Työn muokkaamisen yhteys rehtoreiden työintoon ja työuupumukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173053
Title: Työn muokkaamisen yhteys rehtoreiden työintoon ja työuupumukseen
Author: Allemand, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173053
http://hdl.handle.net/10138/316498
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia työn muokkaamisen yhteyttä rehtoreiden työintoon ja työuupumukseen. Tutkimuksessa oletettiin työn vaatimukset ja voimavarat -malliin ja aikaisempaan tutkimukseen pohjaten, että työn muokkaamisen osa-alueista sosiaalisten ja rakenteellisten voimavarojen lisääminen sekä työn mielekkäiden haasteiden lisääminen ovat positiivisessa yhteydessä työintoon ja negatiivisessa yhteydessä työuupumukseen. Työn kuormittavien vaatimusten vähentämisen puolestaan oletettiin olevan negatiivisessa yhteydessä työintoon ja positiivisessa yhteydessä työuupumukseen. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin osana kansainvälistä Principal Health and Wellbeing -tutkimushanketta. Kyselylomake lähetetiin sähköpostilla Rehtoriliiton kaikille 1200 jäsenelle. Aineistossa oli yhteensä 564 vastaajaa. Rehtorit vastasivat kyselyssä väittämiin liittyen työn muokkaamiseen, työintoon ja työuupumukseen. Aineisto analysoitiin käyttämällä regressioanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Regressioanalyysin tulokset osoittivat, että työn rakenteellisten voimavarojen ja työn mielekkäiden haasteiden lisääminen olivat positiivisesti yhteydessä työintoon. Työuupumuksen osalta työn kuormittavien vaatimusten vähentäminen oli positiivisessa ja työn sosiaalisten voimavarojen lisääminen oli negatiivisessa yhteydessä työuupumukseen. Työuupumuksen eri ulottuvuuksien tarkempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että työn muokkaamisen osa-alueet eivät korreloineet lainkaan työuupumuksen keskeisen ulottuvuuden uupumusasteisen väsymyksen kanssa. Työn sosiaalisten voimavarojen ja työn rakenteellisten voimavarojen lisääminen oli puolestaan negatiivisessa yhteydessä kyynisyyden kanssa ja työn sosiaalisten voimavarojen ja riittämättömyyden tunteen väliltä löytyi myös negatiivinen yhteys. Työn kuormittavien vaatimusten vähentäminen oli positiivisessa yhteydessä sekä kyynisyyden että riittämättömyyden tunteen kanssa. Työn muokkaamisen osa-alueet selittivät 19 % työinnon vaihtelusta ja 4,4 % työuupumuksen vaihtelusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että muokkaamalla omaa työtään rehtoreilla on mahdollisuus vaikuttaa itse omaan työhyvinvointiinsa.Aims. The aim of this cross-sectional study was to examine whether four types of job crafting behaviour (increasing social job resources, increasing structural job resources, increasing challenging job demands and decreasing hindering job demands) were associated with work engagement and burnout among Finnish principals. Based on the Job Demands−Resources model and previous empirical studies in job crafting it was hypothesised that increasing social and structural job resources and increasing challenging job demands would be positively associated with work engagement and negatively associated with burnout. It was also hypothesised that decreasing hindering job demands would be negatively associated with work engagement and positively associated with burnout. Methods. Research data was gathered as a part of a wider international Principal Health and Wellbeing -research project. The data was collected by sending a questionnaire to all 1 200 members of the Finnish Principals’ Association. Altogether 564 principals completed the questionnaire. The participants filled in the questionnaire on their job crafting behaviour, work engagement and burnout symptoms. The data was analysed using regression analysis. Results and conclusion. The results of the regression analyses showed that increasing structural job resources and increasing challenging job demands were positively associated with work engagement. The results also showed that decreasing hindering job demands were positively associated with burnout and increasing social job resources were negatively associated with burnout. However, a closer look at the three different dimensions of burnout showed that job crafting behaviour didn’t correlated with the exhaustion, the core component of burnout. However, increasing structural job resources were negatively associated with cynicism and increasing social job resources were negatively associated with both cynicism and feelings of inadequacy. Decreasing hindering job demands were positively associated with both cynicism and feelings of inadequacy. Job crafting dimensions accounted for 19 % of the variance in work engagement and 4,4 % of the variance in burnout. By crafting their jobs, principals have the opportunity to influence their own well-being at work.
Subject: Rehtorit
työn muokkaaminen
työinto
työuupumus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record