Opettajaopiskelijoiden episteemisten uskomusten yhteys koettuun kompetenssiin opettaa laaja-alaisia taitoja ja ilmiöpohjaista oppimista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162914
Title: Opettajaopiskelijoiden episteemisten uskomusten yhteys koettuun kompetenssiin opettaa laaja-alaisia taitoja ja ilmiöpohjaista oppimista
Author: Pitkänen, Kalle
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162914
http://hdl.handle.net/10138/316488
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoiden koettua kompetenssia opettaa laaja-alaisia taitoja ja ilmiöpohjaista oppimista sekä niiden yhteyttä vastaajien episteemisiin uskomuksiin, jotka muodostivat kaksi episteemistä teoriaa. Episteemisillä uskomuksilla tarkoitetaan yksilön tieto- ja oppimiskäsityksiä, jotka muodostavat kokonaisuuksia eli episteemisiä teorioita. Tarkastelen myös, onko aineenopettajaopiskelijoiden, luokanopettaja-opiskelijoiden tai ”Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit” -kurssin osallistujien keskiarvojen välillä eroja koetussa kompetenssissa opettaa laaja-alaisia taitoja ja ilmiöpohjaista oppimista. Menetelmät. Aineisto (N=274) kerättiin Helsingin yliopistossa opettajaopiskelijoilta syksyllä 2019. Tutkimuksessa käytetty mittari perustui Longan ja kumppaneiden (2017) laaja-alaisen osaamisen arviointiin kehitettyyn arviointityökaluun. Tutkin ensin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla, millaisiksi kokonaisuuksiksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tässä aineistossa muodostuivat. Lisäksi muodostin aineistosta summamuuttujien avulla kaksi episteemistä teoriaa (yhteisöllistä tiedon rakentamista painottava teoria ja tiedon siirtämistä korostava teoria) ja tarkastelin korrelaatiokertoimien avulla, miten vastaajien koettu kompetenssi opettaa laaja-alaista osaamista sekä ilmiöpohjaista oppimista oli yhteydessä heidän episteemisiin uskomuksiinsa. Lopuksi tarkastelin varianssianalyysin avulla, onko aineenopettajaopiskelijoiden, luokanopettajaopiskelijoiden sekä valinnaiselle kurssille osallistuneiden keskiarvojen välillä eroja sen suhteen, miten he kokivat pystyvänsä opettamaan laaja-alaisia taitoja ja ilmiöpohjaista oppimista. Tulokset ja johtopäätökset. Laaja-alainen osaaminen muodostui seitsemäksi ulottuvuudeksi, mutta pääosin eri tavalla kuin opetussuunnitelmassa. Yhteisöllistä tiedon rakentamista painottava episteeminen teoria oli tilastollisesti merkitsevässä positiivisessa yhteydessä koettuun kompetenssiin sekä opettaa laaja-alaisia taitoja että ilmiöpohjaista oppimista. Tiedon siirtämisen teoria taas ei juuri ollut yhteydessä koettuun kompetenssiin opettaa näitä taitoja. Ryhmien välillä oli vain hyvin vähän eroja tarkasteltaessa vastausten keskiarvoja. Ainoa tilastollisesti merkitsevä ero oli luokanopettajien ja aineenopettajien välillä ”yhteistyötaitojen ja esiintymisen” opettamisen koetussa kompetenssissa. Odotusarvoteoriaan nojaten koettu kompetenssi ennustaa tehtävässä menestymistä, joten yhteisöllistä tiedon rakentamista korostavan oppimiskäsityksen tukeminen opettajankoulutuksessa voi parantaa opiskelijoiden kompetenssia opettaa laaja-alaisia taitoja ja ilmiöpohjaista oppimista tulevaisuudessa.Aims. The aim of this study is to examine teacher students’ perceived competence to teach 21st century skills and phenomenon-based learning and their connection to their epistemic beliefs, that formed two epistemic theories. Epistemic beliefs refer to our theories and beliefs that we hold about knowledge and learning. The aim is also to find out whether there were differences between the means of subject teacher students, classroom teacher students, or participants in the “21st Century Skills and Phenomenon-Based Projects” course in the perceived competence to teach 21st century skills and phenomenon-based learning. Methodology. The data (N = 274) was gathered from teacher students at the University of Helsinki in autumn 2019. The questionnaire used in the study is based on an assessment tool developed to assess the 21st century skills of the Finnish curricula. First, I used exploratory factor analysis to examine what kind of entities 21st century skills in this material were formed into. In addition, I formed two epistemic theories (reflective-collaborative theory and knowledge transmission theory) from the data using sum variables and used correlation coefficients to examine how respondents’ perceived competence to teach 21st century skills as well as phenomenon-based learning was related to their epistemic beliefs. Finally, I used the one-way analysis of variance to examine whether there were differences between the means of the subject teacher students, the classroom teacher students, and the averages of those who took the elective course. Results and conclusions. 21st century skills were formed into seven dimensions, but mainly in a different way than in the curriculum. The theory emphasizing collaborative knowledge building was statistically significantly related to the perceived competence to teach both 21st century skills and phenomenon-based learning. Knowledge transmission theory had almost nothing to do with perceived competence to teach these skills. There were very few differences between the groups when looking at the means of the responses. The only statistically significant difference was found between classroom teachers and subject teachers in the perceived competence in teaching “collaborative skills and performance”. Based on the expectation value theory, perceived competence predicts success in the task, so supporting an epistemic theory that emphasizes collaborative knowledge building in teacher education can improve students’ competence to teach 21st century skills and phenomenon-based learning in the future.
Subject: Laaja-alainen osaaminen
ilmiöpohjainen oppiminen
episteemiset uskomukset
odotusarvoteoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pitkanen_Kalle_Pro gradu -tutkielma_2020.pdf 567.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record