Peruskoulun kotitalousopettajat monikulttuurisuuskasvattajina : Aitoja kohtaamisia ja kulttuurien tuntemusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162865
Title: Peruskoulun kotitalousopettajat monikulttuurisuuskasvattajina : Aitoja kohtaamisia ja kulttuurien tuntemusta
Author: Viljaala, Mirva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162865
http://hdl.handle.net/10138/316468
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella peruskoulun kotitalousopettajia monikulttuurisuuskasvattajina. Tarkoituksena oli selvittää, miten kotitalousopettajat kokevat monikulttuurisuuden työssään ja miten monikulttuurisuuskasvatusta voi sisällyttää kotitalousopetukseen. Suomalainen yhteiskunta muuttuu koko ajan entistä monikulttuurisemmaksi ja opettajat työskentelevät päivittäin entistä moninaisempien oppilasryhmien kanssa. Opettajien monikulttuurisuustaitojen merkitys korostuu etenkin kotitalouden oppitunneilla, koska kotitalouden oppiainesisällöt tulevat lähelle jokaisen oppilaan omaa elämää ja kotia. Tutkimus on menetelmältään laadullinen. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Haastatteluihin osallistui seitsemän eri peruskouluissa työskentelevää kotitalousopettajaa ja haastattelut toteutettiin tammikuussa 2020. Teemahaastatteluiden aikana keskusteltiin kolmesta teemasta, jotka muodostettiin tutkimuskysymysten avulla. Teemoiksi valikoitui opettajuus ja monikulttuurisuus, kotitalousopettajan työ ja monikulttuurisuus sekä moninaisuus koulun arjessa. Kerätty aineisto litteroitiin sanatarkasti ja analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja teemoittelua. Tutkimuksen mukaan monikulttuurisuus koettiin kotitalousopetusta rikastuttavana asiana. Ruokaan ja ruoanvalmistukseen liittyvät keskustelut koettiin erityisen hyvinä tilaisuuksina kulttuurien moninaisuuden pohtimiselle yhdessä oppilaiden kanssa. Kotitalousopettajat pitivät tärkeänä oppilaiden tasa-arvoista kohtaamista ja suvaitsevaisuuden opettamista kotitalouden oppituntien aikana. Tutkimuksen mukaan monikulttuurisuuteen kohdistuvat haasteet kotitalousopetuksessa ovat pääosin oppilaiden heikkoon kielitaitoon liittyviä. Kielitietoisen opetuksen mukaan oppilaiden oman kotikielen käyttämistä täytyy tukea, mutta isojen opetusryhmien kanssa työskennellessä jokaisen oppilaan oman kotikielen huomioon ottaminen on ajoittain haastavaa. Lisäksi tutkimustuloksista kävi ilmi, että kotitalousopettajat pitivät tärkeänä kotitalousluokan lämmintä ja oppilaita arvostavaa ilmapiiriä. Kotitalousopettajien omat kulttuuriset tiedot ja taidot kasvavat moninaisten oppilaiden kanssa työskennellessä sekä koulutyön ulkopuolella omien kokemusten ja kiinnostuksen kautta.The main purpose of this research is to observe the home economics teachers in comprehensive school as multicultural educators. The goal of this research was to clarify how the home economics teachers experience multiculturalism in their work and how multicultural education can be included in home economics lessons. The Finnish society becomes more multicultural all the time and the teachers are working with the diverse groups of pupils every day. The teachers’ multicultural skills are important especially in the home economics class where students learn new information and skills for their own life and home. This research has a qualitative method. The research material was collected by using the theme interview method. Seven home economics teachers who work in different comprehensive schools took part in the interviews and all the interviews were carried out in January 2020. Three different themes were handled during the interviews. The themes were derived from the research questions in this study. The themes were teaching and multiculturalism, home economics teachers work and multiculturalism along with diversity in school’s everyday life. The interview recordings were transcribed word for word and analyzed using the content analysis. According to my results, multiculturalism enriches the home economics lessons in comprehensive schools. The discussions about food, cooking and eating create good opportunities to learn something new about diverse cultures and tolerance. Home economics teachers strive for equality when meeting the students in the home economics classroom and try to teach tolerance during the lessons. According to this research, the challenges with multiculturalism are mostly connected with students’ weak knowledge of the Finnish language. Home economics teachers consider warm and approving atmosphere in the home economics classroom very important. The home economics teachers’ own multicultural skills increase especially when working with diverse students and outside the school through their own experiences and interests.
Subject: kotitaloustiede
kotitalousopetus
monikulttuurisuus
monikulttuurisuuskasvatus
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_VILJAALA_2020.pdf 491.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record