Lapsen luovan toimijuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa sävellysprosessin aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162895
Title: Lapsen luovan toimijuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa sävellysprosessin aikana
Alternative title: Supporting children’s creative agency during a composing process in early childhood education
Author: Österman, Helmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162895
http://hdl.handle.net/10138/316485
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella sävellysprosessin merkitystä lapsen luovan toimijuuden tukemisessa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimustehtävänä on kuvata, teoretisoida sekä analysoida varhaiskasvatuksessa toteutettavaa sävellysprosessia. Tutkimuskysymyksinä on selvittää, millaisena sävellysprosessi varhaiskasvatuksessa näyttäytyy ja mitkä tekijät opettajan toiminnassa tukevat lapsen luovaa toimijuutta sävellysprosessin aikana. Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella luova ja musiikillinen toiminta nähdään lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista tukevana toimintana. Opettajan rooli nähdään merkittävänä lapsen luovan toimijuuden kehittymisessä. Luova toimijuus on kuitenkin käsitteenä uusi ja aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että osaamista luovan ja musiikillisen toiminnan saralla olisi varhaiskasvatuksessa tarpeen kehittää. Tästä johtuen uutta tutkimusta, sekä menetelmiä lapsen luovan toimijuuden tukemiseen tarvitaan. Tutkielma toteutettiin laadullisena toimintatutkimuksena 5-6-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä Helsingissä, tutkivan opettajan näkökulmasta. Lapset osallistuivat sävellyspajoiksi nimettyyn toimintaan, joita toteutettiin kahdeksan kertaa. Lopullisessa otannassa oli mukana 12 lasta ja seitsemän sävellyspajoissa tehtyä äänitystä, joiden aikana toteutettiin sävellysprosessi. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavana sisällönanalyysina. Tulosten perusteella sävellysprosessi näyttäytyi yhteissäveltämisenä, jossa oli tärkeää rohkaiseva ilmapiiri, sekä lasten aloitteiden huomioiminen. Luovaa toimijuutta tukevat seikat opettajan toiminnassa jakautuivat vuorovaikutuksellisiin sekä toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia koskeviin tekijöihin. Luovaa toimijuutta vaikutti erityisesti tukevan opettajan ja lasten välisen valta-aseman rikkominen, sekä toiminnan suunnittelu ja muokkaaminen lasten tarpeiden ja toiveiden perusteella. Tulosten perusteella opettaja voi omalla toiminnallaan tukea lapsen luovaa toimijuutta ja sävellysprosessi voi olla yksi väylä lapsen luovan toimijuuden tukemiseen.The aim of this study is to explore a composing process as a way to support children’s creative agency in Early Childhood Education (ECE) settings. The research assignment is to describe, theorize and analyze a composing process in ECE. The research questions are to find out how does the composing process appear in ECE and what factors in the teachers action support children’s creative agency. Based on earlier research, creative and musical activities enhance children’s over all growth, development and learning. The role of teachers is seen important when supporting children’s creative agency. Creative agency as a concept is still new, and earlier studies have raised a need to develop creative and musical activities in ECE. New research and methods are needed to develop abilities to support children’s creative agency. This teacher inquiry was implemented as a qualitative action research, in a group of 5-6-years old children, in an ECE center in Helsinki. Children participated in eight composing workshops that were recorded. The data consisted of seven recordings with 12 children participating in a composing process. The data was analysed as theory-driven content analyzes. The findings of this study show that a composing process can be seen as collaborative practice, where encouraging atmosphere and observing children’s initiatives are key elements. The factors that support children’s creative agency in the teachers action can be divided in two: factors concerning the interaction between the teacher and the children and factors concerning the planning, implementation and evaluation of the activities. Creative agency can be supported by breaking the authority between teacher and children and by planning and changing the activities based on children’s needs and hopes. Based on these results, teachers can support children’s creative agency with they’re own action and a composing process is one possibility to do so.
Subject: varhaiskasvatus
luova toimijuus
musiikillinen ja luova toiminta
tutkiva opettajuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Osterman_Helmi_progradu_2020.pdf 1.097Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record