”Oppilaat voivat unohtaa, mitä heille opetit, mutta eivät koskaan sitä, mitä sait heidät tuntemaan” : korkeakouluopiskelijoiden muistoja lämpimistä pedagogisista vuorovaikutussuhteista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162848
Title: ”Oppilaat voivat unohtaa, mitä heille opetit, mutta eivät koskaan sitä, mitä sait heidät tuntemaan” : korkeakouluopiskelijoiden muistoja lämpimistä pedagogisista vuorovaikutussuhteista
Alternative title: ”Pupils may forget what you taught them, but they will never forget how you made them feel” : a study on university students’ memories of warm pedagogical relationships
Author: Peräkylä, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162848
http://hdl.handle.net/10138/316500
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mistä tekijöistä sävyltään lämmin opettaja-oppilas vuorovaikutussuhde koostuu ja millä tavalla tämä suhde on merkityksellinen oppilaan elämänkulussa. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että pedagogisen vuorovaikutussuhde opettajan ja oppilaan välillä on lapselle enemmän kuin vain keino hankkia koulutus. Se on elämänkokemus, jota hän saattaa kantaa mukanaan parhaimmillaan lopun elämäänsä, minkä vuoksi suhteen on merkittävää olla positiivissävytteinen. Tämä tutkimus pyrkii kuvaamaan, analysoimaan ja tulkitsemaan näitä lämpimiä pedagogisia vuorovaikutussuhteita narratiivisen opettajamuistotutkimuksen kautta. Tutkimus kysyy, millaisia lämpimiä muistoja haastateltavilla on opettajistaan ja miten nämä ovat vaikuttaneet haastateltavien elämään. Tutkimusaineisto koostui viiden korkeakouluopiskelijan teemahaastatteluista. Haastateltavat olivat iältään n. 20-30 vuotiaita ja he edustivat kaikki eri koulutusaloja. Teemahaastattelussa käytetty teema-alueluettelo rakennettiin aikaisemman tutkimustiedon perusteella ja se käsitteli kolmea eri teemaa ja näiden näyttäytymistä menneissä pedagogisissa vuorovaikutussuhteissa: dialogisuutta, pedagogista rakkautta ja pedagogista auktoriteettia. Tutkimusote oli laadullinen ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin aineistoa koodaamalla ja teemoittelemalla. Tutkimustulokset toivat selkeästi ilmi, miten suuri rooli opettajalla on oppilaan elämässä ja miten hänen on mahdollista vaikuttaa oppilaaseen vielä kouluajan jälkeenkin. Muistoissa elävät opettajat nähtiin toimintatavoiltaan hyvin samankaltaisina suhteessa toisiinsa ja kirjallisuudesta löydetyt teemat näyttäytyivät heillä pedagogisessa vuorovaikutuksessa kahdeksan eri alateeman tavoin. Kouluajan jälkeen haastateltavat kokivat saaneensa opettajiltaan paljon eväiksi elämään. He olivat ottaneet mukaansa toimintatapoja ja asenteita työelämään, minkä lisäksi opettajat olivat avartaneet maailmoja ja vaikuttaneet uravalintoihin. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa kasvattajien tietoisuuden lisäämiseen ja ohjeiksi lämpimän vuorovaikutusilmaston rakentamiseen.The aim of this study was to investigate from what a warm student-teacher relationship consists of and how this relationship is meaningful to a pupil’s life path. Earlier studies have shown that pedagogical relationship is much more than just a way to get an education for a child. It is a life experience which an individual carries with them possibly for the rest of their life. Therefore, it is important that the relationship is seen as positive. This study aims to describe, analyze and interpret these warm pedagogical relationships through narrative research on participants’ memories of their teachers. The study asks what kind of warm memories the participants have of their teachers and how these memories have influenced participants life paths. Research data consisted of semi-structured interviews of five university students. The participated students were approximately 20 to 30 years old and all represented different field of study. Semi-structured interview was constructed based on earlier research and it consisted of three themes: dialogue, pedagogical love and pedagogical authority. This study was qualitative, and the data was analyzed by using content analysis, coding and thematizing. The results show clearly, how meaningful the teacher’s role is in a pupil’s life and how the teacher can affect a child’s life even after the school years. Teachers that stayed in university students’ memories, were seen very similar compared to each other. The studied themes appeared in their pedagogical interactions through eight different subthemes. Participants also experienced that these teachers gave them a lot of skills to use even after the school years. University students noted that they had received tools for working life from their teachers, and teachers had also affected their carrier choices and broadened their worldviews. There results can be utilized by raising the educators’ awareness about this subject and also as a guide on how to create warm interaction in classrooms.
Subject: opettajat
muistot
narratiivisuus
lämmin pedagoginen vuorovaikutussuhde
dialogisuus
pedagoginen rakkaus
pedagoginen auktoriteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record