Työn hallinnan ja työyhteisön toiminnan vaikutus koettuun yrityskuvaan : Kartoitus erään sosiaali- ja terveysalan toimijan sisäisen yrityskuvan rakentumisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173049
Title: Työn hallinnan ja työyhteisön toiminnan vaikutus koettuun yrityskuvaan : Kartoitus erään sosiaali- ja terveysalan toimijan sisäisen yrityskuvan rakentumisesta
Author: Rastas, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173049
http://hdl.handle.net/10138/316491
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin työyhteisön toiminnan, oman työn hallinnan sekä työvuo-sien määrän, esimiesaseman ja kiusaamisen tai häirinnän kokemisen vaikutusta erään sosi-aali- ja terveysalan organisaation työntekijöiden sisäiseen työnantajamielikuvaan. Tutkimus toteutettiin organisaatiossa kerätyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella. Aiemmat tutki-mukset ovat osoittaneet, että sisäisellä työnantajamielikuvalla on suuri merkitys nykyisten työntekijöiden sitouttamisessa organisaatioon. Myös oman työn hallinta sekä työyhteisön toiminta ovat molemmat yhteydessä organisaatiositoutuneisuuteen, joka puolestaan lisää or-ganisaation tuottavuutta. Tutkimuksessa etsitään mallia tekijöistä, jotka selittävät työnantaja-mielikuvan muodostumista kohteena olevassa organisaatiossa. Tutkimus toteutettiin organisaatiossa aiemmin kerätyn vuosittaisen henkilöstökyselyn tulok-sia analysoimalla. Tutkimusaineistona oli 4276 vastaajan aineisto, jota analysoitiin käyttäen faktorianalyysia, regressioanalyysiä sekä Mann-Whitney U -testiä ja Kruskal Wallisin H -testiä. Tulokset osoittivat, että työyhteisön toiminta selitti eniten sisäisestä työnantajamielikuvasta organisaatiossa. Työnantajamielikuvasta selitti seuraavaksi eniten oman työn hallinta ja kol-manneksi eniten työntekijän esimiesasema. Tuloksista kävi myös ilmi, että esimiesten yritys-kuva oli muita positiivisempi. Kiusaamisen tai häirinnän kokeminen sekä työskentelyvuosien määrä selittivät sisäistä työnantajamielikuvaa tilastollisesti merkitsevästi, mutta selitysosuus oli vain pieni. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ympäröivän työyhteisön toiminnalla ja oman työn hallinnalla on merkittävä vaikutus työntekijän työnantajamielikuvan muodostumi-seen ja tätä kautta muun muassa organisaatioon sitoutumiseen. Organisaation kannattaakin kiinnittää näiden tekijöiden kehittämiseen huomiota.This study investigated the effect of behavior of a work community, work autonomy, and the number of working years, working as a supervisor and as well as any experiences of bully-ing or harassment to the internal employer brand in a healthcare and social service organiza-tion. The study was based on the results of a personnel survey done amongst employees in the organization. Previously, it has been found that the internal employer brand has had sig-nificance on employees’ organizational commitment. Work autonomy and the behavior of the work community are also linked to organizational commitment which increases the productiv-ity of an organization. This study tries to find a model that explains the formation of an internal employer brand within the organization. The analysis was done by investigating the results of the organization’s annual personnel survey. The research data was employees’ 4276 answers which were analyzed by using factor analysis, regression analysis, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test. The results showed that the behavior of a work community explained the internal employer brand the most. The second factor that explained the internal employer brand the most was work autonomy and the third one was working as a supervisor. The results also depicted that supervisors’ internal employer brand was more positive than that of other employees’. Experience of bullying or harassment and the number of working years explained the internal employer brand slightly, but was still statistically significant. In conclusion, the behavior of one’s work community and work autonomy have a significant effect on building an internal employer brand and also organizational commitment. This is why the organization should pay attention to improving these elements.
Subject: Sisäinen työnantajamielikuva
yrityskuva
työyhteisön toiminta
työn hallinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record