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 peilaten. Tutkimuksen aineistona oli 8 yläkoululaisten laatimaa käsityön e-portfoliota, jotka koottiin osana älytuote-keksintöprojekteja. Aineisto kerättiin Growing Mind -hankkeen yhteydessä yhdessä hankkeeseen osallistuvassa helsinkiläiskoulussa. Aineisto analysoitiin laadullisen teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin tavoitteena selvittää, millä tavoin käsityön e-portfolion sisältömallin tekijät siinä näyttäytyvät. Käsityön e-portfoliot näyttäytyivät autenttisina oppimisprosesseista kertovina tarinoina ja päiväkirjoina, jotka välittivät tietoa oppilaiden ja työryhmien ajattelusta, toiminnasta ja toiminnan perusteista. E-portfolioiden työstötavat, sisällöt ja eri sisältöjen painotukset vaihtelivat, mutta kaikki e-portfoliot tekivät jollain tapaa näkyväksi käsityön oppimisprosessia tavoitteiden asettamisen, artefaktien dokumentaation, palautteenannon, vertaistuen ja vuorovaikutuksen, monialaisen oppimisen, ICT-taitojen oppimisen sekä kokonaisen käsityöprosessin ideoinnin, suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin näkökulmista. E-portfoliotoiminta näyttäytyi tämän tutkimuksen perusteella yhtenä varteenotettavana työtapana käsityön opetuksessa ja oppimisessa peruskoulun kontekstissa erityisesti silloin, kun sitä toteutettiin dynaamisesti osana oppimistehtävää. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to clarify which factors constitute an e-portfolio that supports and promotes learning in craft education, and how these factors appear in authentic e-portfolios made by lower secondary school pupils. The Finnish National Core Curriculum for Basic Education 2014 emphasizes learner centrism, self-directed learning, learning-to-learn skills, goal setting skills, and problem-solving skills as objectives of education. The basis of craft education is in the examination of transversal themes in a holistic manner. In addition to learning the holistic craft process, e.g. versatile use of ICT and reflective and critical thinking are considered objectives of craft education. Assessment in craft education is based on documentation of the holistic craft process. In this study, the e-portfolio method is examined as a way of implementing the objectives and meanings of craft education in practice. A content model of e-portfolio for craft education was constructed based on previous studies, literature and the National Core Curriculum for Basic Education 2014, summarising the central contents, aims and potential of e-portfolios in craft education. 8 e-portfolios made by lower secondary school pupils in craft education were analysed. The data was collected as a part of the Growing Mind -research project in one Helsinki-based comprehensive school. The data was analysed through qualitative content analysis to examine the ways the factors of the content model were embodied in the e-portfolios. The e-portfolios appeared as stories and diaries communicating the learning processes from the pupils’ viewpoint. The e-portfolios provided information about the authors’ thought processes, activities, and the grounds of their activities. The e-portfolios were produced in different ways and their contents and emphasis varied. All of the e-portfolios expressed the craft learning process in forms of goal setting, artefact documentation, feedback and inter-action, interdisciplinary learning, learning ICT-skills, and holistic craft process containing the generation of ideas, the design, the making process, and the assessment of the artefact and the process. The results of this study indicate that the e-portfolio is worthy of consideration as a method and tool in craft education especially when it is produced in a dynamic way as a part of a learning task. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject e-portfolio
dc.subject käsityön opetus
dc.subject oppilaslähtöinen opetus
dc.subject digitaaliset oppimisympäristöt
dc.subject craft education
dc.subject student-centred learning
dc.subject digital learning environments
dc.title E-portfolio käsityön oppimisprosessin edistäjänä ja ilmentäjänä fi
dc.title.alternative E-portfolios promoting and embodying the learning process in craft education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006162874

Files in this item

Files Size Format View
Priha_Emma_Pro_gradu_2020.pdf 1.135Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record