Peruskoulun kotitalousopettajat monikulttuurisuuskasvattajina : Aitoja kohtaamisia ja kulttuurien tuntemusta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Viljaala, Mirva
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006162865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316468
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella peruskoulun kotitalousopettajia monikulttuurisuuskasvattajina. Tarkoituksena oli selvittää, miten kotitalousopettajat kokevat monikulttuurisuuden työssään ja miten monikulttuurisuuskasvatusta voi sisällyttää kotitalousopetukseen. Suomalainen yhteiskunta muuttuu koko ajan entistä monikulttuurisemmaksi ja opettajat työskentelevät päivittäin entistä moninaisempien oppilasryhmien kanssa. Opettajien monikulttuurisuustaitojen merkitys korostuu etenkin kotitalouden oppitunneilla, koska kotitalouden oppiainesisällöt tulevat lähelle jokaisen oppilaan omaa elämää ja kotia. Tutkimus on menetelmältään laadullinen. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Haastatteluihin osallistui seitsemän eri peruskouluissa työskentelevää kotitalousopettajaa ja haastattelut toteutettiin tammikuussa 2020. Teemahaastatteluiden aikana keskusteltiin kolmesta teemasta, jotka muodostettiin tutkimuskysymysten avulla. Teemoiksi valikoitui opettajuus ja monikulttuurisuus, kotitalousopettajan työ ja monikulttuurisuus sekä moninaisuus koulun arjessa. Kerätty aineisto litteroitiin sanatarkasti ja analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja teemoittelua. Tutkimuksen mukaan monikulttuurisuus koettiin kotitalousopetusta rikastuttavana asiana. Ruokaan ja ruoanvalmistukseen liittyvät keskustelut koettiin erityisen hyvinä tilaisuuksina kulttuurien moninaisuuden pohtimiselle yhdessä oppilaiden kanssa. Kotitalousopettajat pitivät tärkeänä oppilaiden tasa-arvoista kohtaamista ja suvaitsevaisuuden opettamista kotitalouden oppituntien aikana. Tutkimuksen mukaan monikulttuurisuuteen kohdistuvat haasteet kotitalousopetuksessa ovat pääosin oppilaiden heikkoon kielitaitoon liittyviä. Kielitietoisen opetuksen mukaan oppilaiden oman kotikielen käyttämistä täytyy tukea, mutta isojen opetusryhmien kanssa työskennellessä jokaisen oppilaan oman kotikielen huomioon ottaminen on ajoittain haastavaa. Lisäksi tutkimustuloksista kävi ilmi, että kotitalousopettajat pitivät tärkeänä kotitalousluokan lämmintä ja oppilaita arvostavaa ilmapiiriä. Kotitalousopettajien omat kulttuuriset tiedot ja taidot kasvavat moninaisten oppilaiden kanssa työskennellessä sekä koulutyön ulkopuolella omien kokemusten ja kiinnostuksen kautta. fi
dc.description.abstract The main purpose of this research is to observe the home economics teachers in comprehensive school as multicultural educators. The goal of this research was to clarify how the home economics teachers experience multiculturalism in their work and how multicultural education can be included in home economics lessons. The Finnish society becomes more multicultural all the time and the teachers are working with the diverse groups of pupils every day. The teachers’ multicultural skills are important especially in the home economics class where students learn new information and skills for their own life and home. This research has a qualitative method. The research material was collected by using the theme interview method. Seven home economics teachers who work in different comprehensive schools took part in the interviews and all the interviews were carried out in January 2020. Three different themes were handled during the interviews. The themes were derived from the research questions in this study. The themes were teaching and multiculturalism, home economics teachers work and multiculturalism along with diversity in school’s everyday life. The interview recordings were transcribed word for word and analyzed using the content analysis. According to my results, multiculturalism enriches the home economics lessons in comprehensive schools. The discussions about food, cooking and eating create good opportunities to learn something new about diverse cultures and tolerance. Home economics teachers strive for equality when meeting the students in the home economics classroom and try to teach tolerance during the lessons. According to this research, the challenges with multiculturalism are mostly connected with students’ weak knowledge of the Finnish language. Home economics teachers consider warm and approving atmosphere in the home economics classroom very important. The home economics teachers’ own multicultural skills increase especially when working with diverse students and outside the school through their own experiences and interests. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kotitaloustiede
dc.subject kotitalousopetus
dc.subject monikulttuurisuus
dc.subject monikulttuurisuuskasvatus
dc.title Peruskoulun kotitalousopettajat monikulttuurisuuskasvattajina : Aitoja kohtaamisia ja kulttuurien tuntemusta fi
dc.title.alternative Home economics teachers in comprehensive school as multicultural educators : warm encounters and cultural knowledge en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006162865

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_VILJAALA_2020.pdf 491.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record