Lukiolaisten identiteetin yhteys koulu-uupumukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173048
Title: Lukiolaisten identiteetin yhteys koulu-uupumukseen
Author: Salonen, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173048
http://hdl.handle.net/10138/316490
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia identiteettiprofiileja lukiolaisaineistosta voidaan tunnistaa. Identiteettiprofiilien muodostumisen taustalla käytettiin Luyckxin ja kollegoiden (2008) teoriaa identiteetin kehityksestä viiden ulottuvuuden kautta. Nämä ulottuvuudet olivat etsintä, sitoutuminen, arviointi, samaistuminen ja murehtiva etsintä. Tutkimuksessa oletettiin, että ulottuvuuksien erilaisista yhdistelmistä voidaan muodostaa toisistaan eroavia identiteettiprofiileja. Aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty viisi tai kuusi profiilia. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää eroavatko identiteettiprofiilit toisistaan koulu-uupumuksen suhteen. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että huolestunut selkiintymätön -identiteettiprofiiliin kuuluvilla yksilöillä on korkein koulu-uupumuksen taso. Menetelmät. Tutkielmassa analysoitiin vuonna 2019 kerättyä kyselytutkimusaineistoa. Aineistossa oli yhteensä 932 vastaajaa, joista tyttöjä oli 605 (65 %), poikia 306 (33 %) ja muunsukupuolisia 18 (2 %). Aineisto koostui lukion kolmannen vuoden opiskelijoiden vastauksista. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella Helsingin alueen lukiolaisilta. Identiteettiprofiilien löytämiseksi suoritettiin ryhmittely- eli klusterianalyysi identiteetin kehityksen summamuuttujille. Lukiolaisten identiteetin yhteyttä koulu-uupumukseen selvitettiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Lukiolaiset jaettiin viiteen profiiliin klusterianalyysin sisällöllisen tarkastelun perusteella. Profiilit nimettiin seuraavasti: huolestunut selkiintymätön, huolestunut etsijä, saavutettu, huoleton selkiintymätön ja sitoutunut mutta etsivä. Viidennes lukiolaisista oli löytänyt identiteettinsä. Noin 60 prosentille lukiolaisista oma identiteetti oli vielä epäselvä. Lukiolaisilla oli paljon murehtivaa identiteetin etsintää. Lukiolaisten identiteettiprofiilit olivat yhteydessä koulu-uupumukseen. Koulu-uupumuksen keskiarvoissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja identiteettiprofiilien välillä. Identiteetin saavuttaneiden koulu-uupumuksen keskiarvo oli kaikkein matalin. Korkein keskiarvo koulu-uupumuksesta oli huolestuneilla selkiintymättömillä.Aims. In this study it was examined what kind of identity profiles are found in the high school data. The theory background was Luyckx's and colleagues' (2008) theory of identity development through five dimensions. These dimensions were exploration in breadth, commitment making, exploration in depth, identification with commitment and ruminative exploration. In this study it was expected that different combinations of the dimensions form different identity profiles. In earlier studies five or six profiles have been found. Furthermore, the second objective of the study was to investigate if the identity profiles differ from each other in relation to school burnout. A previous study showed the troubled diffusion identity profile scored highest on school burnout. Methods. The survey data analysed in this study was collected in 2019. The data consisted of 932 respondents of whom 605 (65%) were girls, 306 (33%) were boys and 18 (2%) were non-binary. The respondents were third year high school students in the Helsinki area who participated in an electric questionnaire. To find the identity profiles, cluster analysis was performed to the sum variables of identity dimensions. The connection of the identity to school burnout was analysed with a one-way variance analysis. Results and conclusions. The high school students were divided into five profiles based on the contents of the cluster analysis. The profiles were named as follows: troubled diffusion, ruminative moratorium, achievement, carefree diffusion and searching while committed. A fifth of the students had found their identity. Identity was unclear for about the 60 % of the students. The students had a lot of ruminative exploration. The identity profiles were connected to school burnout. The school burnout averages were significantly different between the identity profiles. The achievement profile scored lowest on school burnout and the troubled diffusion scored highest on school burnout.
Subject: identiteettiprofiili
koulu-uupumus
lukiolaiset
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salonen_Jaana_tutkielma_2020.pdf 441.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record