Tarinakirja-materiaali interventiomuotoisena projektina esiopetusryhmässä ”Sitten kaikki elivät onnellisesti!”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162832
Title: Tarinakirja-materiaali interventiomuotoisena projektina esiopetusryhmässä ”Sitten kaikki elivät onnellisesti!”
Author: Nuutinen, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162832
http://hdl.handle.net/10138/316496
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -kehittämisohjelman Tarinakirja-materiaalin käyttämistä interventiomuotoisena projektina esiopetusryhmässä. Tutkimuskysymykset olivat miten Tarinakirja-materiaalin käyttäminen on yhteydessä lasten kertomuskielioppimallin mukaiseen tarinankerrontaan ja millaisia tarinan diskursseja lapset luovat kertomissaan tarinoissa. Tämän tutkimuksen tekemistä ohjasi teoreettinen viitekehys, joka koostui kielen ja kerronnan kehityksen kehityspsykologisesta näkökulmasta sekä tarinan sosiokulttuurisesta ja kertomuskielioppimalliin perustuvasta näkemyksestä. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin esiopetusryhmässä eteläsuomalaisessa kaupungissa. Tutkimukseen osallistui yhteensä yhdeksän lasta. Tutkimuksessa on hyödynnetty interventiotutkimuksen asetelmaa ja tarkastellaan eroja koe- ja kontrolliryhmien välillä. Tarinakirja-materiaalin avulla toteutettuun interventioon osallistui viisi lasta ja kontrolliryhmän muodosti neljä lasta. Tutkimuksen aineiston muodostaa yhteensä 16 lasten kertomaa tarinaa, jotka he ovat kertoneet kerronnan taitojen alku- ja loppukartoituksessa kahden kesken tutkijan kanssa. Tarinat on kerätty sadutuksen menetelmin, eli lasten vapaata tarinan kerrontaa hyödyntäen. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä oli lasten tarinankerronnan tilanteiden videokuvaaminen. Kerronnan taitojen kartoitusten välissä toteutettuun Tarinakirja-projektiin osallistui viisi lasta. Analyysi toteutettiin diskurssianalyysin keinoin, kertomuskielioppimalliin perustuvien tarinan osien tarkastelun sekä tarinan sisältöä pisteyttävän Story grammar rating scale -mittarin (Gardill & Jitendra, 1999) avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen päätulos on, että Tarinakirja-materiaalilla toteutetun interventiomuotoisen projektin yhteyttä lasten kertomuskielioppimallin mukaiseen tarinankerrontaan ei voi vahvistaa. Tutkimuksen tulosten perusteella tarinankerronnan harjoitusten parissa työskenteleminen on yhteydessä lasten kertomuskielioppimallin mukaiseen tarinankerrontaan. Erityisesti heikoimmat kerronnalliset taidot omaavat lapset hyötyvät tarinankerronnan parissa työskentelemisestä. Tutkimus osoittaa myös, että lapset eivät aina kerrontatilanteissa kerro omien taitojensa mukaista tarinaa, vaan kerronnassa on vaihtelua. Lasten kerronnassa näkyy heitä ympäröivä kerronnan kulttuuri. Tarinat olivat kokonaisuuksia, joissa oli alku, loppu ja niiden välissä tapatumia sekä henkilöitä.The aim of this study is to describe the connections between Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -development project’s Storybook-material and children’s storytelling skills – a pilot study of such topic in the field. The research questions are: how the use of the Storybook -material I connected to children's storytelling based on story grammar model and what kind of stories children create within the sociocultural concept of story. This study is guided by the theoretical framework of developmental psychology, development of language and as well as a sociocultural view of the story. Methods. This study was carried out in a pre-school group in a city of southern Finland. A total of nine children participated in the study. The study has utilized the design of the intervention study and examines the differences between the experimental and control groups. Five children participated in the intervention carried out with the help of the Storybook -material and four children formed the control group. The data collection method was video recording of children’s free storytelling. A total of 16 stories were told by the children. Five children in the experimental group participated in the Storybook project between storytelling skills surveys. All the material was analyzed with discourse analysis and the structure of the story was analyzed with story grammar model and with Story grammar rating scale (Gardill & Jitendra, 1999). Results and conclusions. The main result of this study is that the connection between the use of the Storybook-material and children’s storytelling cannot be confirmed. The study concludes that children with deficiency in narrative skills benefit the most from the story telling exercices. The same result has occured in many previous studies. Research also shows that children occasionally refrain from displaying their narrative skills in storytelling situations and there is variation in the narrative. The children who participated in this study produced stories according to the story grammar model and the storytelling culture can be seen in children’s stories. The stories were entities with a beginning, ending, sequence of events and characters.
Subject: Tarinankerronnan taidot
sadutus
vapaa tarinankerronta
esiopetus
interventio
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record