Toisen asteen koulutusvalinnat erityistä tukea saavien oppilaiden näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162883
Julkaisun nimi: Toisen asteen koulutusvalinnat erityistä tukea saavien oppilaiden näkökulmasta
Tekijä: Timonen, Suvi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162883
http://hdl.handle.net/10138/316501
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella erityistä tukea saavien oppilaiden kokemuksia ja ajatuksia toisen asteen koulutusvalintoihin liittyen. Aiemman tutkimuksen mukaan erityistä tukea saavien nuorten toisen asteen siirtymä on muita oppilaita epävarmempaa ja tukea saavat nuoret keskeyttävät toisen asteen opinnoit muita useammin. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia valmiuksia erityistä tukea saavilla oppilailla on koulutusvalintojen tekemiseen sekä mitkä asiat aiheuttavat heille huolta. Tutkimuksen toteuttamiseksi haastateltiin teemahaastatteluin viittä erityistä tukea saavaa yhdeksäsluokkalaista oppilasta sekä heidän opinto-ohjaajaansa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Nuorten valmiuksiin tehdä toisen asteen koulutusvalintoja liittyivät seuraavat käsitteet: tiedolliset valmiudet, motivaatio ja sosiaalinen tuki. Tutkimuksen tulosten mukaan nuorten tiedolli-sissa valmiuksissa on kehitettävää. Suurella osalla oppilaista ollut valmiuksia itsenäiseen tiedonhakuun, vaan oppilaat tukeutuivat vahvasti saatuun ohjaukseen ja tukeen. Nuoret kokivat saavansa tietoa ohjauksesta, oppilaitosvierailusta sekä ammatillisina esikuvina toimivilta aikuisilta. Itsenäisesti ja omien toiveiden pohjalta tehdyt valinnat näyttäytyivät nuoria motivoivina ja läheisiltä saatu tuki oli nuorille tärkeää. Toisen asteen valinnoissa erityistä tukea saavia oppilaita huolestuttivat oman valinnan toteutuminen, tavoitteiden saavuttaminen peruskoulussa sekä omat opiskeluvalmiudet toisella asteella. Nuorille toissijaisen koulutusalan löytäminen näyttäytyi haasteellisena ja nuoria huoletti ensisijaisen valinnan epäonnistuminen. Tähän kytkeytyy myös se, että oppilaat olivat huolissaan siitä, onnistuvatko he täyttämään tavoitteensa peruskoulun päättötodistukseen. Lisäksi oppimisvaikeuksien kanssa toisen asteen opinnoissa pärjääminen ja koulutuksen sisältöjen haasteellisuus huolestuttivat nuoria eivätkä he kokeneet saaneensa näistä riittävästi tietoa.The aim of this study was to examine the experiences and thoughts relating to secondary education choices of students receiving special support. According to previous research, transitions among students receiving special support are more precarious than other students and special education students are dropping out of upper secondary education more often than others. The study examined what kind of capacity students receiving special support have to make educational choices, as well as what issues cause them concern. In order to carry out the study, five students with special support and their student counsellor were interviewed. The data was analysed using methods of data-based content analysis. The capacity of special education students to make educational choices was accompanied by the following concepts: informational capacity, motivation and social support. According to the results of the study, students' informational capabilities are not sufficient and a large proportion of pupils did not have the capacity for independent information retrieval; instead, pupils relied heavily on the guidance and support received. Students felt that they received information through guidance, visitations to schools and from adults acting as professional prequels. Choices that were made independently and based on their own desires appeared as motivating factor. Support from family was important. Students receiving special support were concerned by the realisation of their own choice, the achievement of goals in primary school, and their own skills to study at secondary level. For students, finding an alternative education sector appeared challenging and they were concerned with the possibility of failure of their first choice. This is also coupled with the fact that students were concerned about whether they would manage to meet their target for a final assessment. In addition, the level of coping with learning disabilities in upper secondary education and the contents of education concerned pupils and did not feel they had been adequately informed about these.
Avainsanat: koulutusvalinnat
koulutussiirtymät
toisen asteen koulutus
erityinen tuki


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Suvi_Timonen_Pro gradu_2020.pdf 786.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot