Monilukutaito varhaiskasvatuksessa : etnografinen tutkimus monilukutaidon näyttäytymisestä varhaiskasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162826
Title: Monilukutaito varhaiskasvatuksessa : etnografinen tutkimus monilukutaidon näyttäytymisestä varhaiskasvatuksessa
Author: Mauno, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162826
http://hdl.handle.net/10138/316493
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on nostaa esille keinoja ja menetelmiä, joilla varhaiskasvatuksessa voidaan tukea ja opettaa monilukutaitoa. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä määritellään monilukutaidon käsitettä. Monilukutaidon käsitteen taustalla on nyky-yhteiskunnan luku- ja kirjoitustaidon muutokset sekä sosiokulttuurisen oppimisen näkökulma oppimiseen sekä sosiosemiotiikan näkemykset tekstistä laajan tekstikäsityksen mukaisesti moninaisine merkityksineen. Tutkimuksessa monilukutaito nähdään toimintatapana ja pedagogiikkana. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutosta huomioiden monilukutaidon pedagogiikka. Tämän tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa monilukutaidon näyttäytymisestä varhaiskasvatuksessa. Tutkimuskysymykseksi muotoutui teoreettisen viitekehyksen mukaan: millaisena monilukutaito näyttäytyy varhaiskasvatuksessa? Miten opettajat tulkitsevat monilukutaidon käsitettä työssään sekä millaisena monilukutaito näyttäytyy varhaiskasvatusikäisten lasten päiväkotiryhmissä? Menetelmät: Tutkimukseen osallistui kolmen päiväkotiryhmän henkilökunta sekä kolme varhaiskasvatuksen opettajaa. Tämän tutkimus on laadullinen tutkimus. Sen tiedonhankintastrategia on etnografia. Tutkimuksen aineisto hankittiin kenttätyön keinoin: osallistuvalla havainnoinnilla ja teemahaastattelulla. Aineiston analysointi toteutettiin aineistoja ristiinlukien ja tiheän konstruktoinnin keinoin teoreettisesta viitekehyksestä ja aineistosta nousevien teemojen ympärille. Tulokset ja johtopäätökset: Varhaiskasvatuksessa monilukutaito näyttäytyi monien eri tieteenalojen tekstejä hyödyntävänä toimintakulttuurina. Varhaiskasvatuksen jokapäiväisessä toiminnassa oli tavoitettavissa monilukutaitoa vaativaa toimintaa ja menetelmiä. Monilukutaidon käsite ei ollut vielä vakiintunut varhaiskasvatuksen opettajien ammattisanastoon. Opettajat käsittävät monilukutaidon kuitenkin laajan tekstikäsityksen mukaisesti moninaisina luettavina merkkeinä, teksteinä sekä symboleina. Monilukutaidon näyttäytyminen on yhteydessä opettajien pedagogiseen toimintaan ja valintoihin, joita he tekevät suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan omia pedagogisia valintojaan sekä lapsiryhmän toimintaa.Tiivistelmä - Referat - Abstract Objectives: The purpose of this study is to highlight ways and methods to support and teach multiliteracy in early childhood education. The theoretical framework of the study defines the concept of multiliteracy. The concept of multiliteracy is based on the changes in literacy in modern society, as well as the perspective of sociocultural learning and socio-semiotic views of the text according to a broad comprehension and the text with its various meanings. In this research, multiliteracy is seen as a mode of operation and pedagogy. The theoretical framework of the study describes the pedagogy of multiliteracy, taking into account the change in the operating culture of early childhood education. The aim of this study is to provide information on the demonstration of multiliteracy in early childhood education. The research question took the form of a theoretical frame of reference: how multiliteracy looks like in early childhood education. How do teachers interpret the concept of multiliteracy in their work and how does multiliteracy appear in kindergarden groups of early childhood children? Methods: Staff from three kindergarden groups and three early childhood education teachers participated in the study. This study is a qualitative study. It´s data acquisition strategy is ethnography. The research material was acquired through fieldwork: participatory observations and thematic interviews. The analysis of the data was carried out by cross-reading the it and by means of close construction around the themes arising from the theoretical frame of reference and the data. Results and conclusions: In early childhood education, multiliteracy appeared as a culture of action that utilized texts from many different disciplines. In the daily activities of early childhood education, activities and methods that required multilingual skills were available. The concept of multiliteracy had not yet been established in the professional vocabulary of early childhood teachers. However, in accordance with the broad text concept, teachers perceived multiliteracy skills as a variety of readable signs, texts and symbols. The demonstration of multilingualism was together with the teachers' pedagogical activities and the choices they made when planning, implementing and evaluating their own pedagogical choices and the activities of the children's group.
Subject: lukutaito
monilukutaito
etnografia
varhaiskasvatus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mauno_Antti_gradu_2020.pdf 1006.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record