Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä alle kolmevuotiaiden lasten musiikkikasvatuksesta päiväkodissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162892
Title: Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä alle kolmevuotiaiden lasten musiikkikasvatuksesta päiväkodissa
Author: Tuominiemi, Viivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162892
http://hdl.handle.net/10138/316471
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää alle kolmevuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä varhaiskasvatuksessa tapahtuvan musiikkikasvatuksen toteuttamisesta ja sen merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Tutkimus on rajattu koskemaan juuri opettajien näkemyksiä, sillä he toimivat ryhmänsä pedagogisina johtajina ja ovat vastuussa koko ryhmän laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelusta, toteutumisesta ja sen arvioimisesta. Musiikkikasvatus liitetään osaksi muita taideaineita ja musiikillinen ilmaisu on lapselle ominainen tapa toimia ja ajatella. Musiikilla on tutkittu olevan vaikutusta lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen, sekä oppimiseen ja siksi on tärkeää, että musiikillisen ilmaisun eri muotoja tuetaan varhaiskasvatuksessa toteutettavalla musiikkikasvatuksella. Työn tutkimusosa on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä toimi sähköinen kyselylomake. Kyselylomake lähetettiin saatekirjeineen 30 varhaiskasvatusyksikköön Etelä-Helsingissä. Lopullinen otos muodostui 10 kyselyyn vastanneesta varhaiskasvatuksen opettajasta. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin kautta teemoittelemalla etsien aineistosta yhtäläisyyksiä ja samankaltaisuuksia, sekä tutkimalla aineiston eroavaisuuksia. Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajat pitivät musiikkikasvatusta merkittävänä alle kolmevuotiaiden lasten kielen kehityksen tukijana ja turvallisuuden tunteen luojana perushoitotilanteissa. Musiikin nähtiin myös olevan luonteva tapa olla vuorovaikutuksessa pienten lasten kanssa. Opettajien oma musiikillinen harrastuneisuus näkyi vastauksissa siinä, miten he kokivat omat taitonsa toteuttaa varhaiskasvatusta ohjaavien dokumenttien tavoitteiden mukaista musiikkikasvatusta. Haasteiksi opettajat kokivat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden musiikille asetettamien tavoitteiden epäselkeyden, omat taitonsa opettaa musiikkia, musiikinteorian riittämättömyyden sekä säestystaidon puutteen.The goal of this research is to explore the perceptions kindergarten teachers, working with children under the age of three, have on the execution of musical education within early childhood education and its significance on a child’s overall growth, development and learning. The research is limited to concerning only the opinions of kindergarten teachers, as for the teachers work as the groups pedagogical leaders and are responsible for the planning execution of high-quality early childhood education. Musical education is included as a part of other fine arts subjects and musical expression is a typical way of functioning and thinking for a child. Music has been proven to have an influence on the development of a childs’ personality and therefor it is necessary that various ways of musical expression are supported through musical education in early childhood education. The study has been carried out as a qualitative research, in which the material has been formed with an electronic questionnaire. The questionnaire was sent with an accompanying letter to 30 early childhood education centers in the city of Helsinki. The final sample consisted of the answers of 10 kindergarten teachers. The material was analyzed by using recurring themes and finding similarities and resemblances in the answers and studying the differences. According to the results, kindergarten teachers saw musical education as a significant support for the development of linguistics within children under the age of three. Musical education was also seen as creating the feeling of secureness for the child while basic needs were attended to like in toilet and clothing situations. Music was seen as a natural form of interaction with small children. Teachers experienced musical education in their training leading up to their job as a kindergarten teacher differently. The teachers saw for example their lack of skills in accompaniment and the scarce knowledge of musical theory as a challenge for accomplishing adequate musical education.
Subject: Varhaiskasvatus
päiväkoti
musiikki
musiikkikasvatus
varhaiskasvatuksen opettaja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuominiemi_Viivi_Tutkielma_2020.pdf 1.682Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record