Opettajien käsityksiä omasta ja oppilaiden temperamentista sekä temperamentin yhteys arviointiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162902
Title: Opettajien käsityksiä omasta ja oppilaiden temperamentista sekä temperamentin yhteys arviointiin
Author: Siitonen, Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162902
http://hdl.handle.net/10138/316497
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia temperamentti käsityksiä opettajilla on itsestään ja oppilaista sekä onko temperamentilla yhteyttä arviointiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että temperamentilla on vaikutusta arviointiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan arvioinnissa ei saa ottaa huomioon oppilaan temperamenttia ja siksi onkin tarpeen tutkia, että onko temperamentilla kuitenkin jonkinlainen vaikutus arviointiin ja miten temperamentin vaikutusta pystyisi minimoimaan. Menetelmät. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä ja se teemoiteltiin. Haastattelut tehtiin puolistrukturoidulla menetelmällä ja haastattelut toteutettiin haastateltavan kotona tai yliopiston tiloissa. Tutkimusaineisto koostuu kolmen työssä olevan opettajan sekä kahden opintojen loppuvaiheessa olevan opettajaopiskelijoiden haastatteluista. Tutkimukseen osallistuneilla kaikilla oli kokemusta opettamisesta ja oppilasarvioinnista. Aineistosta analysointiin kahden teeman kautta: 1) opettajien käsitys temperamentista ja 2) temperamentin vaikutus arviointiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten perusteella haastateltavia selkeästi kiinnostivat temperamenttiin liittyvät asiat erityisesti opettajantyön takia. Haastateltavien käsitys temperamentista oli kattava sisältäen muun muassa määritelmän siitä, että temperamentti on ihmisen tapa reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa ja temperamentti on synnynnäinen asia. Käsitys temperamentista oli syntynyt työkokemuksen sekä opintojen kautta. Kuitenkin työkokemuksen merkitystä painotettiin enemmän kuin opintojen merkitystä, vaikka temperamentti-käsitys on peräisin opinnoista. Oman temperamentin vaikutusta opetukseen ja arviointiin haastateltavat olivat selkeästi reflektoineet, että miten se vaikuttaa ja miten sitä pystyy tiedostamaan. Temperamentilla oli haastateltavien mielestä vaikutusta arviointiin ja sen poissulkeminen täysin nähtiin hyvin haastavana. Haastateltavat esittivät kuitenkin keinoja, joilla voi vähentää temperamentin vaikutusta arviointiin.Aims. The aim of the research is to investigate how teachers perceive both their own and their students’ temperaments, and to see how temperament affects student assessment. Ear-lier research demonstrates an effect of temperament on evaluation. According to the national core curriculum of primary education (2014), the temperament of a student must not be taken into account upon assessment. Therefore, an evident need for further research exists, to see, if there after all remains an effect of temperament on assessment, and to see how the poten-tial effect could be minimized. Methods. The investigation was of qualitative nature. The material was analyzed by content and thematic analysis. The interviews were conducted following a half-structured method and held in either the personal home of the interviewee, or at the university. The research material is comprised of interviews of three working teacher’s and two teacher students. All of the in-terviewees had experience in teaching and assessing students. The material was analyzed via two themes: 1) the teachers’ perception of temperament and 2) the effect of temperament on evaluation. Results and Conclusions. The results clearly show that the interviewees were deeply inter-ested in things associated with temperament with respect to educational work. The interview-ee’s understanding of temperament was comprehensive including the following definition of temperament: the temperament is a human being’s inborne way of reacting and functioning in diverse situations. The understanding of temperament had evolved through work experience and studies in behavioral sciences. The significance of work experience was emphasized over education, although the basic understanding of the meaning of temperament was ac-quired through studies. The interviewees had clearly reflected upon the effect of their own temperament on their teaching and evaluation of students, and how to recognize the effects. According to the interviewees, temperament clearly has an effect on student evaluation, and its exclusion was considered an utmost challenge. The interviewees although suggested means of reducing the effect of temperament on evaluation.
Subject: temperamentti
arviointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Siitonen_Matti_progradu_2020.pdf 479.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record