Toisen asteen koulutusvalinnat erityistä tukea saavien oppilaiden näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Timonen, Suvi
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006162883
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316501
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella erityistä tukea saavien oppilaiden kokemuksia ja ajatuksia toisen asteen koulutusvalintoihin liittyen. Aiemman tutkimuksen mukaan erityistä tukea saavien nuorten toisen asteen siirtymä on muita oppilaita epävarmempaa ja tukea saavat nuoret keskeyttävät toisen asteen opinnoit muita useammin. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia valmiuksia erityistä tukea saavilla oppilailla on koulutusvalintojen tekemiseen sekä mitkä asiat aiheuttavat heille huolta. Tutkimuksen toteuttamiseksi haastateltiin teemahaastatteluin viittä erityistä tukea saavaa yhdeksäsluokkalaista oppilasta sekä heidän opinto-ohjaajaansa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Nuorten valmiuksiin tehdä toisen asteen koulutusvalintoja liittyivät seuraavat käsitteet: tiedolliset valmiudet, motivaatio ja sosiaalinen tuki. Tutkimuksen tulosten mukaan nuorten tiedolli-sissa valmiuksissa on kehitettävää. Suurella osalla oppilaista ollut valmiuksia itsenäiseen tiedonhakuun, vaan oppilaat tukeutuivat vahvasti saatuun ohjaukseen ja tukeen. Nuoret kokivat saavansa tietoa ohjauksesta, oppilaitosvierailusta sekä ammatillisina esikuvina toimivilta aikuisilta. Itsenäisesti ja omien toiveiden pohjalta tehdyt valinnat näyttäytyivät nuoria motivoivina ja läheisiltä saatu tuki oli nuorille tärkeää. Toisen asteen valinnoissa erityistä tukea saavia oppilaita huolestuttivat oman valinnan toteutuminen, tavoitteiden saavuttaminen peruskoulussa sekä omat opiskeluvalmiudet toisella asteella. Nuorille toissijaisen koulutusalan löytäminen näyttäytyi haasteellisena ja nuoria huoletti ensisijaisen valinnan epäonnistuminen. Tähän kytkeytyy myös se, että oppilaat olivat huolissaan siitä, onnistuvatko he täyttämään tavoitteensa peruskoulun päättötodistukseen. Lisäksi oppimisvaikeuksien kanssa toisen asteen opinnoissa pärjääminen ja koulutuksen sisältöjen haasteellisuus huolestuttivat nuoria eivätkä he kokeneet saaneensa näistä riittävästi tietoa. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to examine the experiences and thoughts relating to secondary education choices of students receiving special support. According to previous research, transitions among students receiving special support are more precarious than other students and special education students are dropping out of upper secondary education more often than others. The study examined what kind of capacity students receiving special support have to make educational choices, as well as what issues cause them concern. In order to carry out the study, five students with special support and their student counsellor were interviewed. The data was analysed using methods of data-based content analysis. The capacity of special education students to make educational choices was accompanied by the following concepts: informational capacity, motivation and social support. According to the results of the study, students' informational capabilities are not sufficient and a large proportion of pupils did not have the capacity for independent information retrieval; instead, pupils relied heavily on the guidance and support received. Students felt that they received information through guidance, visitations to schools and from adults acting as professional prequels. Choices that were made independently and based on their own desires appeared as motivating factor. Support from family was important. Students receiving special support were concerned by the realisation of their own choice, the achievement of goals in primary school, and their own skills to study at secondary level. For students, finding an alternative education sector appeared challenging and they were concerned with the possibility of failure of their first choice. This is also coupled with the fact that students were concerned about whether they would manage to meet their target for a final assessment. In addition, the level of coping with learning disabilities in upper secondary education and the contents of education concerned pupils and did not feel they had been adequately informed about these. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject koulutusvalinnat
dc.subject koulutussiirtymät
dc.subject toisen asteen koulutus
dc.subject erityinen tuki
dc.title Toisen asteen koulutusvalinnat erityistä tukea saavien oppilaiden näkökulmasta fi
dc.title.alternative Upper secondary education choices from the point of view of students receiving special support en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka fi
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka en
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006162883

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suvi_Timonen_Pro gradu_2020.pdf 786.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record