”Pyöröovilapsikin on osallinen” : lapsen osallisuuden tukeminen vuorohoidossa varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta tarkasteltuna

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162833
Titel: ”Pyöröovilapsikin on osallinen” : lapsen osallisuuden tukeminen vuorohoidossa varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta tarkasteltuna
Författare: Kettunen, Anne-Maria
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162833
http://hdl.handle.net/10138/316504
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: Tämän tutkimuksen aiheena oli lasten osallisuus vuorohoitoyksikön varhaiskasvatuksessa varhais-kasvatuksen opettajien kokemana. Tavoitteena oli selvittää, millä tavoin varhaiskasvatuksen opet-tajat tukevat lapsen osallisuutta ympärivuorokautisessa päiväkodissa. Tarkoituksena oli myös sel-vittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat määrittelevät osallisuuden käsitteen ja mitä osallisuus tarkoittaa vuorohoidon arjen kontekstissa. Tutkimukset tarkastelevat osallisuutta Varhaiskasvatus-lain (540/2018) sekä YK:n yleissopimuksen lasten oikeuksista (1989) kautta. Tässä tutkimuksessa osallisuuden käsitetään olevan tietoisuus omasta osallisuudestaan ja tunne kuulluksi tulemisesta. Aiemmat tutkimukset osallisuudesta varhaiskasvatuksessa sijoittuvat päivisin auki olevan päiväko-din kontekstiin. Vuorohoitoon liittyvä tutkimus on ollut vähäisempää ja keskittynyt muihin tee-moihin kuin lapsen osallisuuden tukemiseen. Tutkimuksen tuloksista voidaan saada viitteitä vuo-rohoidon lasten osallisuuden tukemiseen. Varhaiskasvattajien näkökulmaan perehtynyt tutkimus antaa käytännön konkreettista ja tarpeellista tietoa sekä tukea vuorohoidon ammattilaisille. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmia. Tarkastelun nä-kökulmaksi valitsin Shierin (2001), Hartin (1992) ja Turjan (2017) osallisuuden mallit, joissa lasten osallisuutta tarkasteltiin vaiheittain rakentuvana kokonaisuutena aikuisen toiminnan kautta. Lisäk-si tarkastelussa huomioitiin suomalaisen vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri. Tutkimusaineisto koostui neljän eri pääkaupunkiseudun vuorohoitopäiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan puolistrukturoidusta teemahaastatteluista. Aineiston analyysissä käytettiin teoriasidon-naista sisällönanalyysiä. Varhaiskasvattajien ammatillisuuden merkitys lapsen osallisuuden tukemisessa korostui tutkimuksen tuloksissa. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat tietoisia eri tavoista tukea lapsen osallisuutta. Tulokset osoittavat, että osallisuutta voi määritellä usealla eri tavalla. Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat osallisuuden tukemisen olevan merkityksellistä vuorohoidon lasten laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta. Osallisuuden tukemisen kannalta oleellisinta on aito lapsen kohtaaminen.The aim of this study was to describe in which ways child’s participation is seen in round-the-clock daycare centres. Thesis focused on the experiences of early childhood education teachers regarding children’s participation in early childhood education. The aim was to find out how early childhood education teachers consider themselves to support and promote children’s participation. The aim was also to find out early childhood education teachers define the concept of participation and how participation affects everyday early childhood education practices. The thesis is based on qualitative research. The data was collected through semi-structured interviews with six early childhood education teachers working in different round-the-clock daycare centers in Helsinki city, Finland. The need to this kind of research rises from childrens’ right to be heard about matters that concern themselves. Studies of child’s participation in the round-the-clock point of view are lesser. The rights of the child are based on the UN Convention on the Rights of the Child (1989) and the Act on Early Childhood Education and Care (540/2018). Previous studies point out that children participation is a multidimensional phenomenon. The theoretical framework of the study is based on the view of participation as one of the principle of hearing children. The theory of participation has been dealt with according to the Hart’s ladder of participation (1992), Shier’s pathway to participation (2001) and multidimensional model of participation by Turja (2017). From the research results it can be concluded that early childhood teachers in round-the-clock groups are aware of the different factors affecting child’s participation. The results confirm also the earlier views that the phenomenon of participation is multidimensional. The results show how adults are aware of the child's right to be heard, influence and participate in his or her own community. The child’s participation is meaningful at the round-the-clock daycare centers and in the quality of the Early Childhood studies. It is important as a adult to support a child to experience that he can influence the aspects that affect him and that he is a unique person. The most essential way to increase child’s participation is to meet the child and come face to face with him by intentionally.
Subject: lasten osallisuuden tukeminen
opettajan näkökulma
varhaiskasvatus
vuorohoito
toimijuus


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post