Puun ja kuoren välissä : Opettajan positio aikuisten maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja työelämään valmentavassa koulutuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173033
Title: Puun ja kuoren välissä : Opettajan positio aikuisten maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja työelämään valmentavassa koulutuksessa
Author: Radi, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173033
http://hdl.handle.net/10138/316467
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kotouttamispolitiikan näkökulmasta maahan muuttaneiden kotoutumisen mittarina pidetään työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille. Kotoutumiseen tähtäävissä koulutuksissa pyri-tään etsimään jokaiselle kotoutujalle sopiva ammatti- ja työpolku. Yksilön toiveiden ja osaa-misen sijaan työmarkkinat ohjaavat kuitenkin vahvasti ammatinvalintoja. Koulutuksen mark-kinoituminen on tuonut myös kotoutumiskoulutuksen kentälle uudenlaista tehokkuuden vaa-timusta, jossa yhdistyy vähenevät rahalliset resurssit ja kovenevat tulosodotukset. Ammatilli-seen koulutukseen ja työelämään valmentavat (VALMA) koulutukset ovat yksi taho, jossa maahan muuttaneita perehdytetään suomalaiseen työelämään, yhteiskuntaan ja eri ammat-teihin. Tämän tutkielman tarkoituksena on avata aikuisten maahan muuttaneiden VALMA-koulutuksessa toimivien opettajien haastattelujen avulla heidän näkemyksiään työstään ja siihen liittyvistä jännitteistä kotoutumiskoulutusten kentällä. Tutkin aineiston avulla millainen positio VALMA-opettajille rakentuu ja millaisia ovat ne valtaan ja etiikkaan liittyvät pohdinnat, joita he käyvät. Tutkimusaineisto koostui viidestä aikuisten maahan muuttaneiden VALMA-koulutuksessa työskentelevän opettajan haastattelusta. Aineiston analyysissä on hyödynnet-ty diskursiivisen analyysitavan elementtejä. Vastauksena tutkimuskysymyksiini aineistosta hahmottui neljä keskeistä tekijää opettajan position taustalla. Kaiken keskiössä on valtaan ja etiikkaan liittyvät pohdinnat, joihin kielitaito-vaatimuksiin, ammatinvalintaan ja työelämään liittyvä problematiikka kietoutuu. Opettajan po-sitio rakentui ristiriitaisten päämäärien ja tavoitteiden kautta haluun toimia oikein ja eettisesti.In integration policy perspective employment in the Finnish labor market is considered as a measure of integration. Integration training aims to find a suitable career and work path for each immigrant. Instead of an individual's wishes and skills, the labor market strongly guides career choices. The marketisation of education has also brought a new kind of efficiency requirement to the field of integration education, which combines declining financial resources and intensified efficiency expectations. Preparatory education for upper secondary vocational education and training (VALMA) is one actor in the integration field, whose purpose is to orientate immigrants to Finnish working life, society and different professions. The purpose of this thesis is to bring out the views of teachers who work in VALMA and reveal the tensions in the field of integration training. Through the interviews of teachers, I explore how the subject positions of teachers are constructed and what kind of reflections they have regarding to power and ethics. The research material consisted of interviews of five teachers working in VALMA education. My approach to the analysis has elements of discursive reading. In response to the research questions, four key factors were outlined in the background of teacher’s subject position. At the heart of everything are reflections on power and ethics, which are intertwined with reflection on language skills requirements, issues related to career choice and working life. The subject position of VALMA-teacher was constructed through controversial goals and objectives toward the desire to do the right thing and act ethically.
Subject: VALMA-koulutus
opettajan positio
valmentava koulutus
maahanmuuttajat
kotoutuminen
preparatory training
VALMA
subject position of teacher
immigrants
integration
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Radi_Heini_Pro_gradu_2020.pdf 702.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record