Senioritalo Kotisatama : yhteisöllisen asumisen viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162869
Title: Senioritalo Kotisatama : yhteisöllisen asumisen viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä
Alternative title: Seniorhouse Kotisatama : Issues affecting the comfort of living in a communal house
Author: Vähämartti, Anna-Maija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162869
http://hdl.handle.net/10138/316505
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä asioita, jotka vaikuttavat yhteisöllisessä senioritalossa asuvien henkilöiden viihtyvyyteen. Tutkimuskohteena oli yhteisöllinen senioritalo Kotisatama Helsingissä. Tutkimustehtävikseni muotoutuivat seuraavat kysymykset: mitä mieltä asukkaat ovat yhteisöasumisesta kahden vuoden asumiskokemuksen jälkeen, millaisia haastavia tekijöitä asukkaat ovat kokeneet yhteisöasumisessa ja mitkä tekijät vaikuttavat yleiseen viihtyvyyteen yhteisöllisessä senioritalossa. Teoriaosassa selvitetään keitä seniorit ovat, käydään läpi ikääntymisen vaiheet ja pohditaan hyvän arjen edellytyksiä vanhuudessa. Menetelmät. Tutkimus oli luonteeltaan niin sanottu pitkittäistutkimus. Tein kandidaatin tutkielman 2016 juuri valmistuneeseen Kotisatamaan muuttaneista henkilöistä. Tutkimuksen tavoitteena oli tällöin selvittää syitä, joiden takia ikäihmiset olivat valinneet yhteisöllisen senioritalon asumismuodokseen. Pro gradu- tutkielmassa jatkoin samojen henkilöiden haastattelua kahden vuoden asumiskokemuksen jälkeen. Tutkimusaineisto koostui senioritalo Kotisatamassa tehdystä ryhmähaastattelusta, johon osallistui viisi naispuolista asukasta ja yksi pariskunta, sekä Kotisataman suunnitelleen arkkitehti Kirsti Sivénin haastattelusta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena ryhmähaastatteluna keväällä 2018. Haastattelut tehtiin senioritalo Kotisataman tiloissa sekä arkkitehti Sivénin arkkitehtitoimistossa. Haastattelut tallennettiin nauhurilla ja haastattelumateriaali litteroitiin heti haastatteluiden jälkeen. Tutkimuksen sisällön rikastamiseksi siihen liitettiin seniori-ikäisille suuntautuneen ET-lehden vuosikertojen 2014-2018 yhteisöllistä asumista käsittelevät artikkelit. Näitä artikkeleita kertyi yhteensä seitsemäntoista kappaletta. Aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan seura, turvallisuus, liikuntamahdollisuudet, yhteiset harrastukset, ja yhteinen ruokailu nousivat tärkeimmiksi viihtyvyyttä lisääviksi asioiksi. Yhteisöasumisen haastavina tekijöinä tuli ilmi keittiötyön raskaus, pikkutarkka ja kriittinen suhtautuminen ruokaan ja siivoukseen sekä päätöksenteon vaikeus ja riidat autopaikoista.Goals: The purpose of this study is to elucidate the issues that affect the comfort of indivuduals living in a communal senior house. The focus of this study is the communal seniorhouse Kotisatama in Helsinki. My research tasks consist of the following questions: what do the residents think about community living after two years of living experience, and what challenges the residents have experienced in communal housing and what factors affect the overall comfor of a communal senior house. The theoretical part of this thesis who the seniors are, it goes through the stages of aging, and considers the preconditions of a good everyday life in old age. Methods: The study is by nature a so called longitudinal study. I did my Bachelor´s thesis on people who moved to the recently completed Kotisatama in 2016. The aim of the study was to find out the resons why the elderly had chosen a communal senior house as form of housing. In my Master´s thesis, I continued to interview the same people after two years of living experience. The data consists of a group interview conducted at the Senior House Kotisatama, which was attended by five female residents and one couple, and an interview with the architect Kirsti Sivén, who designed Kotisatama senior house. The study was conducted as a qalitative group interview in the spring 2018. The interviews were conducted in the premises of the senior building Kotisatama, and in the architect Sivén´s office. The interviews were audio-recorded and the interview material was transcribed immediately after the interviews. In order to enrich the content of the study, articles on community living, published in the 2014-2018 volumes of the ET-magazine aimed at seniors, were also analysed as a additional data. A total of seventeen of these articles were subjected to a more detailed analysis. This data were analyzed by using qualitative content analysis. Results and conclusions: According to the results, company, safety, exercise opportunities, common hobbies and common eating became the most important issues which increase comfort of living in a communal house. The challenging factors related to living were the heaviness of the kitchen work, the picky and critical attitude towards food and cleaning, as well as the difficulty of making decisions and arguments over parking spaces.
Subject: Kotisatama
seniori
senioritalo
yhteisöasuminen
yhteisöllisyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record