Mistä on maskuliinisuudet tehty? : Lapset sukupuolen performatiivia analysoimassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162898
Title: Mistä on maskuliinisuudet tehty? : Lapset sukupuolen performatiivia analysoimassa
Author: Huhtala, Ilmari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162898
http://hdl.handle.net/10138/316503
Thesis level: master's thesis
Abstract: Sukupuolen moninaisuus on uuden opetussuunnitelman myötä yksi kasvatuksen ja koulutuksen alalle tulleista merkittävistä käsitteistä. Sukupuolen moninaisuudessa kritisoidaan kaksinapaista sukupuolijärjestystä. Tässä tutkielmassa sukupuolen käsitettä lähestytään sukupuolen performatiivin eli sukupuolen esittävän luonteen kautta. Tutkielmassa keskitytään maskuliinisuuteen. Maskuliinisuuksia katsotaan olevan monia ja niillä on keskinäisiä valta-asemia. Tutkimuksessa selvitetään, miten lapset jäsentävät sukupuolen ilmaisua, erityisesti maskuliinisuutta, sekä millaisia kategorioita lapset muodostavat videossa esiintyvän lapsen sukupuolen performativiteetin perusteella. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa lapset katsoivat virikeaineistoa. Haastattelut toteutettiin pääasiassa parihaastatteluina. Haastateltavat lapset olivat iältään 7-12-vuotiaita ja heitä oli yhteensä kolmekymmentä. Haastatteluaineisto analysoitiin kategoria-analyysin metodilla sekä osin hyödyntäen etnometodologiaa ja diskurssianalyysia. Tutkimuksen tuloksina aineistosta jäsennettiin sukupuolen kategorian kompleksisuus, poikkeavan pojan kategoria ja kiusatun kategoria. Lisäksi aineistosta tunnistettiin rohkeuden puhetapa ja suvaitsevaisuuden puhetapa. Sukupuolen kategorisaation kompleksisuuteen liittyi neuvottelu siitä, mitä tytön ja pojan kategorioihin kuuluu sekä oliko videon lapsen performatiivi aito vai esitys. Poikkeavan pojan kategoriassa videon lapsesta puhuttiin outona ja kummallisena. Kiusatun kategoriassa videon lapsi tuotettiin kiusatun rooliin, mikä aiheutti empatiaa. Rohkeuden puhetavassa videon lapsesta puhuttiin rohkeana ja uskaliaana poikana, sillä esiintyessään arkiympäristössä vastaavalla tavalla hän uskaltaisi altistaa itsensä esimerkiksi kiusaamiselle. Suvaitsevaisuuden puhetavassa lapset tapailivat ympäröivää suvaitsevaisuuden diskurssia ja moniäänisyys kuului heidän puheestaan. Tutkimus esittää, että lapset analysoivat sukupuolen ilmaisua tarkkanäköisesti ja monimielisesti. Tutkimus peräänkuuluttaa lasten ääntä sukupuolta ja seksuaalisuutta käsittelevässä tutkimuksessa.Gender diversity is one of the notable concepts that has been recently incorporated into the field of education by the new Finnish national curriculum. Gender diversity challenges gender binary. This study researches the concept of gender from the perspective of gender performativity, focusing on masculinity. Multiple forms of masculinities exist, with hierarchies within. The goal of this research is to find out how children analyze gender performativity, especially masculinity, and how they categorize a child from a video according to their gender performativity. This research was conducted through semi-structured thematic interviews where participating children watched provided material. Interviews were mostly admistered as pair interviews. The interviewed children were between the ages of 7 and 12. There were a total of 30 interviewees. The collected data was analyzed by membership categorization analysis and partly using ethnomethodology and discourse analysis. The results indicate complexity of gender category, a category of an abnormal boy and a category of the bullied. Also, the discourse of courage and the discourse of tolerance were evident from the data. Complexity of gender category included negotiation of the features that belong to the categories of a boy and a girl, and whether the child’s performative was an act or real. In the category of an abnormal boy, the child was viewed as odd and peculiar. In the category of the bullied, the child was seen in a role of a bullied person, which raised empathy among the interviewees. In the discourse of courage, the child was presented as courageous and daring because he was not afraid of exposing himself to bullying. In the discourse of tolerance, the interviewed children followed the surrounding discourse of tolerance and mirrored polyphonic speech. The research shows that children are perceptive and versatile at analyzing gender performativity. The research highlights the need for children’s perspective in gender and sexuality research.
Subject: maskuliinisuus
sukupuolen performatiivi
lapset
kategoria-analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Huhtala_Ilmari_pro_gradu_2020.pdf 4.956Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record