Dialogin monet äänet : dialogisuus suomalaisessa kasvatustieteessä Gadamerin hermeneutiikan valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162844
Title: Dialogin monet äänet : dialogisuus suomalaisessa kasvatustieteessä Gadamerin hermeneutiikan valossa
Alternative title: The Polyphony of Dialogy : Dialogicality in 21 st century Finnish pedagogical studies in the light of Hans-Georg Gadamer
Author: Arvola, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162844
http://hdl.handle.net/10138/316473
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Muutokset kasvatuksen ja koulutuksen aloilla näkyvät siinä, miten dialogisuus korostuu ajattelemisen, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen yhteydessä. Teema on ajankohtainen myös kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Sekä teoreettisessa että arkipäiväisessä puheessa dialogi-sanaa käytetään usein keskustelun ja vuorovaikutuksen synonyyminä. Dialogisuus-käsitteen käytössä ilmiön monimerkityksisyys tulee kuitenkin harvemmin esiin. Myös tieteen diskursseissa on usein vaikea nähdä sitä, millaiset taustateoriat ja näkemykset määrittävät kulloinkin dialogisuuden käsitettä. Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esiin nämä haasteet ja selkeyttää tilannetta. Tutkielma selvittää niitä tapoja, joilla dialogisuus on ymmärretty 2000-luvun suomalaisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Tarkastelun kohteena oli 24 englanninkielistä, kansainvälistä alkuperäistutkimusjulkaisua. Aineistoa tarkasteltiin ensin siinä esiintyvien dialogisuutta koskevien käsitysten ja määritelmien näkökulmasta, jonka jälkeen sitä analysoitiin Hans-Georg Gadamerin ajattelun valossa. Tutkimuskysymykset olivat: 1.Miten dialogisuus määrittyy suomalaisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana? 2. Miten aineistossa ilmenevät käsitykset paljastavat dialogisuuden ymmärtämisestä, kun ne suhteutetaan Gadamerin fenomenologis-hermeneuttiseen näkemykseen sen luonteesta? Tutkimus on poikkitieteellistä ja kvalitatiivista. Siinä yhdistettiin kaksi erilaista tutkimuksellista lähestymistapaa: aineiston koonnissa käytettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää ja aineiston analyysissä filosofista tutkimusta. Gadamerin fenomenologis-hermeneuttinen ajattelu muodosti tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Monimenetelmällisyyden kautta tutkimus pyrki tekemään oikeutta dialogisuuden ilmiön moninaiselle luonteelle sekä tavoittamaan kokonaisvaltaisemman käsityksen tutkimusaiheesta. Tutkimustulosten mukaan 2000-luvun suomalaista kasvatustieteellistä dialogisuuden tutkimusta määrittää neljä keskeistä teoreettista viitekehystä. Aineisto näyttää temaattisen sisällön ja ilmiöiden kuvauksen osalta jossain määrin yhtenäiseltä, mutta tarkempi tutkimus osoittaa, että käsitykset dialogisuuden ilmiön luonteesta ovat keskenään yhteismitattomia. Aineiston analysointi Gadamerin hermeneuttisen ajattelun avulla paljastaa myös aineiston sisäisen jakautumisen. Ratkaisevaa on ensinnäkin se, onko dialogisuus ymmärretty tiedon välittämisen näkökulmasta ja toiseksi se, onko dialogi käsitetty välineellisesti metodiksi. Tutkimus tuo näkyviin ajankohtaisia ongelmia, jotka edelleen vaivaavat dialogisuuden kasvatustieteellistä tutkimusta. Se pyrkii selventämään dialogisuuden ilmiöitä ja terävöittämään tarvittavaa käsitteellistä otetta ja siten täsmentämään aihepiirin tutkimusta. Tutkimustulokset tarjoavat aineksia dialogin käytännölliselle ymmärtämiselle kasvatuksen alojen työssä avaamalla näkökulmia siihen, miten dialogisuus suhteutuu muun muassa kysymyksiin oppimisesta ja opettamisesta sekä ajattelun taitojen kehittämisestä.Dialogicality is an actual topic in pedagogical studies. Both in theoretical and ordinary speech, the term is often used as a synonym of discussion and interaction. The use of the concept, however, only seldom reveals the equivocal nature of the phenomenon. In pedagogical discourses, it is often difficult to discern the background conceptions or theories determining in each case the concept of dialogue. The aim of the present study is to address this challenge and help to clarify the situation by examining the various ways in which dialogicality has been understood in pedagogical studies in Finland in the 21st century. The research material consisted of 24 international research publications written in English. The material was first studied in relation to the notions and definitions of dialogicality put forward in them, and these were then analysed in the light of Hans-Georg Gadamer’s hermeneutical philosophy. The research questions to be answered were: 1. How is dialogicality defined in the pedagogical research in Finland during the las two decades 2. What do these conceptions reveal of the understanding of dialogicality, when related to Gadamer’s phenomenological-hermeneutical understanding of its nature? The research combines two different approaches: the material was organized with the method of systematic literature review and it was analysed through philosophical research. The study’s vantage point, and the theoretical framework directing its questioning, was constituted by the phenomenological-hermeneutical thought of Hans-Georg Gadamer. According to the results of the study, there are four central theoretical frameworks defining the research of dialogicality in the pedagogical research in Finland in the 21st century. Apparently, the studies are to a certain extent compatible with each other in their thematic content and in their descriptions of interconnected phenomena, but their ways of understanding the nature of dialogicality prove to be incommensurate. When analysed with the help of Gadamer’s hermeneutics, the research also shows itself as internally divided: the decisive differences are, firstly, whether dialogicality is understood as communication of knowledge, and secondly, whether dialogue is understood instrumentally as a method. With the help of Gadamer’s hermeneutical though, the study attempts to clarify the phenomenon of dialogue and to sharpen the required conceptual grasp and so to elaborate pedagogical research of dialogicality.
Subject: dialogi
dialogisuus
kasvatustiede
Gadamer
fenomenologinen hermeneutiikka
pedagogiikka
opettaminen
oppiminen
ymmärtäminen
tulkinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record